Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14648621 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Ewidencjonowanie grobów
Organizator:Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 12 619-99-95, tel.: 12 619-99-40
Opis:Przedmiot zamówienia:

,,Ewidencjonowanie grobów w terenie, kompletowanie akt grobów oraz wprowadzanie danych z akt grobów z terenów cmentarzy podległych Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie do programu komputerowego EGERIA"
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały.

Oferty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 05.01.2018 r. do godz. 10.00

Dla ofert składanych / przesyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, obowiązująca jest data wpływu na Dziennik Podawczy ZCK w Krakowie.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Zamówienie Publiczne prowadzone

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Oferta na:

,,Ewidencjonowanie grobów w terenie, kompletowanie akt grobów oraz wprowadzanie danych z akt grobów z terenów cmentarzy podległych Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie do programu komputerowego EGERIA"

Nie otwierać przed ..................... r. godz. ...:...
Termin składania:2018-01-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

Informacja na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane.

Podwykonawcy:

Ze względu na charakter zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców
w wykonaniu zamówienia.
Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty tylko na jedną część.

Część 1 zamówienia: Rakowice A

Część 2 zamówienia: Rakowice B
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty będą oceniane według kryterium:

cena - 100%

? Kryterium ,,Cena" zostanie przeliczone na punkty według wzoru:

C = (C min / C ob) x 100,00 pkt

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %

C min - najniższa cena spośród badanych ofert

C ob - cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie:

1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia),

2. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - co najmniej 1 usługa (przez 6 miesięcy) polegającej na ewidencjonowaniu grobów w terenie i archiwizacji dokumentów grobowych na terenie cmentarzy. Wykonawca powinien posiadać umiejętność pracy z zasobami archiwalnymi tj. odpowiednie doświadczenie w kompletowaniu akt archiwalnych oraz biegłą znajomość obsługi komputera, a w szczególności systemu komputerowego typu Egeria (Zamawiający wyjaśnia, że wyrażenie: ,,system komputerowy typu Egeria" jest wyrażeniem o charakterze informacyjnym i nawiązuje do przykładowego systemu komputerowego) - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o posiadaniu znajomości kwerendy zasobów archiwalnych tj. odpowiedniego doświadczenia w kompletowaniu akt archiwalnych oraz o posiadaniu biegłej znajomość obsługi komputera,
a w szczególności systemu komputerowego typu Egeria - wg załącznika nr 3 do Ogłoszenia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w punkcie 2 - 3 niniejszego Ogłoszenia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu oferty pod kątem zamieszczenia i prawidłowości wszystkich wymaganych dokumentów, oraz zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania w całości lub
w danej części, bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym ogłoszeniem,
w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Bartoszcze - tel.: 12 619-99-95

Beata Łętowska - tel.: 12 619-99-40
Źródło: Internet i własne
Załączniki: