Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Jednorazowa dostawa materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych do magazynu
Organizator:44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Słubicka 10, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 672 470, tel. 261 672 467, 500 264 133
Opis:Jednorazowa dostawa materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego w Krośnie Odrzańskim
POSTĘPOWANIE 355/2019
ZAMAWIAJĄCY 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu o wartości

od 4 000,00 EURO do 14 000,00 EURO na:

,,Jednorazową dostawę materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego w Krośnie Odrzańskim".
. Przedmiot zamówienia:

Jednorazowa dostawa materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 7.

3. Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2019 r.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowa dostawa materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych w ilościach i rodzajach określonych w tabeli nr 1 do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego w :
- Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7, woj. lubuskie (magazyn na parterze z rampą).

Tabela nr 1
Lp.
Nazwa
Opis produktu
oraz wymagania jakościowe
JM
Ilość
1
2
3
4
5
1
Paleta wychwytowa na 2 beczki
Paleta wychwytowa na 2 beczki z kratą ociekową, wykonana z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych, o pojemności wychwytowej ok. 90 l, wymiary 1245x635x140 mm (tolerancja wymiarów +/- 5%), składająca się z wanny wychwytowej, kratownicy oraz kompletu łączników.
szt.
4
2
Paleta wychwytowa na 4 beczki
Paleta wychwytowa na 4 beczki z kratą ociekową, wykonana z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych, o pojemności wychwytowej ok. 180 l, wymiary 1245x1245x140 mm (tolerancja wymiarów +/- 5%), składająca się z wanny wychwytowej, kratownicy oraz kompletu łączników.
szt.
4
3
Pojemnik mobilny
240 l
Pojemnik na odpady o pojemności ok. 240 l wykonany z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych, mobilny , z pokrywą, o wymiarach 485x540x1000mm (tolerancja wymiarów +/- 5%).Kolor zielony lub niebieski.
szt.
20
4
Pojemnik mobilny
120 l
Pojemnik na odpady o pojemności ok. 120 l wykonany z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych, mobilny , z pokrywą, o wymiarach 485x540x1000mm (tolerancja wymiarów +/- 5%).Kolor zielony lub niebieski.
szt.
30
5
Pojemnik do zlewania oleju
Pojemnik o pojemności ok. 40-50 l wykonany z materiału odpornego na działanie substancji niebezpiecznych, mobilny. Kolor czarny.
szt.
10
6
Apteczka ekologiczna ADR
Awaryjny zestaw ekologiczny wymagany przepisami o przewozach ADR Wyposażenie: rękaw sorpcyjny - 2 szt., światło ADR - 2 szt., kombinezon ochronny, latarka, płyn do przemywania oczu, worek z tkaniny - 2 szt., rękawice ochronne, okulary ochronne, kamizelka odblaskowa, składany pojemnik, opis zestawu.
szt.
45
7
Czyściwo celulozowe
Dwuwarstwowe czyściwo celulozowe przeznaczone do wycierania powierzchni i przedmiotów, o wymiarach 380x240 mm (tolerancja wymiarów +/- 5%).Kolor dowolny.
op.
40
8
Płyn odtłuszczający
Płyn neutralizujący do rozlewisk ropopochodnych. Wysokowydajny, stężony środek czyszczący i odtłuszczający szczególnie przydatny do usuwania plam olejowych z powierzchni utwardzonych. Do stosowania ręcznego lub za pomocą maszyn myjących. W pojemnikach 5l.
szt.
50
9
Wanienka ociekowa
Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ze specjalnymi przetłoczeniami w spodniej części. Bez kółek. Wymiary: 800x470x100 mm (tolerancja +/- 2%). Kolor dowolny.
szt.
30
10
Mobilny zestaw ekologiczny 120 l
Zestaw ekologiczny do likwidacji wycieków przeznaczony do pomieszczeń warsztatowych, garaży itp. Wyposażenie: mobilny pojemnik z klapą o pojemności 120l, sorbent w granulacie ok. 10 kg, rękaw sorbcyjny 3-5 szt., arkusze sorbcyjne 30 - 40 szt., czyściwo bawełniane 30-40 arkuszy, poduszka sorpcyjna 3-5 szt., worek na odpady 3-5 szt., odtłuszczacz w pojemniku o pojemności 2-3l - 1 szt., rękawice ochronne, okulary ochronne, zmiotka, szufelka, opis zestawu.
kpl..
6
11
Pojemnik na odpady zaolejone 50 l
Pojemnik umożlwiający bezpieczne magazynowanie pozostałości nasączonych substancjami łatwopalnymi. Wyposażony w samozamykającą się pokrywą odcinającą dopływ powietrza.
Pojemnik posiadający atest o niepalności.
Wymiary: średnica 467 mm, wysokość 595 mm, pojemność 50 l (tolerancja wymiarów +/- 2%).
szt.
6
12
Pojemnik na odpady
Pojemnik na odpady o pojemności ok. 50 - 60 l wykonany z metalu (aluminium) , z pokrywą, z uchwytami do przenoszenia,,o wymiarach 485x540x800mm (tolerancja wymiarów +/- 5%).Kolor dowolny.
szt.
5
13
Chusteczka sorbentowa
Chusteczka sorbentowa przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni, nie zawierająca silikonu. Pakowana w kartonach po 50 sztuk. Wymiary: 300x400 mm (tolerancja +/- 2%).
op.
100
14
Sorbent 20 kg
Sorbent sypki o bardzo niskiej emisji pyłów i wysokiej zdolności wchłaniania. Odporny na ścieranie. Po wchłonięciu płynu nie ulegający rozkładowi. Granulacja od 0,5 do 1,3 mm. Przeznaczony do usuwania wycieków od płynów przemysłowych, zawiesin przez węglowodory (ropa, benzyna, oleje) rozpuszczalniki organiczne do związków zasadowych. Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, do usuwania wycieków spod maszyn, urządzeń, nieszczelnych pojemników i beczek oraz placów manewrowych. Posiadający atest. Opakowanie - worek 20 kg. Zdolność wchłaniania min. 100%.
op.
50
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć w terminie

do dnia 19.09.2019r godz.1230

w formie pisemnej na adres Zamawiającego:

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10

66 - 600 Krosno Odrzańskie

z dopiskiem na kopercie:

,,Jednorazowa dostawa materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego w Krośnie Odrzańskim" - SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.09.2019r., o godz. 1300
Termin składania:2019-09-19
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2019 r.
Wymagania:5. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu zamówienia:

1) Zamawiający wymaga dostarczenia środków i materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczane środki i pojemniki na okres minimum 12 miesięcy, począwszy od dnia ich dostarczenia.
3) Dostarczone produkty muszą być zgodne z formularzem ofertowym Wykonawcy, a ponadto posiadać etykiety w języku polskim, a w przypadku urządzeń instrukcje użytkowania w języku polskim.
4) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób i pojazdów biorących udział w realizacji zamówienia.
5) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
6) Przyjęcie materiałów odbywać się będzie w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.00.
7) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez magazyniera Zamawiającego.
8) Zamawiający wymaga dostarczenia każdego asortymentu w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta.
9) Odbioru zamówionych materiałów i środków dostarczonych do magazynów infrastruktury dokonywać będą niżej wymienione osoby:
10) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w czasie odbioru wad lub niezgodności dostarczonych materiałów i urządzeń w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający nie przyjmie przedmiotu dostawy, co będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych
11) Przesyłki dostarczane przez firmy kurierskie nie będą przyjmowane.
6. Wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca (uprawnienia, dopuszczenia, certyfikaty, itp.) przy realizacji zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Dokument w oryginale lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

6.1 Forma złożenia oferty
Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z dołączonymi zdjęciami oferowanych materiałów w terminie do dnia 19.09.2019 r. w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie "Jednorazowa dostawa materiałów i środków do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń ekologicznych do Krosna Odrzańskiego" na adres 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie - Sekcja Ochrony Środowiska.
. Informacja o możliwości podzielenia zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia:

a) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
8. Wymogi ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów

1. Wykonanie usługi nie wiąże się bezpośrednio z dostępem do informacji niejawnych na terenie zamkniętym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska, w związku z wykonywaniem usługi, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o OIN z dnia 5 sierpnia 2010 r., (Dz.U.2019 r. poz. 742 t.j.),
3. Uzyskane informacje w związku z wykonaniem przedmiotu umowy nie mogą zostać wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów reklamowych, prezentowanych w prasie, radiu, telewizji, filmie lub innych środkach przekazu.
4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca przedłoży z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem:
1) imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerami dowodów osobistych;
2) markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania usługi;
3) terminy wykonania usługi;
4) cel wejścia z numerem umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy z Zamawiającym oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.
6. Usługa wykonywana będzie wyłącznie pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez Dowódcę JW.3137.
7. Pracownicy Wykonawcy zadania zobowiązani są do stosowania się na terenie JW. 3137 do przepisów w zakresie wejścia i wjazdu na teren wojskowy jednostki zgodnie obowiązującymi przepisami Jednostki Wojskowej 3137.
8. Pracownicy Wykonawcy zadania maja prawo do przebywania jedynie
w rejonie wykonywania usługi związanej z realizacją zamówienia, dostęp do innych budynków (obiektów), do których jest on konieczny w związku
z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony
z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego), oraz przedstawicielem JW. 3137 odpowiedzialnym za ochronę obiektu, w którym prowadzona jest usługa.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie, zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 roku (Dz.Urz.MON.2012.287). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Dowódcy Jednostki 3137.
10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena musi obejmować wszystkie możliwe składniki kosztów leżące po stronie Wykonawcy tj. koszty dowozu i rozładunku do miejsca wykonania zamówienia.
Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnienie formularza ofertowego dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. Cena oferty musi być podana w zł polskich brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie składania oferty.

11.Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty brutto.
Uwagi:9. Ochrona danych osobowych

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej Rozporządzeniem) zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę w postaci:
1) imion i nazwisk,
2) numeru dowodu osobistego,
3) numeru rejestracyjnego pojazdu.
5. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
6. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia technicznego.
7. Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
8. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
9. Zamawiający oświadcza, że nadał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
11. W miarę możliwości Zamawiający pomaga Wykonawcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
12. Zamawiający zobowiązuje się współpracować ze Wykonawcą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia.
13. Zamawiający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Wykonawcy, nie później niż w ciągu 72 godzin.
14. Informacja przekazana Wykonawcy powinna zawierać co najmniej:
- opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
- opis możliwych konsekwencji naruszenia,
- opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zamawiającego środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
15. Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
16. W terminie 30 dni od ustania Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, w tym również kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.
17. Wykonawca zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
18. Zamawiający powierzy dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostki i instytucje wojskowe) jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kontakt:Magazyn Zamawiającego Krosno Odrzańskie - p. Leszek SZULC, tel. 261 672 470
12) Osoba do kontaktu - p. Piotr DZIERŻANOWSKI, tel. 261 672 467, 500 264 133
Źródło: Internet i własne
Załączniki: