Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy artykułów żywnościowych
Organizator:Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
Adres: ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 368 05 70 Faks: 41 344 21 20
E-mail:
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia
"Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach"
3.1. Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1f do SIWZ i obejmuje następujące zadania:
Zadanie Nr 1 - Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 1a
Zadanie Nr 2 - Dostawa mięs, mięsa z drobiu, produktów mięsnych , podrobów oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 1b
Zadanie Nr 3 - Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 1c
Zadanie Nr 4 - Dostawa mrożonek, ryb i produktów rybnych przetworzonych zgodnie z załącznikiem 1d
Zadanie Nr 5 - Dostawa artykułów spożywczych zgodnie z załącznikiem 1e
Zadanie Nr 6 - Dostawa nabiału: mleka , przetworów mleczarskich i jaj zgodnie z załącznikiem 1f
Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (zwanych dalej ,,produktami" ) do Kuchni Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Al. 1000-lecia PP 20
Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz będący załącznikami nr od 1a do 1f do SIWZ charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki:
1. Warzywa i owoce - powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni w szczególności:
jabłka: soczyste, słodkie , twarde dla pozycji, gdzie jednostką miary jest pęczek uznaje się bukiet o masie 0,10 kg
2. Mięso - powinno mieć powierzchnię suchą, matową, barwę bladoróżową do czerwonej,
konsystencja elastyczna, jędrną
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 3
3. Produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy - tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancje stosowane w produkcji
4. Wyroby wędliniarskie powinny być bez skórek wieprzowych, bez mięsa mechanicznie odkostnionego i muszą posiadać nie mniej niż 70% mięsa
5. Produkty muszą mieć ważny termin spożycia,
6. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem w formie telefonicznej, faksowej lub e-mail;
7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji.
Częstotliwość dostaw: Codzienna z wyjątkiem dni wolnych od nauki w roku szkolnym, poranna dostawa produktów żywieniowych ( pieczywo, warzywa i owoce , nabiał i jaja o godz. 05:30; art. spożywcze, mięso ,wędliny, mrożonki i ryby w godz. 07:00-7:45); od 31.08.2018 r. do 30.06.2019 r. do Kuchni Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Al. 1000-lecia PP 20
3.4 Kody CPV:
Kod CPV - 15200000-0 ryby przetworzone i konserwowane;
Kod CPV - 15300000-1 owoce, warzywa i podobne produkty;
Kod CPV - 03200000-3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
Kod CPV - 15800000-6 różne produkty spożywcze;
Kod CPV - 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne;
Kod CPV - 15600000-4 produkty przemiału ziarna skrobi i produktów skrobiowych;
Kod CPV - 03142500-3 jaja;
Kod CPV - 15500000-3 produkty mleczarskie;
Kod CPV - 15810000-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie;
Kod CPV - 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;
Kod CPV - 15331170-9 warzywa mrożone
Miejsce i termin składania ofert: 19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
,,Oferta na: Dostawy artykułów żywnościowych zadanie nr..... do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Al. 1000-lecia PP 20
,,Nie otwierać przed 16.07.2018 r., godz. 09:15"
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 ( sekretariat ) w terminie do dnia 16.07.2018 r. do godziny 09:00
Otwarcie ofert:20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 21. Miejsce i termin otwarcia ofert 21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w dniu: 16.07.2018 r. o godzinie 09:15
Termin składania:2018-07-16
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji dostawy od daty zgłoszenia 24 godziny

Termin wykonania zamówienia od 31.08.2018 r. do 30.06.2019 r. Internat Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Al. 1000-lecia PP 20
Wymagania:Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie ,,PRZETARG NIEOGRANICZONY" art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 2
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914)
3. Oznakowanie produktu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914) i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 966);
4. w przypadku dostaw produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych:
- wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym będącym przedmiotem zamówienia;
- dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych;
- przy każdej dostawie dostawca ma obowiązek przedstawić ,,Handlowy dokument identyfikacyjny" zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 127) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.)
3.3 Zamówienie produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie:
- do godziny 15:00
poprzedzającego dnia (drogą faksową, telefoniczną lub elektroniczną - e-mail) określające ilość, termin dostawy, miejsce dostawy, opakowanie ( jednostkowe lub zbiorcze ).
Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba zamawiającego: Kuchnia Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Al. 1000-lecia PP 20
Produkty dostarczane będą przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko.
Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności.
Wykonawca dostarczy produkty środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarno -higieniczne.
Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych dla przedmiotu zamówienia norm.

3.5 Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149).
- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. (Dz. U z 2018 r. poz. 664.).
- Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
- Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
- Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r, poz. 29).
3.6 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady systemu HACCP - podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 03 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149.
3.7 Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty.
3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej (poza sytuacją opisaną w pkt. 3.1 zmniejszenia przyjętych ilości, w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany ilości żywionych osób). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w SIWZ.
3.9 Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość artykułów jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilość artykułów która zostanie zamówiona i odebrana to 50% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części:
Zadanie Nr 1 - Warzywa i owoce
Zadanie Nr 2 - Mięso, wędliny, drób
Zadanie Nr 3 - Pieczywo
Zadanie Nr 4 - Mrożonki
Zadanie Nr 5 - Artykuły spożywcze
Zadanie Nr 6 - Nabiał, jaja
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 5
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień powtarzających.
8. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw do wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania..
9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 6
9.4 Określenie warunków udziału w postępowaniu;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot;
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.
9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. pkt. 2 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty;
a) w odniesieniu do przywołanego art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 7
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - na potwierdzenie wymaganym dokumentem jest złożone oświadczenie wraz z ofertą
9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.
9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest złożenie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.
9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)
10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 - 9.4.6
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części dostaw innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych.
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 8
12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
13.1 Oferta musi zawierać:
x
Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1.
? Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,Oferty cenowej" - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Wraz z ofertą należy złożyć formularz asortymentowo cenowy załącznik 1a-1f
Wykonawcy składający ofertę cenową na Zadanie Nr 4- Mrożonki, Zadanie 5 - Artykuły spożywcze, Zadanie Nr 6- Nabiał - zobowiązani są dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz inne cechy pozwalające na identyfikację przedmiotu zamówienia.
Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców składających oferty cenowe na Zadania Nr: 1,2,3 !!
2.
Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3.
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
4.
Oświadczenie że Wykonawca w sposób nie zawiniony poważnie nie naruszył obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa"; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Włodzimierz Dziedzic tel. 41 368 08 81
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 w siedzibie zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
16. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert
17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium - nie jest wymagane ;
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane;
19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

Strona 10
19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
21.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
22. Sposób obliczenia ceny oferty
22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.
22.2 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
22.3 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich
22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
22.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
Cena brutto
100% = 100 pkt.
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 11
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do wskazanego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
22.7 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 100 wskaźnik stały
100 %
100 pkt.
Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.
22.8 Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
23.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
23.1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
23.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
23.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
23.1.4 Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego
23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 23.1.1 na stronie internetowej.
23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia:
23.3.1 umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy)
24. Istotne warunki umowy
Określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
25.1. Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny;
Numer Postępowania: 1/PN/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 12
25.2. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin - waloryzacja cen będzie następowała nie częściej niż jeden raz na kwartał jeżeli cena artykułu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Ustaloną aktualnie obowiązującą średnią cenę należy odnieść do średnich cen obowiązujących na jeden dzień przed terminem składania ofert w tych hurtowniach. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez Wykonawcę, drugą wskazuje Zamawiający.
25.3. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców - waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała nie częściej niż jeden raz na kwartał jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie lub zmniejszy się o ponad 5% zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego. Ustalenie poziomu waloryzacji odbędzie się o wskaźniki cenowe ustalone z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawa Bronisze odnosząc aktualnie obowiązującą cenę do ceny na jeden dzień przed terminem składania ofert.
25.4 Wykonawca oraz Zamawiający dokonując waloryzacji zobowiązani będą do waloryzacji cen wszystkich produktów objętych przedmiotem zamówienia, których cena uległa zmianie na dzień waloryzacji.
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia
26.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości większej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
26.2 Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
27. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust 3a ustawy. 28. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Kod CPV:15200000-0, 15300000-1, 03200000-3, 15800000-6, 15400000-2, 15600000-4, 03142500-3, 15500000-3, 15810000-9, 15100000-9,
Numer dokumentu:1/PN/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: