Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27197794 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy mięsa, produktów mięsnych i wędlin
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu
Adres: Parchanie 9, 88-110 Inowrocław 2
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 52 351 27 90, tel. 52 351 26 58
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Sukcesywne dostawy mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w 2024 roku".

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin (wyszczególnionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2), w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. DOSTAWA towaru odbywać się będzie 2 razy w tygodniu, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 14:00.
4. DOSTAWA towaru następować będzie sukcesywnie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na odrębne zamówienie.
5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od dostawy niektórych produktów na rzecz innych produktów wymienionych w formularzu cenowym - załącznik nr 2.
6. Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, Parchanie 9, 88-110 Inowrocław 2.
7. Zamawiający zamówienie na dany asortyment będzie składał w zależności od potrzeb wynikających z planowanych jadłospisów oraz ilości żywionych osób.
8. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktycznie dostarczone ilości, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego.
9. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający będzie składał zamówienie przez uprawnionego pracownika w jednej z form, tj. telefonicznie lub e-mailem.
11. Zamówienie obejmuje dostawy specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, spełniającym wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zamówiony towar własnym transportem nieodpłatnie, w sposób spełniający wymagania przewidziane do przechowywania i transportu żywności z zachowaniem odpowiednich warunków.
13. Dostarczony asortyment musi spełniać właściwe standardy jakościowe przyjęte na rynku, a Wykonawca powinien zagwarantować, iż dostarczone produkty spełniają normy związane z warunkami sanitarnymi ich pozyskania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r., poz. 1448 z późn. zm.).
15. DOSTAWA przedmiotu zamówienia musi odbywać się w czystych, zabezpieczających towar przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami opakowaniach, posiadających dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
16. Zamawiający wymaga, aby zgodnie z polską normą wszystkie dostarczane produkty posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, skład surowcowy.
17. Dostarczone produkty muszą być świeże i pierwszej jakości oraz muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia.
18. Powierzchnia towaru musi być czysta, gładka, niezakrwawiona, posiadać zapach charakterystyczny dla towaru świeżego, bez oznak rozpoczynającego się psucia.
19. Dostarczony towar musi być przebadany weterynaryjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Informacja o braku towarów zamawianych powinna być przekazana przez Wykonawcę w momencie składania zamówienia.
21. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem, w uzgodnionych przez Zamawiającego dniach i godz.ch,
b) dostarczania towarów opakowanych i przewożonych w odpowiednich warunkach zgodnie z wymaganiami HACCP,
c) dostarczanie towarów do magazynu w siedzibie Zamawiającego, własnym transportem, na własne ryzyko i koszt,
d) dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego,
e) dołączania do każdej dostawy faktury VAT,
f) terminowego dostarczania zamówionych towarów.
Miejsce i termin składania ofert: Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 maja 2024 r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na adres: Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, Parchanie 9, 88-110 Inowrocław 2 (wejście G - Administracja).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 10:20 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2024-05-28
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności co nastąpi pierwsze.
Wymagania:Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).
Oferta winna być w oryginale, napisana w języku polskim , czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.
5. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin.
6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 i formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.
7. Brak załączonego formularza cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy według załącznika nr 1;
2) formularz cenowy według załącznika nr 2;
3) klauzula informacyjna - załącznik nr 3;
4) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem zakładu i nadaniu weterynaryjnego numeru indentyfikacyjnego wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2023 poz. 872 z późn. zm.). W przypadku Wykonawcy nie objętego, zgodnie z przepisami, nadzorem weterynaryjnym należy złożyć aktualną decyzję administracyjną potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie żywnością oraz właściwej jakości zdrowotnej sprzedawanych artykułów wydanej przez właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub aktualną decyzję administracyjną dopuszczającą do działalności w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub wydanej przez Wojewódzką Inspekcję Weterynaryjną;
5) decyzja Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca nadzoru nad środkami transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
6) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy wskazaną w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony wraz z ofertą.
Kopie dokumentów należy potwierdzić ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
3
3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia;
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) spełniają konieczne wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością. 2. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów i
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia.
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym również koszty związane z dostawą i rozładunkiem.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cenę należy podać w złotych polskich - netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu złożenia oferty.
5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
7. Nie należy poprawiać opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym - załącznik nr 2.
Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 %. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
1. Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i zawiadomi o tym Wykonawcę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
X. Ważność oferty cenowej: Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Informacje dotyczące zawarcia umowy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców przesyłając informację na e-maila podanego w ofercie oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsparchanie.naszdps.pl/bip.
4
2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty.
2. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na zamówienie.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Jolanta Kroczyk, tel. 52 3512790, e-mail: kierownik-ag@dpsparchanie.pl
Kod CPV:15100000-9, 15130000-8, 15110000-2, 15113000-3, 15131130-5
Numer dokumentu:DPS.AGK.2610.11.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: