Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16578719 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Dowóz podopiecznych do świetlicy
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich
Adres: Ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 35-17-160
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz podopiecznych do świetlicy terapeutycznej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie oraz odwożenie ich do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć w roku 2019 , 2 dni w tygodniu, wyłączając okres wakacyjny (lipiec, sierpień).
Przedmiot zamówienia: proszę o podanie ceny brutto za 1 kilometr (trasa teren gminy Złotniki Kujawskie)- zgodnie z wzorem oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis : ,,Zapytanie ofertowe na transport podopiecznych Świetlica Terapeutyczna"
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego pok. nr. Kasa GOPS, pocztą na adres ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, pocztą elektroniczną (ksiegowosc@gopszlotnikikujawskie.pl) lub faksem pod nr (0-52)3517-160
Termin składania ofert do 07.01.2019r. do godz.13:00.
Termin składania:2019-01-07
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: styczeń- grudzień 2019r., 2 dni w tygodniu, (piątek, sobota) z wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec, sierpień)
Wymagania:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w złotnikach Kujawskich, Ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, tel: 35-17-160,
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich jest Pan Marcin Kominiarczyk, e-mail: marcin.kominiarczyk@cbi24.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GOPS.271.12.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną GOPS przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c. RODO.
W zawiązku z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579,2018 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.
Cena jest jedynym kryterium zamówienia
Inne istotne warunki zamówienia: brak
Numer dokumentu:GOPS.271.12.2018
Źródło: Internet i własne