Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15615775 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa zmiękczacza wody
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Bialystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 748 54 15 fax 85 748 54 16, 85 748 55 38
E-mail:
Opis:Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem "Zmiękczacza wody" dla Centrum Medycyny doświadczalnej.
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia:
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia:

W załączniku
Miejsce i termin składania ofert: III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
228
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
4. Termin składania ofert (data i godzina):
2018-07-03 15:00
Termin składania:2018-07-03
Miejsce i termin realizacji:II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie):
Do 30 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:3. Kryteria oceny:
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
Uwagi:Zapytanie ofertowe:

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Kontakt:2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Wojciech Ossoliński
Telefon kontaktowy:
85 748 55 38
Numer dokumentu:TZ.ZO.17.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: