Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-30
Przedmiot ogłoszenia:Jednokrotne wykoszenie chwastowiska
Organizator:Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Adres: ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 22 277 42 00
E-mail:
Opis:Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na terenach przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego
1. Lokalizacja i kontekst zamówienia:
Tereny przyległe do Jeziorka Czerniakowskiego w dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na łącznej powierzchni do 10 ha. Prace obejmują m.in. powierzchowne zebranie śmieci i wszelkich innych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, wykoszenie traw
1 samosiewów.
3. Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 01-08-2018, oraz
w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji otrzymanej oferty
Termin składania:2018-08-01
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Do końca października 2018 r. Szczegóły realizacji opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Wymagania:8. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim W ofercie należy określić proponowany termin
wykonania wszystkich prac
Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1.
9. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: cena 100%
10. Sposób oceny kryteriów
Oferta zostanie oceniona wg poniższego wzoru:
c _ najniższa zaoferowana cena brutto x 1Q0 cena brutto badanej oferty
11. Podstawy odbioru zamówienia
Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.
12. Warunki płatności:
Płatność za wykonywane prace realizowana będzie fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru i kosztorysów powykonawczych, zatwierdzonych przez Zamawiającego. Dane do FV:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 Odbiorca/Płatnik: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A 00-528 Warszawa.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZZW.
13. Kary umowne (skreślić jeśli nie dotyczy)
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie;
b) zwłoki w zakończeniu przedmiotu zamówienia - 0,02% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki po wyznaczonym terminie realizacji zamówienia;
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia - 0,02% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie;
d) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, w szczególności realizacji usług niezgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu i jego załącznikach, kara wynosi 500 zł za każdy DrzvDadek.
15. Pozostałe informacje Dostęp do informacji publicznej:
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015.2058), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. Własność intelektualna (skreślić jeśli nie dotyczy)
Kontakt:Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Katarzyna Spóz-Byrska email: kspoz@zzw.waw.pl telefon: 22 2774272.
Kod CPV:77310000-6
Numer dokumentu:344/WZP/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: