Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Instalacja sieci światłowodowej
Organizator:Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Adres: ul. Legionów 52, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 34 366 43 37, 034 366 - 43 - 05
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia
Instalacja sieci światłowodowej dla połączenia sygnalizacji świetlnych z siedzibą MZDiT przy ul. Legionów 52 - zgodnie z warunkami szczegółowymi zawartymi w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy:
a) złożyć na Formularzu Oferty formie pisemnej (listem na kancelarię Zamawiającego (pokój nr 18) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 18 do dnia 2018-10-31 do godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Nazwa wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Instalacja sieci światłowodowej dla połączenia sygnalizacji świetlnych z siedzibą MZDiTprzy ul. Legionów 52. Znak sprawy: 440/2018; NIE OTWIERAĆ przed 31.10.2018 godz.10:00"
Termin składania:2018-10-31
Wymagania:IV. INNE DANE Kryterium oceny ofert - najniższa cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki określone przez
Zamawiającego.
Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 rv poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Mirosław Chachulski - 034 366 - 43 - 05
Kod CPV:45233294-6
Numer dokumentu:MZDiT.ZP.3411-440/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: