Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy papieru i materiałów biurowych
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Adres: Sikorskiego 4, 67-200 Głogów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:76 7276 - 500
Opis:Przedmiotem zamówienia są: ,,Dostawy papieru i materiałów biurowych w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 oraz Ośrodka Wsparcia MOPS - Domu Dziennego Pobytu
w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 28". Szczegółowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach
nr 1, 1a, 2 i 2a do niniejszego zapytania ofertowego, będących jednocześnie formularzami cenowymi.
Zamawiający będzie zamawiał materiały biurowe i papier pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
Wykonawca dostarczy zamówione materiały biurowe i papier swoim transportem
w ciągu 2 dni roboczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 lub do Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 28, w godz.ch od 8.00 do 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku.
DOSTAWA materiałów biurowych i papieru wraz z wniesieniem we wskazane miejsce na adres Zamawiającego odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego,
a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw.
Miejsce i termin składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Ul. Sikorskiego 4, sekretariat pok.
nr 9 (parter) - do 22 grudnia 2021r. do godz. 09:00.
Ofertę (wypełniony załącznik nr 1,1a,2,2a i 3) należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: ,,Dostawy papieru i materiałów biurowych w okresie od 03.01.2022r. do 31.03.2022r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4 oraz Ośrodka Wsparcia MOPS - Domu Dziennego Pobytu
w Głogowie przy ulicy Słowiańskiej 28". z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem:
22 grudnia 2021r. godz. 09:15.
Otwarcie ofert:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Ul. Sikorskiego 4, pokój nr 39 na pierwszym piętrze w dniu 22 grudnia 2021r. godz. 09:15.
Termin składania:2021-12-22
Miejsce i termin realizacji:Dostawy towarów odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 700
do godz.1400.
4. Dostarczone towary muszą być zgodne z wykazem podanym w Załącznikach nr 1, 1a, 2
i 2a. i nie mogą zawierać zamienników oraz produktów równoważnych innych marek
i producentów.

5. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie - 03 stycznia 2022r.
- zakończenie - 31 marca 2022r.
Wymagania:Kryterium wyboru Wykonawcy - najniższa cena.

11. Udzieleniem zamówienia będzie podpisanie obustronnej umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) na dostawy papieru i materiałów biurowych z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą cenowo i kompleksową ofertę.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o zamówienia publiczne w przypadku nie otrzymania środków finansowych.
Kontakt:Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Barbara Kościewicz - tel. (76) 72 76 551 - dot. MOPS
Elżbieta Małkowicz - tel. (76)727-65-71 - dot. DDP
w godz. od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.
Kod CPV:30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2, 30.19.76.00-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: