Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21024972 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa znaków drogowych
Organizator:ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁODAWIE
Adres: ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa
Województwo / powiat: lubelskie, pow. włodawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax.: 82 - 57 25 513
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
na dostawę; ,,DOSTAWA znaków drogowych"
Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130.000 PLN.
1. Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
dostawę pn.:
,,DOSTAWA znaków drogowych".
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych, barier i słupków zgodnie z zestawieniem
oznakowania stanowiącym Załącznik Nr 2
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin sposób i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia 21.04.2021r. do godz. 12;00
> dostarczyć osobiście
> pocztą lub kurierem na adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, 22 - 200 Włodawa,
ul. Lubelska 60
Oferta powinna zawierać: całkowity koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie
z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na dostawę znaków drogowych - nie otwierać
przed 21.04.2021r. godz. 12.05"
Termin składania:2021-04-21
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 maja 2021r.
Wymagania:5. Informacje o sposobie porozumiewania się:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
Zapytania należy kierować na adres mailowy: planowanie@zdpwlodawa.pl
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
> najniższa cena ofertowa brutto za całość zamówienia.
9.Warunki umowy oraz określenie zmian umowy zawarte zostały w Załączniku nr 3 do zaproszenia -
Wzór umowy.
10. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Źródło: Internet i własne