Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21088540 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych
Organizator:Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 20 83 528
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odczynników chemicznych i laboratoryjnych, zwanych dalej przedmiotem zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1, oraz specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego w zakresie:

Pakiet nr 1 - Odczynniki producenta ThermoFisher Scientific
Pakiet nr 2 - Odczynniki producenta Polysciences Inc
Pakiet nr 3 - Odczynniki producenta Biological Industries
Pakiet nr 4 - Odczynniki producenta Santa Cruz Biotechnology
Pakiet nr 5 - Odczynniki producenta DRG Diagnostics GmbH
Pakiet nr 6 - Odczynniki producenta R&D Systems
Pakiet nr 7 - Odczynniki producenta Abcam
Pakiet nr 8 - Odczynniki producenta Sigma Aldrich
Pakiet nr 9 - Odczynniki producenta ATCC
Pakiet nr 10 - Odczynniki producenta Bio-Rad
Pakiet nr 11 - Odczynniki producenta Elabscience
Pakiet nr 12 - Odczynniki producenta DNA Genotek
Pakiet nr 13 - Odczynniki i materiały do analizatora immunochemicznego ACCESS 2 producenta Beckman Coulter
Pakiet nr 14 - Odczynniki producenta Hydrex
Pakiet nr 15 - Odczynniki producenta Alpha Diagnostics

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: ,,oferowany produkt równoważny" rozumie, iż odczynniki spełniają wymagania jakościowe, fizykochemiczne,eksploatacyjne
i techniczne równoważnie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry wskazane w karcie charakterystyki produktu referencyjnego.
Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych odczynników. W przypadku zaoferowania produktu/produktów równoważnego/ych, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć karty produktu (środki dowodowe) oferowanych produktów równoważnych.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 27.04.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
mlaskowski@sum.edu.pl
Termin składania:2021-04-27
Miejsce i termin realizacji:II. Termin i warunki dostawy
1. Termin dostawy: maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy.
2. Na opakowaniu zewnętrznym winny znajdować się informacje na temat warunków transportu
i przechowywania, w szczególności warunki odnośnie temperatury w jakiej odczynniki powinny być przechowywane.
3. Oferowane odczynniki winny posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty, świadectwa deklaracji zgodności
i karty charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie dostarczyć karty charakterystyk oferowanego produktu (dopuszcza się wersję elektroniczną na płycie CD) lub winny być udostępnione aktualne karty charakterystyk na stronie www. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Okres przydatności do zużycia nie krótszy niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy.
Wymagania:III. Sposób wyboru ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty wg następującego kryterium:
A - Cena - waga 100%
A. Kryterium ,,cena" będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to
kryterium otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto
A = ------------------------------------------------------- x 100 punktów
cena brutto oferty badanej

A - liczba punktów za kryterium cena

W cenie brutto zostają zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty transportu, koszty wniesienia, koszty ubezpieczenia, wszystkie rabaty, upusty, koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Powyższe dokumenty stanowią integralną część oferty.

VI. Obowiązki Wykonawcy przed podpisaniem umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnej informacji CEDiG.
Kontakt:Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Michał Laskowski
Dział Zaopatrzenia
tel. 32 20 83 528
mlaskowski@sum.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: