Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15912423 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Druk i dostawa katalogu do wystawy
Organizator:Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Adres: Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (12) 299-20-41
E-mail:
Opis:III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa katalogu do wystawy pn. ,,Marek Filipiuk": PARAMETRY: Środek: Nakład: 300 szt. Objętość: 32 str. Format: inny, wymiary: 250 x 200 [mm] (pion) Kolor: 5 + 5 Druk: dwustronny Papier: Arctic Volume White 150 g lub równoważny Dodatki: falcowanie (arkusz), oklejanie, pakowanie Okładka: Nakład: 300 szt. Objętość: 1 Format: okładka ze skrzydełkami, maksymalny format rozłożony 250 x 680 [mm] Kolory: 5 + 0 Papier: karton powlekany z białym spodem 300 g Grzbiet: szyto-klejony, bigowanie Dodatki: foliowanie (połysk, jednostronny), pakowanie
-Materiały do druku zostaną przekazane wykonawcy w formie elektronicznej / pliki zamknięte PDF. -Planowany termin dostarczenia wykonawcy plików PDF: 27 sierpnia 2018 roku -Przed wykonaniem wydruków Wymagany jest wydruk proofów wybranych stron i przekazanie ich Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 2 dni roboczych w celu oceny jakości odwzorowania koloru. -Dopuszczalny akcept elektroniczny po uzgodnieniu z Zamawiającym (zgodność profili koloru). -Pozostałe warunki zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. -Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. -Koszty materiałów, wydruku, dostawy i wszelkie inne koszty związane z realizacją pełnego zakresu zamówienia ponosi Wykonawca - winny być skalkulowane w cenie oferty. -Oferty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę (na lub wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia) można złożyć: ? w formie elektronicznej - należy przesłać na adres : zp@asp.krakow.pl ? lub złożyć w formie papierowej w Biurze Rektora i Kanclerza ASP im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, pokój nr 104 (I piętro).
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13
3
W przypadku składania oferty w formie papierowej należy złożyć ją w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis o treści: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków Druk offsetowy i dostawa katalogu do wystawy pn. ,,Marek Filipiuk" Nr sprawy: BZP-3940-43/2018 Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2018 roku o godzinie 9:00. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-08-27
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 6 września 2018r.
Wymagania:V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERT 1. Wykonawca winien złożyć jedną ofertę, zawierającą całość przedmiotu zamówienia. 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 3. Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia; b) upoważnienie/pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
Uwagi:IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena ofertowa brutto - waga 100%. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie łączna cena za realizację całego zakresu zamówienia (łącznie za plakaty i zaproszenia).
Kontakt:Osoba do kontaktu - p. Margarita Vladimirova tel. 509 893 759 Dostawa: wykonawca w ramach zamówienia dostarczy katalog do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Basztowa 18, Kraków - Galeria ASP.
Numer dokumentu:BZP-3940-43/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: