Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16164871 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy kwasu solnego 9% i chlorynu sodu 7,5%
Organizator:ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:: +48 55 2307105 Fax : +48 55 2307103
E-mail:
Opis:Przewidywane zapotrzebowanie na produkty w okresie umowy wyniesie około: 130 000 kg kwasu solnego i 130 000 kg chlorynu sodu.
Specyfikacja:Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, której formularz otrzymać można w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00-14:00, Dział Obsługi Klienta tel. 552307105, pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać poniżej.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 18.10.2018 r.
Oferty oznaczone: ,,dezynfekcja wody - oferta". składać należy w Dziale Obsługi Klienta Zamawiającego.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05 (18.10.2018 r.) w pokoju nr 17.
Termin składania:2018-10-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 2 lata od daty zwarcia umowy.
Miejsca dostawy: Stacja Uzdatniania Wody ,,Malborska", ul. Malborska 97 w Elblągu i - Stacja Uzdatniania Wody ,,Królewiecka", ul. Królewiecka 223 w Elblągu.
Wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci którzy:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego wykonanie;
w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono;
nie zalegają z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu co najmniej trzech dostaw kwasu solnego i/lub chlorynu sodu nie mniejszych niż 100 000 kg, z przeznaczeniem do dezynfekcji wody pitnej. Przez dostawę rozumie się sukcesywne dostarczanie produktów w ramach jednej umowy albo dostarczanie produktów realizowane jako zamówienie o charakterze ciągłym lub okresowym. Dostawy jw. muszą być zrealizowane na rzecz podmiotów wykorzystujących produkty do dezynfekcji wody pitnej (przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady przetwórstwa spożywczego itp.). Zamawiający nie uzna poświadczeń lub referencji wystawionych przez podmioty, które nabyły produkt w innym celu, np. do jego dalszej odsprzedaży.
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostawca musi dysponować uprawnionymi pracownikami oraz środkami transportu spełniającymi przepisy ADR, dostosowanymi do przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych będących przedmiotem przetargu.

Potwierdzeniem spełnienia warunków jw. jest złożenie przez Oferenta oświadczenia i wykazu dostaw (w formularzu oferty) oraz dołączenie dowodów (poświadczenia, referencje), że dostawy wymienione w wykazie zrealizowane zostały należycie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.
Uwagi:Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Numer dokumentu:360/3762/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: