Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22549792 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia
Organizator:Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
Adres: ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 778 26 25
Strona www:https://portal.smartpzp.pl
Opis:działający na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1860/274/21 Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniającą uchwałę nr 1480/256/21 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji do dokonywania
wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup
niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS - CoV - 2 na terenie województwa mazowieckiego".
II. NAZWA POSTĘPOWANIA
Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz
adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie
województwa mazowieckiego".
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla
potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu:
,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa mazowieckiego".
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
3. Realizacja zamówienia odbędzie się na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
6. Protokolarny odbiór sprzętu medycznego wraz z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną,
certyfikatami atestami Wykonawcy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w 05-400 Otwock,
ul. Batorego 44.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock/public/postepowanie?postepowanie=24604370
XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2022 r. Oferty należy za
pośrednictwem Platformy SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock/ .
Termin składania:2022-01-19
Miejsce i termin realizacji:VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji umowy - do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
Wymagania:ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. z 202 r., poz. 1842 ze zm.)
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 6a ustawy
z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)
,,Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa
mazowieckiego""
Strona 2 z 7
Niniejsze zamówienia na jednorazową dostawę i aparatów do znieczulenia dla potrzeb
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji niezbędne jest w celu zwalczania
zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS - CoV - 2. Realizacja zadania ma na celu
zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych
dla mieszkańców województwa w stanie epidemii. W związku z czym, u podstaw decyzji o
udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - certyfikat CE wydany przez jednostkę
notyfikowaną, oraz deklarację zgodności rejestracji wyrobu medycznego.
4. Dokument potwierdzający, że urządzenia posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu na
terenie RP i spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2020 r., poz. 186).
,,Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa
mazowieckiego""
Strona 3 z 7
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Pełnomocnictwo - w sytuacji, gdy oferta zostanie podpisania przez osoby niewymienione w
dokumentach rejestrowych (podpisany skan dokumentu).
Uwaga: Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w pkt. VII. ppkt. 1 - 5 stanowią treść
oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Brak tych dokumentów stanowi o nieważności oferty.
Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a) nie będzie zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.
b) zaoferowany przedmiot zamówienia nie będzie zgodny z opisem i wytycznymi
Zamawiającego.
c) Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów / pełnomocnictw.
d) Wykonawca odmówi podpisania umowy, w takiej sytuacji Zamawiający dokona wyboru
spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przekazana Wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu na wskazany w ofercie adres e-mail.
Komunikacja w postępowaniu:
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
2) Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3) Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy zakupowej przez Wykonawcę, w tym rejestracja,
logowanie, składanie ofert, zmiana czy wycofanie oferty, znajduje się w ,,Instrukcji obsługi
Portalu e-Usług SmartPZP" na stronie https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock w zakładce elearning
po lewej stronie.
4) Wykonawca może zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
zakupowej, w zakładce ,,Pytania do postępowania". Czynność ta nie wymaga logowania się na
Platformie zakupowej.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Dokumenty i oświadczenia, należy dołączać w formie skanu dokumentu podpisanego przez
osobę upełnomocnioną lub w postaci dokumentu elektronicznego.
7) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
,,Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa
mazowieckiego""
Strona 4 z 7
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku.
8) Wykonawca chcąc w pełni korzystać z możliwości Platformy zakupowej (w tym z możliwości
złożenia oferty) musi zarejestrować się wybierając zakładkę ,,Załóż konto". Wykonawca
rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie
podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.
9) W przypadku używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca: - dla
dokumentów w formacie ,,pdf" podpis w formacie PAdES, - dokumenty w formacie innym niż
,,pdf" podpisywać formatem XadES.
UWAGA: W zależności od użytego formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty i oświadczenia
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny). Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że
jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik
podpisywany i plik podpisu).
Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika
programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
10) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie Portalu e-usług (Platforma zakupowa).
11) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods,
.pdf.
12) Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy zakupowej
to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
13) Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- pliki załączone przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisane, nie dostępne są dla
Zamawiającego do upływu terminu na składanie ofert;
- czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę
odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych a następnie wyświetlenia
informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu
14) Oferta oraz wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia Wykonawca składa
(jako pliki/załączniki) za pośrednictwem Platformy zakupowej.
15) Złożenie oferty na Platformie zakupowej po upływie terminu na składanie ofert nie będzie
możliwe.
16) Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej.
VIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający wymaga obliczenia ceny oferty zgodnie z formularzem cenowym.
2. Zamawiający wymaga, aby wartość oferty została wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5
należy zaokrąglić w górę).
,,Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa
mazowieckiego""
3. Zamawiający informuje, że oferta zawierająca błędy, w tym również rachunkowe zostanie
poprawiona i zmodyfikowana przez Zamawiającego (art. 68 K.C.) po uprzednim wyrażeniu
zgody przez Wykonawcę.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający informuje, że kryterium decydującym o wyborze oferty jest najniższa łączna cena
ofertowa brutto przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami
Zamawiającego.
2. Punktacja zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P = (X/Y) x 100%, gdzie:
P = liczba uzyskanych punktów dla wykonawcy Y
X = najniższa łączna cena ofertowa brutto
Y = łączna cena ofertowa brutto ocenianej oferty.
Punktacja przyznawana oferentom w kryterium ,,najniższa cena ofertowa brutto" będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najniższą ceną ofertową brutto otrzymuje
100 pkt., pozostałe oferty są punktowane liniowo wg. powyższej formuły arytmetycznej.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w Zaproszeniu i będzie przedstawiać najniższą łączną cenę ofertową
brutto.
4. Jeżeli w postępowaniu w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać
wyboru najkorzystniejszej ofert ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Zamawiający informuje, że minimalny wymagany termin związania ofertą, obowiązujący
Wykonawców składających oferty wynosi 30 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Termin związania ofertą może zostać wydłużony na pisemne wezwanie Zamawiającego za
zgodą wykonawcy lub samodzielnie przez wykonawcę. Zgoda na wydłużenie terminu
związania ofertą powinna zostać złożona w formie określonej przez Zamawiającego tj. emaielm.
3. Termin związania ofertą może zostać wydłużony maksymalnie o 60 dni.
,,Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa
mazowieckiego""

Możliwość zadawania pytań: do dnia 17 stycznia 2022 roku do godz. 10:00.
XII. TERMIN ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Informacja o unieważnieniu zostanie przesłana za pośrednictwem Platformy SmartPZP:
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock/.
Uwagi:XIV. KLAUZULE INFORACYJNE Z ART. 13 UST. 1 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O
OCHRONIE DANYCH (RODO)
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock;
2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@pcz-otwock.pl;
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani / Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani / Pan zobowiązana do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
,,Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach projektu: ,,.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV - 2 na terenie województwa
mazowieckiego""
Strona 7 z 7
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
10 Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: