Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22511019 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy akcesoriów laboratoryjnych
Organizator:CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
Adres: Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pabianicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:501 085 658
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86738
Opis:Zapytanie ofertowe nr 2/2022/GRUIT z dnia 03.01.2022 r. dotyczące dostawy akcesoriów laboratoryjnych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0099/19 - Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Część 1
DOSTAWA akcesoriów laboratoryjnych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące dostawy akcesoriów laboratoryjnych - zostało upublicznione zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu ,,Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit".
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych (dalej zwane Towarem") o specyfikacji i w ilościach podanych poniżej.
1. Membrana filtracyjna w kapsule - 2 szt.
o Materiał membrany - PTFE
o Efektywny obszar filtracji (metryczny) -2300 cm2
o Połączenie wlotowe: kołnierz sanitarny 1-1 1/2 cala (25-38 mm)
o Połączenie wylotowe: kołnierz sanitarny 1-1 1/2 cala (25-38 mm)
o Długość z przyłączami - 170-180 mm
o Filtracja na poziomie 0,2 um
o Nadaje się do sterylizacji w autoklawie
o Maksymalna temperatura pracy: 40°C
o Maksymalne ciśnienie gazów: 3,5 bara
o Maksymalne ciśnienie cieczy: 5,2 bara
2. Membrana filtracyjna w kapsule - 2 szt.
o Materiał membrany - PTFE
o Efektywny obszar filtracji (metryczny) - 400 cm2
o Połączenie wlotowe: 1/2 cala (13 mm) prosty króciec do węża
o Połączenie wylotowe: 1/2 cala (13 mm) prosty króciec do węża
o Długość z przyłączem węża - 150-160 mm
o Filtracja na poziomie 0,2 um
o Nadaje się do sterylizacji w autoklawie
o Maksymalna temperatura pracy: 40°C
o Maksymalne ciśnienie gazów: 3,5 bara
o Maksymalne ciśnienie cieczy: 5,2 bara
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13
Termin składania:2022-01-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
Gmina
Konstantynów Łódzki
Miejscowość
Konstantynów Łódzki
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub
w przypadkach określonych w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" wydanych przez Ministra Rozwoju.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć:
a. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego firmy;
b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
c. parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena istnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-03
Data ostatniej zmiany
2022-01-03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: ,,cena brutto" - waga 100%.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium ,,cena brutto" wynosi 100 punktów.
cd. w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Stojan
tel.: 501 085 658
e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.eu
Kod CPV:38000000-5
Numer dokumentu:2022-1788-86738
Źródło: Internet i własne