Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa żywności
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
Adres: ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (81) 527-88-80, fax. (81) 527-81-04
E-mail:
Opis:dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana
Pawła II w roku szkolnym 2019/20 z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe.
Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście
do dnia 29.08.2019r. do godz.13:00 zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019r. o godz. 13.30. w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-08-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia : 01.09.2019r.- 30.06.2020r.
Wymagania:Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę (w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium) albo cenę
wraz z innymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie
może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6 Prawa zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji wyboru wykonawcy lub
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania
przyczyny.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: najniższa cena
Opis sposobu obliczenia ceny: (planowana ilość x cena netto) plus stawka VAT
Kontakt:Sposób porozumiewania się z zamawiającym:
tel.: (81) 527 88 80 w.35, email: t.dzyr@sp51.lublin.eu
Numer dokumentu:BK.III.261.19.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: