Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23394663 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawę mebli biurowych
Organizator:Agencja Badań Medycznych
Adres: Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:dostawę mebli biurowych wraz z montażem dla Agencji Badań Medycznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli biurowych do siedziby Agencji Badań Medycznych przy Ul. Stanisława Moniuszki 1 A w Warszawie z wniesieniem na piętra i do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w dniu dostawy, zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia i specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne (graniczne) stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ oraz ilościami określonymi w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.
Miejsce i termin składania ofert: Niezbędne informacje należy przesłać na załączonym formularzu wartości szacunkowej do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12:00 na adres email: agnieszka.koch@abm.gov.pl.
Termin składania:2022-06-20
Miejsce i termin realizacji:Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy, zmontuje i ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.
Wymagania:Przedmiotowe zapytanie ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone wyborem oferty oraz nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Tym samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy Agencja Badań Medycznych przystąpi do realizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego, skutkować będzie to zaproszeniem Państwa do złożenia oferty na realizację usługi.
Z uwagi na wewnętrzne regulacje Zamawiającego, zaoferowana cena jednostkowa brutto za wskazany asortyment nie może być równa lub wyższa kwocie 10 000,00 zł. Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, który za wskazany asortyment zaproponuje cenę jednostkową równą lub wyższą kwocie brutto 10 000,00 zł.
4. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z Regulaminem Zarządcy budynku Moniuszki Office, siedziby Agencji Badań Medycznych przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, dostawa może odbyć się w każdym czasie z wyłączeniem godzin 8:00 -18:00 od poniedziałku do piątku. Prace ciche
związane z montażem mogą odbywać się w godzinach 8:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku, w przypadku prac głośnych obowiązują takie same zasady jak przy dostawie. Zamawiający informuje, że w Budynku Moniuszki Office nie ma wind towarowych. Zamawiający podaje wymiary wind osobowych:
otwór wejściowy: szerokość 89 cm, wysokość 200 cm,
kabina: szerokość 149 cm, wysokość 206 cm, głębokość 125 cm.
5. Tam, gdzie w treści OPZ występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.
6. Oferowane meble biurowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, muszą pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w styczniu 2022 r.). Nie mogą pochodzić z odzysku, nie mogą pochodzić z projektów realizowanych u innych klientów, nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, muszą być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wymagane jest, aby meble biurowe zostały dostarczone do Zamawiającego wraz z rozładunkiem (wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) i montażem. Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli biurowych z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na: ustawieniu, wypoziomowaniu oraz ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas ich użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanych i dostarczonych mebli, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem mebli do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy odpowiada wyłącznie Wykonawca.
9. Wraz z dostarczanym przedmiotem zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcję obsługi ergonomicznych foteli obrotowych w języku polskim.
10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany starannie, z dużą dbałością o szczegóły i z materiałów opisanych w sposób szczegółowy w OPZ. W celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, Zamawiający zamieścił w OPZ rysunki poglądowe.
11. Zamawiający zastrzega, że:
a) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości będących efektem montażu przedmiotu zamówienia oraz pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia, montażu oraz usuwania odpadów.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku w trakcie wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku Moniuszki Office, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega, że ostateczny wybór koloru w szczególności: tapicerek oraz płyt melaminowanych, nastąpi po zawarciu umowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbników płyt (minimum 3 rodzaje płyt melaminowanych do wyboru w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego) oraz fabrycznych próbników tkanin tapicerskich. Próbniki tkanin muszą posiadać atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające
skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie. Atesty lub sprawozdania z badań muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów.
II. Minimalne wymagania technologiczne mebli: 1. Zamawiający zastrzega, że do łączenia poszczególnych elementów mebli (płyt) nie dopuszcza użycia wyłącznie kleju. Wszelkie zaślepki w miejscach łączeń muszą być dopasowane kolorystycznie i połączone trwale z meblem. 2. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych - parametry oferowanego wyposażenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3. Zamawiający zastrzega, że:
1) meble (biurka) muszą posiadać:
a) atest higieniczny na obrzeża do wąskich krawędzi użytych do produkcji mebli,
b) atest higieniczny potwierdzający klasę higieny E1 na płytę użytą do produkcji mebli,
c) dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami:
o PN-EN 527-2+A1:2019-08 lub PN-EN 527-2:2017-02, Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości,
o PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary. 2) meble (szafy aktowe, szafy aktowe niskie, szafy ubraniowe wąskie oraz kontenery mobilne) muszą posiadać:
a) atest higieniczny na obrzeża do wąskich krawędzi użytych do produkcji mebli,
b) atest higieniczny potwierdzający klasę higieny E1 na płytę użytą do produkcji mebli,
c) dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normą:
o PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.
3) stoliki okrągłe z podstawą talerzową muszą posiadać:
a) atest higieniczny na obrzeża do wąskich krawędzi użytych do produkcji mebli,
b) atest higieniczny potwierdzający klasę higieny E1 na płytę użytą do produkcji mebli,
c) dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami:
o PN-EN 1730:2002 lub PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości.
4) stoły składane konferencyjne oraz stolik okolicznościowy muszą posiadać:
a) atest higieniczny na obrzeża do wąskich krawędzi użytych do produkcji mebli,
b) atest higieniczny potwierdzający klasę higieny E1 na płytę użytą do produkcji mebli,
c) dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normą: PN-EN 1730:2002 lub PN-EN 1730:2013-04;
5) ergonomiczne fotele obrotowe muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami:
o PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Wyznaczanie wymiarów,
o PN-EN 1335-2 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. 6) fotele konferencyjne muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami: PN-EN 16139:2013-07, PN-EN 1022:2007 lub PN-EN 1022:2019-03;
7) kanapa dwuosobowa z bokami na płozie, fotele z bokami na płozie muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami:
o PN-EN 1022:2007 lub PN-EN 1022:2019- Meble -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności,
o PN-EN 1728:2012 Meble -- Meble do siedzenia -- Metody badań wytrzymałości i trwałości,
o PN-EN 16139:2013-07 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem.
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dodatkowo meble muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: