Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-04-15
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
Organizator:Zakład Karny w Rzeszowie
Adres: ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 178580700/719, Faks: +48 178535420
E-mail:
Strona www:https://miniportal.uzp.gov.pl
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO APTEKI OKRĘGOWEJ PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE

Numer referencyjny: 2232/1/UE/22
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych do Apteki Okręgowej przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Okręgowa przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych do Apteki Okręgowej przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do SWZ.

2) Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Produkty farmaceutyczne 33600000-6

Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego 33631400-6

Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 33632100-0

Produkty lecznicze używane przy cukrzycy 33615000-4

Neuroleptyki 33661500-6

Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia 33620000-2.

3) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takiego asortymentu, który posiada świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5) Wykonawca oświadcza, że produkty lecznicze będące przedmiotem umowy spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1977, z późn. zm.).

6) Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne będące przedmiotem umowy posiadają ważne w terminach dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565, z późn. zm.).

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę towaru nie spełniającego wymogów określonych w SWZ.

8) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy (licząc od daty dostawy) do końca okresu przydatności, chyba że zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie produktu z krótszą datą ważności.

9) Dopuszcza się zaoferowanie preparatów równoważnych (o tej samej nazwie międzynarodowej a innej nazwie handlowej oraz o udowodnionej równoważności terapeutycznej), pod warunkiem zachowania wymaganej dawki, postaci oraz drogi podania leku.

10) Zamawiający żąda zaproponowania produktów leczniczych posiadających rejestrację ,,LEK" lub ,,WYRÓB MEDYCZNY". Zaoferowane produkty lecznicze musza spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania.

11) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suplementów diety.

12) Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny leku w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, z tym że, ilość opakowań należy przeliczyć tak, aby liczba sztuk danego leku była zgodna z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W związku z powyższym ilość opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku, tak aby wszystkie oferty proponowały jednakową ilość sztuk (tabl., amp., itp.) stanowiących przedmiot zamówienia.

13) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki i odwrotnie przy zachowaniu tej samej drogi podania.

14) Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, zapewnić dostawę oraz rozładunek towaru w: Apteka Okręgowa przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 17/05/2022 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Termin składania:2022-05-17
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Okręgowa przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2022
Kontakt:Zakład Karny w Rzeszowie
35 - 322 Rzeszów, ul. Załęska 76
Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
35 - 322
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wołoszyn
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Tel.: +48 178580700/719
Faks: +48 178535420
Kod CPV:33600000
Numer dokumentu:198699-2022, 2232/1/UE/22
Źródło: Internet i własne - TED - 15/04/2022 S75
Załączniki: