Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23878392 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawę wyrobów cukierniczych
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Adres: ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (044) 724 23 61, tel :601 336 426
E-mail:
Opis:11.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wyrobów cukierniczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia (Zał. nr 1)
Miejsce i termin składania ofert: VI. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa : 23.09.2022r.
VII. Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres: sekretariat.spala@cos.pl
Termin składania:2022-09-23
Miejsce i termin realizacji:3) Umowa na okres 3 miesięcy.
III. Termin wykonania zamówienia : październik 2022r - grudzień 2022r.
Wymagania:1) Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z wzorem w załączniku nr 1.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena oferty netto musi być stała na czas trwania Zamówienia i nie może ulec zmianie.
4) Płatność za dostawy przelewem w terminie 30 dni
5) Dostawy do siedziby Zamawiającego codziennie po wcześniejszym zamówieniu częściowym.
6) Brak minimum logistycznego.
7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą aktualnych na
dzień złożenia, następujących dokumentów:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) Oświadczenie dotyczące w zakresie wdrożenia i stosowania systemu HACCP lub GHP/GMP według załącznika nr 3.
8) Do oferty należy dołączyć próbki następujących wyrobów:
Poz. 2 - Pleśniak - 0,5 kg.
Poz. 6 - Królewiec - 0,5 kg.
Poz. 19 - Snickers toffi - 0,5 kg.
Poz. 32 - Izaura - 0,5 kg.
Poz. 47 - Ciastka drobne - 0,5 kg.
Poz. 37 - Bulka drożdżowa z kruszonką - 2 szt..
Próbki wyrobów cukierniczych należy umieścić w jednym opakowaniu i zaadresować jak ofertę z dopiskiem PRÓBKI WYROBÓW. W opakowaniu z próbkami należy zamieścić również spis-opis próbek.
Próbki powinny być zapakowane - zwinięte w opakowanie posiadające dopuszczenie do kontaktu z żywnością (folia, papier).
Za złożone próbki Wykonawca będzie mógł obciążyć Zamawiającego fakturą po cenach zawartych w ofercie. Fakturę należy złożyć wraz z próbkami.
IV. Tryb udzjelenia zamówienia :
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena oferty 60 %
2) Jakość oferowanych wyrobów 40 %
Ocena każdej oferty za kryterium Cena zostanie obliczona wg wzoru
Ocena każdej oferty za kryterium jakość wyrobów zostanie ustalona następująco:
a) Jakość wyrobów Komisja powołana przez Zamawiającego, oceni na podstawie badania organoleptycznego próbek dostarczonych przez Wykonawcę.
b) Ocena oraz punktacja zostanie dokonana wg następujących kryteriów szczegółowych :
1) Wygląd: zgodnie z wymaganiami organoleptycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (max 30 pkt)
2) Walory smakowe i zapachowe: zgodnie z wymaganiami organoleptycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia ( max 70 pkt)
c) Każdy z członków Komisji powołanej przez Zamawiającego, dokona indywidualnego badania, oceny i punktacji próbek wg zasad określonych w pkt.2. Każda z ofert będzie mogła uzyskać max 100 pkt.
d) Oceną każdej oferty za kryterium jakości będzie średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków komisji- Pj.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie wyliczona wg wzoru;
Pof = Pe x 60 % + Pj x 40%
Jako najkorzystniejsza będzie wybrana oferta , która uzyska największą ilość punktów.
V. Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zapytania:
www.bip.cos.pl/36/spala
Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, opisać: ,,Dostawa wyrobów cukierniczych" i złożyć w sekretariacie ośrodka.
VIII. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Gastronomicznego:
P. Sylwester Lasecki tel :601 336 426
Numer dokumentu:SP.DSG.271.11.2022.SS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: