Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26140467 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Dzierżawa sezonowego obiektu gastronomicznego
Organizator:Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Adres: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 607 660 757, tel. 605 630 005
Opis:,,Dzierżawa sezonowego obiektu gastronomicznego ,,Chatka Dino" położonego w Parku Rozrywki przy Ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy."
1.Przedmiot dzierżawy:
Sezonowy obiekt gastronomiczny ,,Chatka Dino" wraz z ogródkiem zlokalizowany na terenie sektora wejściowego do Parku Dinozaurów i Parku Rozrywki (lokalizacja na załączniku graficznym nr 1).
2. Opis przedmiotu dzierżawy:
Budynek drewniany z dachem dwuspadowym posadowiony na gruncie na bloczkach betonowych, bez fundamentów trwale osadzonych w gruncie. Konstrukcje stanowią podwaliny z bali drewnianych dwustronnie ściętych, na których zakotwiono słupy okrągłe z bali z belkowaniem górą, na którym oparty jest dach jętkowy z tarcicy. Pokrycie stanowią deski nieobrzynane bite na zakład. Ściana frontowa z parapetem, ladą, nad którą zamontowane zostały okiennice z zawiasami pasowymi w górnej części przy ryglu. Odchylenie okiennic do góry pozwala otworzyć górną część ściany na całym froncie. Podłoga w pawilonie i taras przed ścianą frontową z nawierzchnią z desek na podbudowie z bali. Drzwi wejściowe drewniane zlokalizowane po środku ściany bocznej południowej, zamykane na stalową zasuwę z kłódką.
3.Powierzchnia terenu dzierżawy:
60 m2 - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej około 25 m2, obiekt gastronomiczny ,,Chatka Dino" oraz około 35m2 na ogródek.
5.Dostęp do mediów:
a) prąd;
b) woda (sezonowa w okresie IV-XI);
c) rozliczenie mediów będzie odbywać się na zasadzie odczytu podliczników;
d) Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych-śmieci.
6. Sposób przekazania punktów
Dzierżawca przejmuje obiekt wraz z przyległym ogródkiem w stanie obecnym, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej. Wszystkie prace związane z remontami i modernizacją odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 10.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Dzierżawa sezonowego obiektu gastronomicznego ,,Krasnal" na terenie Parku Rozrywki przy Ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy" na adres 85-674 Bydgoszcz Ul. Gdańska 173-175 LPKiW ,,Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. - budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 15.11. 2023 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:11.Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2023 r. o godz. 10:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem Ul. Gdańska 173 -175 w Bydgoszczy.
Termin składania:2023-11-15
Miejsce i termin realizacji:4.Warunki dzierżawy:
a) okres dzierżawy: na czas określony od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r. z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia;
Wadium:1.000,00 PLN
Wymagania:b) minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza ) w ujęciu - średnioroczny miesięczny czynsz wynosi: 2.380,00 zł brutto.
Stawka dzierżawy będzie podzielona na:
- czynsz w sezonie wiosenno-letnim, liczony od 1 kwietnia do 30 września, w wysokości min. 4.350,00 zł brutto miesięcznie;
- czynsz w sezonie jesienno-zimowym, liczony od 1 października do 31 marca, w wysokości min. 410,00 zł brutto miesięcznie.
Wysokość czynszu w ciągu całego roku działalności: 28.560,00 zł brutto. Kwota ta będzie w kolejnych latach powiększana o wskaźnik inflacji.
7. Sposób przygotowania oferty
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Dzierżawa sezonowego obiektu gastronomicznego ,,Chatka Dino" na terenie Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy."
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
8.Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres Oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) wizualną koncepcję prowadzenia punktu oraz zagospodarowania najbliższego terenu przylegającego do punktu;
d) stawkę oferowanego średniorocznego czynszu miesięcznego brutto w rozbiciu na czynsz w okresach:
- od 1 kwietnia do 30 września
- od 1 października do 31 marca
Sumę czynszu w okresie całego roku działalności .
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
f) oświadczenie o prowadzeniu działalność określonej w ogłoszeniu minimum sześć miesięcy (oświadczenie winno zawierać adres, miejsca prowadzonej działalności);
g) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności - terenem, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (zawarte w formularzu ofertowym);
h) kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium zgodnie z pkt. 9;
i) podpisaną klauzulę RODO,
j) oświadczenie o niekaralności.
9. Wadium:
a) Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem ,,Dzierżawa sezonowego obiektu gastronomicznego ,,Chatka Dino" na terenie Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy." Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium.
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
e) Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający wlicza wadium w poczet czynszu.
12.Kryteria i sposób oceny ofert.
Kryterium oceny ofert będzie suma czynszu brutto w ciągu całego roku działalności. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy roczny czynsz dzierżawy brutto.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy, Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy.
W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych.
13.Uwagi dodatkowe:
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW ,,Myślęcinek" Sp. z o.o. może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW ,,Myślęcinek" Sp z o.o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW ,,Myślęcinek" Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.
Kontakt:Sprawę prowadzi: Andrzej Kowalski - tel. 605 630 005, Monika Gałęcka-Stochmal - tel. 607 660 757.
Monika Gałęcka-Stochmal - tel. 607 660 757 oraz Andrzej Kowalski - tel. 605 630 005.
Numer dokumentu:13/D/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: