Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18709587 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Dowóz posiłków ze stołówki w Szkole
Organizator:Dzienny Dom ,,Senior- WIGOR" w Zbąszyniu
Adres: ul. 17 Stycznia 59 A, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 3866 375, 668-428-513
E-mail:
Opis:Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego
zaprasza do składania ofert na dowóz posiłków:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dowóz posiłków ze stołówki w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu
(ul. Mostowa 10) do Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59A, 64 - 360 Zbąszyń; -
przywiezienie i wniesienie pełnych termosów oraz zawiezienie z powrotem pustych termosów.
Miejsce i termin składania ofert: wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. ofertę cenową należy złożyć w terminie do 05.02.2020 r. do godz. 16:00 na piśmie w siedzibie
Zamawiającego: Dzienny Dom ,,Senior- WIGOR" ul. 17 Stycznia 59a, 64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy:
domseniora.zbaszyn@tlen.pl
2. oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2020-02-05
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 31.12.2020r. - zgodnie z harmonogramem pracy ,,DDS-W".
Wymagania:3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %.
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
- kierowca i pojazd muszą spełniać wymogi związane z transportem żywności,
- Wykonawca będzie rozliczany na podstawie wystawianej przez niego faktury/rachunku na koniec każdego
miesiąca.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
1. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
2. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza
się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu:
złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą 5 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców oraz zamieści na
stronie internetowej www.bip.zbaszyn.pl
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marta Maciejewska- 668-428-513
Źródło: Internet i własne
Załączniki: