Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17145470 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-09
Przedmiot ogłoszenia:Druki oprawa i dostarczenie: kwartalnika
Organizator:Białowieski Park Narodowy w Białowieży
Adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. hajnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 68 12 323
E-mail:
Opis:2. Określenie przedmiotu rozpoznania: druki oprawa i dostarczenie: kwartalnika ,,Parki
Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 nr 1, Tom 38 nr 2, Tom 38 nr 3, Tom 38 nr 4
(2019 r.) wg załączonych parametrów technicznych:
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 numer 1 138(1)
a/ objętość: 100 stron B5 okładka
b/ nakład: 500 egz.
format brutto: B5
d/ format po obcięciu: 163 x 232 mm
papier środek: papier offsetowy 80 g
papier okładka: karton 215 g
druk środek: 1 + 1
druk okładka: 4 + 1
okładka: folia błysk
oprawa: klejona
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 numer 2 [38(2)] - parametry j/w
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 numer 3 [38@] - parametry j/w
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 numer 4 (38(4)] - parametry j/w
Dostarczymy pliki PDF środka i projekt okładki zapisany w formacie cdr
Miejsce i termin składania ofert: 8. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zgłoszenie należy
złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - sekretariat BPN,
drogą pocztową/e-mailem* pnrp@bpn.com.pl
10. Termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową należy złożyć do
dnia 15.04.2019 r., godz. 12;00(zał. nr 2 do rozpoznania).
Termin składania:2019-04-15
Miejsce i termin realizacji:4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania:
,,Parki Narodowe i Rezerwat)' Przyrody" Tom 38 numer 1 do 28.06.2019 r
,,Parki Narodowe i Rezerwat)' Przyrody" Tom 38 numer 2 do 20.12.2019 r
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 numer 3 do 20.12.2019 r
,,Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Tom 38 numer 4 do 20.12.2019 r.
Wymagania:3. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu rozpoznania, Wykonawca zobowiązany
jest podać w ofercie cenę netto, VAT i brutto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia (4 numery tomu 38).
5. Kryterium wyboru: najniższa cena - 100%.
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wykonania
i dostawy wynikające wprost, jak również nie ujęte ,a niezbędne do wykonania zadania,
w tym m.in. koszty transportu, podatek VAT.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów' lub
oświadczeń: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego to. że prowadzi
działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
7. Wzór umowv (żak. nr 1 do rozpoznania
11. Zamawiający ma prawro unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny
uniew'ażnienia.
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bożena Buszko, tel. 85 68 12 323
(w godzinach 7;30- 15;30) lub e-mail: pnrp@bpn.com.pl
Kod CPV:22110000-4, 79823000-9
Numer dokumentu:PN/07-075/02/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: