Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16268693 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa związków chemicznych
Organizator:Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 58 347 25 87 Fax: 58 347 28 21
E-mail:
Opis:Dostawa związków chemicznych
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), informuje o zamiarze udzjelenia zamówienia na dostawę związków chemicznych i zaprasza do składania ofert.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) 2-Bromopirymidyna (2-Bromopyrimidine) CAS Number 4595-60-2, czystość nie gorsza niż 95% -ilość 5 gram,
b) 5-Bromopirymidyna (5-Bromopyrimidine) CAS Number 4595-59-9, czystość nie gorsza niż 97% -ilość 25 gram.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 31.10.2018 r. do godziny 09:00, pocztą elektroniczną adres: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl. W tytule maila proszę podać nr ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, tj. ZZ 196/019/D/18.
Termin składania:2018-10-31
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zamówienia.
Wymagania:3. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia częściowego (partiami), tj. w terminie późniejszym, niż jest wymagany.
4. Oferta powinna zawierać:
a) Przedmiot dostawy (nazwę, model, typ itp.),
b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby Zamawiającego,
c) Termin realizacji zamówienia,
d) Warunki gwarancji,
e) Termin ważności oferty.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100%.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji zawartej w pkt 1.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
Uwagi:9. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
o inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest pan Paweł Baniel (kontakt): iod@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 291
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę związków chemicznych, na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Politechniki Gdańskiej, nr Z27196/019/D/18, prowadzonym na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018);
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO3;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:ZZ 196/019/D/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: