Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15034560 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-09
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWY RYB MROŻONYCH
Organizator:ARESZT ŚLEDCZY W TARNOWSKICH GÓRACH
Adres: ul. Opolska 17a, 42-600 Tarnowskie Góry
Województwo / powiat: śląskie, pow. tarnogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 392-75-00 fax (032) 382-01-51
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem konkursu są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy artykułów żywnościowych do
magazynu Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach z grupy CPV 152 w okresie 12 miesięcy
w ilościach określonych poniżej:
Burger
rybny
mrożony
kg 1200
Filet z
Mintaja
kg 250
Mrożony Burger rybny panierowany (opakowanie do 10 kg , gramatura jednej sztuki 80-100g, zawartość ryby
pow. 40%)
Mrożony filet rybny mintaj (opakowanie zbiorcze do 10 kg, zawartość glazury do 25%)

Zamawiający określać będzie asortyment , termin oraz wielkość telefonicznie lub mailem bądź faksem
Wykonawca wystawiać będzie każdorazowo fakturę VAT, płatną przez zamawiającego przelewem na konto
wskazane na fakturze VAT ,w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
Podana ilość asortymentów jest szacunkowa i może ulec zmianie. Z tego powodu Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Dostawa na koszt dostawcy do magazynu żywnościowego Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach bez
pobierania dodatkowych opłat. Środek transportu musi odpowiadać warunkom sanitarnym oraz przepisom
HACCP.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób i termin przekazania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach
Dostawa ryb mrożonych
Nazwa i adres Wykonawcy( np. pieczęć firmowa )
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, nie później niż do dnia 19 marca 2018r., do
godziny 9.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich składania o godzinie 10.00. w siedzibie zamawiającego, w pomieszczeniu świetlicy. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-03-19
Miejsce i termin realizacji:Dostawy realizowane będą przez okres 12 miesięcy .
Termin realizacji zamówionej partii towaru do 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Dostawy realizowane
będą w dni robocze od poniedziałku do czwartku do godziny 1100.
Termin realizacji zamówienia:
Dostawy realizowane będą przez okres 12 miesięcy od daty określonej w umowie.
Wymagania:Kryterium i sposób wyboru oferty:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena brutto za całość zamówienia - waga kryterium - 100%, sposób oceny: ,,minimalizacja".
Nie dopełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia oferty może spowodować wcześniejsze otwarcie oferty.
W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt. Oferta taka będzie jednocześnie
dopuszczona do konkursu.
Ofertę można także złożyć w formie elektronicznej przesyłając na adres grzegorz.hereda@sw.gov.pl
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków.
2. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny ( obejmujący wartość oferty, koszty
dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.)
3. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
Cena wyliczona zgodnie z w/w zasadami powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
(np. transport, opakowania itp.).
Cena jest stała i nie podlega waloryzacji przez cały okres trwania umowy. W przypadku zmiany podatku
VAT, może nastąpić zmiana cen jednostkowych produktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Termin Związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: