Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15101114 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-21
Przedmiot ogłoszenia:Druk i dostawa papierowych biletów jednoprzejazdowych i czasowych
Organizator:Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 783 770 373, tel. 783 770 373
E-mail:
Opis:,,Druk i dostawa papierowych biletów jednoprzejazdowych i czasowych na potrzeby
komunikacji miejskiej w Lublinie. "
Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa papierowych biletów
jednoprzejazdowych i czasowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Lublinie.
1.2. Zamówienie obejmuje:
Produkcję i dostawę papierowych biletów jednoprzejazdowych i czasowych
na potrzeby komunikacji miejskiej w Lublinie w okresie 12 miesięcy licząc od daty
złożenia pierwszego zamówienia lub do zrealizowania zamówienia w całości
z zastrzeżeniem warunków określonych w umowie. Druk biletów obejmuje jego obie
strony (awers, rewers), z czego wzór awersu przedstawiony jest w załączniku nr 1
do zapytania ofertowego, zaś wzór rewersu przekazywany będzie przy każdym
cząstkowym zamówieniu.
1.3. Zamówienie obejmuje bilety w bloczkach o formacie 33 x 65 mm - w łącznej ilości
135 000 bloczków w następujących rodzajach:
1.3.1. Bilety ważne w Pierwszej Strefie Biletowej (1):
a) jednoprzejazdowe normalne - strefa 1;
b) 30 minutowe normalne- strefa 1;
c) 60 minutowe normalne - strefa 1;
d) 2-godzinne normalne - strefa 1;
e) 12-godzinne normalne - strefa 1;
f) 120- godzinne normalne - strefa 1;
g) jednoprzejazdowe ulgowe - strefa 1;
h) 30 minutowe ulgowe - strefa 1;
i) 60 minutowe ulgowe - strefa 1;
j) 2-godzinne ulgowe - strefa 1;
k) 12-godzinne ulgowe - strefa 1;
l) 120- godzinne ulgowe - strefa 1.
1.3.2. Bilety ważne w Drugiej Strefie Biletowej (2):
a) jednoprzejazdowe normalne - strefa 2;
b) jednoprzejazdowe ulgowe - strefa 2;
1.3.3. Bilety ważne w Pełnej Strefie Biletowej (1+2):
a) jednoprzejazdowe normalne - strefa 1+2;
b) 2-godzinne normalne - strefa 1+2;
c) jednoprzejazdowe ulgowe - strefa 1+2;
d) 2-godzinne ulgowe - strefa 1+2.
1.4. Wymagania techniczne i jakościowe:
1.4.1. Papier offsetowy biały o gramaturze 80g/m2;
1.4.2. Wymiary: 33x65 mm;
1.4.3. Produkowane w bloczkach klejonych po 100 sztuk biletów;
1.4.4. Kolorystyka: 3 + 3 (dodatkowo na awersie nadruk farbą sekretną);
1.4.5. Druk obejmuje obie strony biletu: awers - zgodnie z załącznikiem nr 1
do zapytania ofertowego, rewers - obejmuje zmienny element usytuowany
w centralnej części biletu, który przekazywany będzie przy każdym
cząstkowym zamówieniu oraz element stały, tj. gilosz o szerokości 15 mm
umieszczony na brzegach biletów z obydwu stron, na węższym boku biletu
(33x15 mm) wykonany farbą w kolorze gilosza umieszczonego na awersie
biletu, posiadającą takie właściwości, aby w przypadku próby usunięcia
wydruku z kasownika również gilosz ulegał usunięciu, wskazując w ten sposób
na próbę manipulacji przy bilecie.
1.4.6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt obu stron biletu
zgodny z założeniami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym po podpisaniu
umowy.
1.5. Zabezpieczenia biletów:
1.5.1. Hologram 2D/3D z elementami kinetycznymi, o kształcie paska o wymiarach
15x5 mm, aplikowany na gorąco, o wzorze zastrzeżonym przez IHMA
(International Hologram Manufacturers Association) dla Zamawiającego
lub Wykonawcy. Na hologramie umieszczony ma być napis ,,ZTM
w Lublinie". Dopuszcza się jego wykonanie matrycą tłoczącą.
1.5.2. Siedmiocyfrowe numery serii naniesione farbą świecącą w promieniach UV;
1.5.3. Nadruk dodatkowego elementu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu
umowy wykonanego farbą sekretną. Zamawiający zastrzega możliwość
dwukrotnej zmiany nadruku dodatkowego elementu uzgodnionego
z Zamawiającym w okresie trwania umowy;
1.5.4. Gilosz oraz mikrodruki z napisem ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu
umowy.
1.6. Pakowanie i dostawa biletów:
1.6.1. Bilety będą klejone w bloczki po 100 sztuk i pakowane w paczki wg rodzajów.
Paczki opisane m.in. numerem paczki, nominałem biletów, serią i numeracją

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro oraz zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość zamówienia nie przekracza 750 000 euro
,,od-do" zawartych w niej biletów oraz wskazaniem wzoru graficznego
zamieszczonego na rewersach biletów.
1.6.2. Bilety dostarczane będą w paczkach po 50 000 sztuk w pakietach po 1 000
sztuk. Pakiet 1 000 sztuk wchodzący w skład paczki 50 000 sztuk zawiera 10
bloczków po 100 sztuk.
1.6.3. Zamawiający wymaga właściwego zabezpieczenia dostawy w czasie przewozu
od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego. Wykonawca zapewni takie
opakowanie w czasie przewozu od Wykonawcy do siedziby ZTM, jakie jest
wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia dostarczanych biletów.
1.6.4. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko.
1.6.5. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do magazynu
wskazanego w zamówieniu przez Zamawiającego, w godzinach pracy
Zamawiającego. Magazyn Zamawiającego usytuowany jest na parterze
budynku przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, ok. 10 m od wejścia.
1.6.6. Dostarczenie do magazynu jest jednoznaczne z wniesieniem przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy do wskazanych
przez Zamawiającego pomieszczeń magazynowych i ułożenie dostarczanych
biletów wg serii i numeracji ,,od-do" we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu i podpisaniu stosownego protokołu odbioru. Do chwili potwierdzenia
odbioru umowy dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,
odpowiedzialność za przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
1.6.7. Odbiór dostawy biletów odbywać się będzie na podstawie Protokołu odbioru
zawierającego w szczególności:
a) rodzaj biletów
b) nominał biletu
c) seria i numery biletów
d) ilość paczek/ ilość bloczków/ilość biletów
1.7. Wykonawca przeszkoli personel - kontrolerów i pracowników sprzedaży w siedzibie
Zamawiającego w zakresie prawidłowej identyfikacji wszelkich zabezpieczeń
biletów. Szkolenie kontrolerów odbędzie się nie później niż w 3 dni od momentu
dostarczenia pierwszej dostawy biletów do magazynu. Datę i godzinę szkolenia
Zamawiający i Wykonawca uzgodnią najpóźniej przed pierwszą dostawą przedmiotu
zamówienia. Ze szkolenia zostanie sporządzony stosowny protokół, zawierający min.
datę szkolenia, zakres szkolenia, dane osób biorących udział w szkoleniu,
oraz podpisy Wykonawcy i Zamawiającego.
1.8. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zmiany tabeli opłat za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Lublinie, wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Lublin zmianie mogą
ulec nominały, rodzaj i ilość wzorów biletów. Wykonawcy nie przysługują z tego
powodu żadne roszczenia finansowe.

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro oraz zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość zamówienia nie przekracza 750 000 euro
1.9. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie trwania umowy może ulec zmianie wzór
graficzny przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia finansowe.
1.10. Wykonawca musi posiadać, co najmniej 3 z niżej wymienionych dodatkowych
zabezpieczeń przed fałszowaniem i kradzieżą produkcji, a mianowicie:
1.10.1. System alarmowy do ochrony drukami lub całodobową ochronę drukami,
1.10.2. Telewizję przemysłową,
1.10.3. Prowadzenie produkcji na terenie jednego, zamkniętego obiektu,
1.10.4. Kontrola wewnętrzna produkcji (zabezpieczenie i obieg dokumentacji
produkcyjnej, normowanie materiałów, rozliczenie produkcji
oraz nadzorowanie niszczenia materiałów celu eliminacji niekontrolowanej
gospodarki papierem i produktami finalnymi (biletami);
1.10.5. Ochrona ciągów technologicznych produkcji biletów oraz nanoszenia
zabezpieczeń (ochrona winna obejmować kontrolę dostępu do strzeżonych
stanowisk pracy).
1.10.6. Przy zawarciu umowy na produkcję i dostawę biletów ubezpieczenia
produkcji od kradzieży.
1.11 .Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli produkcji biletów w każdym momencie
trwania umowy, przez upoważnionych przez siebie przedstawicieli,
bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.
1.12.Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego informowania Zamawiającego
o dacie rozpoczęcia produkcji każdej partii zamówionych przez Zamawiającego
biletów.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy złożyć: do dnia 27.03.2018r. do godz. 13: 00 pisemnie w zamkniętym
opakowaniu na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska
14, 20-701 Lublin, Sekretariat- pok. nr 101, drogą elektroniczną na adres e-mail:
ztm@ztm.lublin.eu. z dopiskiem oferta na: Druk i dostawę papierowych biletów
jednoprzejazdowych i czasowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Lublinie. "
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018 r. o godz. 13:30 w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, pok. 106. Zamawiający informuje o możliwości wzięcia udziału w czynności otwarcia ofert.
Termin składania:2018-03-27
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty złożenia pierwszego
zamówienia lub do zrealizowania zamówienia w całości z zastrzeżeniem warunków
określonych w umowie.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:
3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda potwierdzenia wykonania w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -
w tym okresie, minimum jednej usługi w zakresie druku biletów komunikacji
miejskiej, z co najmniej trzema zabezpieczeniami, w tym jedno zabezpieczenie
w postaci hologramu, o wartości, co najmniej 50 000 zł brutto. Wartość usług
w walucie innej niż PLN, Wykonawca winien przeliczyć na PLN wg średniego kursu
NBP z dnia otrzymania zapytania ofertowego, natomiast w przypadku braku
przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN
wg średniego kursu NBP na dzień, w którym przesłał Wykonawcy zapytania
ofertowe.
3.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 3.1
Wykonawca winien złożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro oraz zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość zamówienia nie przekracza 750 000 euro
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane wg Załącznika nr 3
do zapytania ofertowego, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie.
3.3. Dowodami, o których mowa w pkt. 3.2 są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
3.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.3 winno być złożone w oryginale, pozostałe
dowody mogą zostać złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
3.5. Wykonawca musi posiadać, co najmniej 3 z niżej wymienionych dodatkowych
zabezpieczeń przed fałszowaniem i kradzieżą produkcji, a mianowicie:
a) system alarmowy do ochrony drukami lub całodobową ochronę drukami,
b) telewizję przemysłową,
c) prowadzenie produkcji na terenie jednego, zamkniętego obiektu,
d) kontrolę wewnętrzną produkcji (zabezpieczenie i obieg dokumentacji
produkcyjnej, normowanie materiałów, rozliczenie produkcji oraz nadzorowanie
niszczenia materiałów celu eliminacji niekontrolowanej gospodarki papierem i
produktami finalnymi (biletami));
e) ochronę ciągów technologicznych produkcji biletów oraz nanoszenia
zabezpieczeń (ochrona winna obejmować kontrolę dostępu do strzeżonych
stanowisk pracy).
f) ubezpieczenie produkcji od kradzieży obejmujące okres umowy na produkcję i
dostawę biletów.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
4.1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert wraz z określeniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz, których usługi zostały wykonane - wg Załącznika nr 3 do zapytania
ofertowego;
4.2. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego Wykonawca realizował usługi, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy.
4.3. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 z wymienionych w pkt. 3.5 zabezpieczeń -
wg Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawie zapytania ofertowego można kontaktować się pisemnie na adres Zarząd
Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, Sekretariat -
pok. 101.
Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt 8 niniejszego
zapytania ofertowego.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Wypełnić formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2) zawierający
w szczególności:
a) datę sporządzenia oferty;
b) dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba);
c) Nr faksu, telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeżeli dotyczy);
d) Nr KRS (jeżeli dotyczy);
e) NIP, REGON;
f) Cenę netto i brutto całości zamówienia oraz w przeliczeniu cenę netto i brutto
1 bloczka biletów;
7.2. Dołączyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane;
b) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
Wykonawca realizował usługi, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-
oświadczenie Wykonawcy.
c) Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 z wymienionych w pkt. 3.5
zabezpieczeń.
Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na ,,Formularzu oferty"
przekazanym wraz z zapytaniem ofertowym.
W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń,
o których mowa w pkt 7.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia
w wyznaczonym przez siebie terminie.
Opis sposobu obliczania ceny.
Wybór nastąpi w oparciu o cenę łączną za całość zamówienia.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Cena-100%.
.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu dane oraz dokumentację niezbędną do sporządzania umowy
tj. szczegółowe dane przedsiębiorstwa (pełna nazwa, siedziba, numer NIP, Regon, forma
prowadzenia działalności, dane identyfikacyjne właściciela/właścicieli w tym adres
zamieszkania i nr Pesel), wypis z KRS, (jeżeli dotyczy); wydruk z CEIDG, (jeśli dotyczy);
umowę spółki, (jeśli dotyczy) oraz pozostałe informacje stanowiące podstawę
sporządzenia umowy.
.Wzór umowy, bądź istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z Dostawcą wyłonionym na podstawie niniejszego postępowania zostanie podpisana
umowa. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu:
a) pod względem formalnym: Monika Czaja, tel. 81 4662937 wew. 003
lub kom.783 770 373
b) pod względem merytorycznym: Monika Czaja, tel. 81 4662937 wew. 003
lub kom. 783 770 373
Numer dokumentu:EB. 380-3/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: