Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17607227 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostawy wyrobów głęboko mrożonych i lodów
Organizator:AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje
Adres: ul. Promenada Gwiazd 3, 72-500 Międzyzdroje
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kamieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 913814508 faks 913814512
Opis:Dostawy wyrobów głęboko mrożonych i lodów do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja głównych wymagań
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów głęboko mrożonych i lodów do Oddziału Rewita Międzyzdroje, na warunkach i zasadach określonych w umowie oraz wg ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca załaduje, dostarczy Towar do wskazanego miejsca dostawy wraz z rozładunkiem.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane koncesje, zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia działalności w związku z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy.
4. Podane w formularzu ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
o rezygnacji z części dostaw wynikających z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;
o zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający nie będzie ponosił skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie.
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całkowite ilości oraz asortyment wyszczególniony w postępowaniu.

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami tj.;
o Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018, poz. 1541);
o Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. (Dz. U. z 2018 r poz. 2164);
o Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
o Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
o Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko zgodnym z przepisami prawa transportem. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był świeży z bieżącej produkcji, pierwszej, jakości.
10. Na każdym opakowaniu Towaru wymagany jest zapis wagi netto oraz daty przydatności do spożycia. Termin przydatności do spożycia dostarczonego Towaru nie może być krótszy niż 3A długości terminu zadeldarowanego przez producenta.
11. Zamawiający wymaga podania kosztów jednosdcowych wskazanych w tabeli wraz z kosztami dostawy.
12. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w godzinach pracy Oddziału - szczegóły zostaną wskazane w umowie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje" ,, Oferta w postępowaniu na: Dostawę wyrobów głęboko mrożonych i lodów do Oddziału Rewita
Międzyzdroje" nr sprawy: RWT/OMDZ/272/-REG/18/2019
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2019 roku. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 3, 72-500 Międzyzdroje pokój nr 3.
Termin składania:2019-07-11
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. PRZEWIDYWANE OPCJE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu i wartości zamówienia o 20 % z zastosowaniem
2. cen podanych w Formularzu ofertowo-cenowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części Towaru wynikającej z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 30 % wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % wskazanej wielkości zamówienia). Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania Umowy w tym zakresie przez Zamawiającego w całości.
4. Dostarczany w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego - nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania, nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany Umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:
AMW REWITA Sp. z o.o.
o Oświadczenie (lub dokumenty), że zakład prowadzi wewnętrzna kontrolę jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu GMP/GHP/HACCP- zgodnie z art. 73 ust 1 pkt. 1 litera c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia- ( Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.- złącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
o Kopię aktualnej polisy OC w związku z prowadzona działalnością związana z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w kwocie stanowiącej wartość oferty brutto potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
o Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, formularz cenowy - wzór formularzy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
o pisemnie na adres podany w rozdziale I powyżej,
o e-mailem g.poldad@rewita.pl
VI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych: Pani Grażyna Pokład tel/fax 913814508/913814512.e-mail: g.poklad@rewita.pl merytorycznych: Pan Adam Pniewski tel. 913814611, e-mail a.pniewski@rewita.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Zapytania ofertowego w godzinach pracy zamawiającego podanych w rozdziale I powyżej.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawia lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych po terminie ich składania.
14. Jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta/oferta niepodlegająca odrzuceniu zamawiający unieważni postępowanie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i bez prawa do roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji warunków
udzjelenia zamówienia po otrzymaniu ofert (cena i inne kryteria wyboru oferty).
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą punktację w ramach kryterium oceny oferty za wykonanie zamówienia. - Cena oferty -- 100%
X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający, po dokonaniu wyboru oferty, powiadomi o wynikach wyboru wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w jednej z form przewidzianych w rozdziale IV ust. 2 powyżej.
2. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od wykonania zlecenia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem ust. 3 w rozdziale VI powyżej.
5. XII. KLAUZULA INFORMACYJNA ROPO
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
7. ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa;
8. ? inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl;
9. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na: sukcesywne dostawy wyrobów głęboko mrożonych i lodów dla Oddziale Rewita Międzyzdroje Sp. z o.o. Nr postępowania: RWT/OMDZ/272/REG/18/2019 prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.;
10. ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
11. ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
12. Dw odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
13. ? Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
14. ? Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
15. ? Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy._
Numer dokumentu:RWT/OMDZ/272/-REG/18/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: