Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25781336 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Dowóz uczniów
Organizator:Gmina Szczytna
Adres: ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 748683305
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty na
,,Dowóz uczniów ze wsi Łężyce do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku w roku szkolnym
2023/2024"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu 12 uczniów ze wsi Łężyce do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku w roku szkolnym 2023/2024 na trasie:
/ kurs
Łężyce (sklep) - Duszniki-Zdrój (stacja PKP) dowóz do Dusznik-Zdroju - ok. godz. 6.20 - 6 osób Łężyce (sklep) - Duszniki-Zdrój (stacja PKP) - 4 km - 10 min
// kurs
Łężyce (sklep) - Duszniki-Zdrój (Biedronka) dowóz do Dusznik-Zdroju - ok. godz. 6.40 - 6 osób Łężyce (sklep)- Duszniki-Zdrój (Biedronka) - 4 km - 10 min
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie dowozu powinno rozpocząć się nie wcześniej niż:
-1 kurs o godz. 6.20, przyjazd do miejsca docelowego - Duszniki-Zdrój (stacja PKP) powinien nastąpić około godz. 6.30;
- II kurs o godz. 6.40, przyjazd do miejsca docelowego - Duszniki-Zdrój (Biedronka) powinien nastąpić około godz. 6.50.
Dowóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie. W przypadku odbywania się zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od
pracy (soboty, niedziele, święta), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego;
2. Usługę dowozu Wykonawca powinien wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci/młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny. Ponadto środki transportowe powinny spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 2201 ze zm.) i ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023. poz. 1047 ze zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych danego kursu.
3. Wykonawca usługi przed zawarciem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia - odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prognozowana liczba dowożonych osób wynosi:
L. p Nazwa miejscowości Liczba uczniów Miejsce docelowe
1. Łężyce (1 kurs) 6 Duszniki-Zdrój
2. Łężyce (II kurs) 6
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta - Dowóz uczniów ze wsi Łężyce do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku w roku szkolnym 2023/2024" osobiście w biurze obsługi interesantów (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, 57-330 Szczytna, Ul. Wolności 42 do dnia 11 września 2023 r.
Termin składania:2023-09-11
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na: od 18 września 2023 r. do dnia zakończenia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2023/2024, lecz nie później niż do 21 czerwca 2024 r.
Ilość dni dowozów w poszczególnych miesiącach wynosi:
wrzesień - 10, październik - 22, listopad - 21, grudzień - 16, styczeń - 12, luty - 21, marzec - 19, kwiecień - 20, maj - 21, czerwiec - 15, łącznie 167 dni.
Wymagania:DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA
1. Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
W przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę zasobów/majątku innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów/majątku na okres wykonywania zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna, precyzyjna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym lub odręcznym - pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
5. W przypadku złożenia oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty. Upoważnienie powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Ewentualne korekty w ofercie powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia braków oferty w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany realizowanych liczby kursów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo dla niniejszego zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania wykonywania usług w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych).
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania dziennej ceny brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia
Sposób obliczenia ceny:
W celu wyliczenia dziennej ceny brutto za wykonanie dowozu uczniów do szkół ponadpodstawowych należy ustalić stawkę brutto za 1 kilometr dowozu i pomnożyć ją przez łączną dzienną ilość kilometrów na danej trasie, o której mowa w zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA WYBORU
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny -100%.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie pisemnej w terminie 5 dni od upływu terminu składania ofert.
Numer dokumentu:RO-OZ.4464.57.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: