Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-01-29
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWY URZĄDZEŃ DO LECZENIA GŁĘBOKIEGO NIEDOSŁUCHU
Organizator:Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
NIP:PL5542235340
Telefon / fax:Telefon: 523262104
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/878811
Opis:DOSTAWY URZĄDZEŃ DO LECZENIA GŁĘBOKIEGO NIEDOSŁUCHU
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu wraz z osprzętem chirurgicznym wymaganym do przeprowadzenia implantacji w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2.1 - 2.2 do SWZ ,,Parametry techniczne" - odpowiednio dla każdej części zamówienia: Część 1 - System implantu ślimakowego do leczenia głębokiego niedosłuchu - 60 kpl wraz z komputerem przenośnym (laptopem) do programowania implantów. Część 2 - Procesor dźwięku systemu implantu ślimakowego Nucleus 8 lub Kanso 2 (do wyboru Zamawiającego) - 20 szt 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości i parametrów (odpowiednio dla każdej części) zawierają załączniki nr 2.1 -2.2 do SWZ - ,,Parametry techniczne". 3. Wykonawca zapewni obecność inżyniera klinicznego w siedzibie Zamawiającego przy podłączeniach procesorów mowy pacjentom oraz zapewni zapasowy implant przy każdym zabiegu wszczepienia implantu. 4. Wykonawca zapewni na okres trwania umowy najnowszy procesor mowy do testowania przedoperacyjnego. 5. Dostarczenie specjalistycznych narzędzi chirurgicznych wymaganych do przeprowadzenia implantacji, ogranicza się do dostarczenia do użytkowania na czas niezbędny do wykonania zabiegu wszczepienia urządzenia, nie jest przekazywany Zamawiającemu na własność

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Część 1 - System implantu ślimakowego do leczenia głębokiego niedosłuchu - 60 kpl wraz z komputerem przenośnym (laptopem) do programowania implantów
Opis: Przedmiotem zamówienia są dostawy urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu wraz z osprzętem chirurgicznym wymaganym do przeprowadzenia implantacji w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2.1 do SWZ ,,Parametry techniczne"
Wewnętrzny identyfikator: 3/2024/PN Część 1
Główna klasyfikacja (cpv): 33185200 Implanty ślimakowe

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Część 2 - Procesor dźwięku systemu implantu ślimakowego Nucleus 8 lub Kanso 2 (do wyboru Zamawiającego) - 20 szt
Opis: Przedmiotem zamówienia są dostawy urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu wraz z osprzętem chirurgicznym wymaganym do przeprowadzenia implantacji w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2.2 do SWZ ,,Parametry techniczne"
Wewnętrzny identyfikator: 3/2024/PN Część 2
Główna klasyfikacja (cpv): 33185100 Części i akcesoria do aparatów słuchowych
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/878811
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 04/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień
Otwarcie ofert:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 04/03/2024 09:15:00 (UTC+1) Miejsce: https://platformazakupowa.pl/transakcja/878811
Termin składania:2024-03-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Chodkiewicza 44
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85- 667
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ust. 1 ustawy Pzp - procedura odwrócona. W związku z powyższym, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia (JEDZ) które będzie składane na żądanie Zamawiającego, wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 2. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 5.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane 6. Oferta składana w postępowaniu zawiera: 1)Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ; 2),,Parametry Techniczne" - załącznik nr 2.1 - 2.2 do SWZ - odpowiednio dla wybranej części; 3)Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. przeciwdziałania agresji na Ukrainę - Załącznik nr 7 do SWZ; 4)Przedmiotowe środki dowodowe; 5)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 6)Dokument, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczna kopia poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ). 7. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz. 344 z późn. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz. 8. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. 7. 10. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ,,ustawa sankcyjna" - Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dn. 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 11. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 21 Miesiąc
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Numer rejestracyjny: 554-22-35-340
Adres pocztowy: ul. Chodkiewicza 44
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85- 667
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-toruński (PL613)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
E-mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl
Telefon: 523262104
Adres strony internetowej: https://www.wsd.org.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz
Profil nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wsd_bydgoszcz
Role tej organizacji:
Nabywca
Kod CPV:33185200, 33185100
Numer dokumentu:59007-2024, 3/2024/PN
Źródło: Internet i własne - TED - 20/2024
2024-01-30 10:13
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.