Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24454371 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Druk miesięcznika
Organizator:POWIAT LEŻAJSKI
Adres: ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. leżajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 240 45 72 fax 17 240 45 52, tel. 17 240 45 00, fax 17 240 45 09
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 zł
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Druk miesięcznika ,,Kurier Powiatowy" w 2023 roku - 11 wydań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy:
a) sporządzić w języku polskim,
b) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem), do 5 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin składania:2023-01-05
Wymagania:III. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

c) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na druk miesięcznika ,,Kurier Powiatowy" w 2023 roku.
d) Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania (regulamin) znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.bip.ires.pl/gfx/splezajsk/files/2021/uchwasy_zarzdu_powiatu_leajskiego/UCHWAA_Nr_1_3_2021.pdf
e) Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty lub terminie wskazanym przez Zamawiającego.
f) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Zamawiający uzna wykonanie w sposób należyty, zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w całym okresie działalności Wykonawcy, wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na wydruku czasopism porównywalne przedmiotowo i ilościowo z przedmiotem
zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. i) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. j) Zamawiający udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl (BIP). k) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. l) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl (BIP). ł) Zamawiający poprawi w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. m) Zamawiający w trakcie badania ofert będzie miał możliwość wezwania do wyjaśnień co do treści złożonej oferty. n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. o) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. p) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
- formularz ofertowy - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności - wykaz zrealizowanych usług q) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, - została złożona po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu.
r) Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, okres gwarancji zawarte są we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy 4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług 5. Klauzula RODO
Uwagi:g) Kryterium oceny oferty jest: cena brutto - 100%
h) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: - najniższa cena. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego:
cena najniższa
liczba pkt = --------------------------- x 100 %
cena oferty badanej h) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Natalia Nowicka, Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku. e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl tel. 17 240 45 72 fax 17 240 45 52
Źródło: Internet i własne
Załączniki: