Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-14
Przedmiot ogłoszenia:Jednorazowa konserwacja systemów osuszających metoda OMD
Organizator:13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261483200, fax. 261483222
E-mail:
Opis:DOKUMENTACJA ZAPYTANIA O CENĘ (ZOC) Zaproszenie do złożenia oferty
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
jednorazowa konserwacja systemów osuszających metoda OMD zainstalowanych
w 13 WOG, JW 1109, JW 3537, JW 4224
dane Zamawiającego:
Nazwa: SKARB PAŃSTWA -13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres przedmiotu zamówienia: określają warunki umowne (przedmiot, sposób, forma realizacji) zawarte w Załączniku nr 2 do ,,ZOC" - ,,Ogólne Warunki Umowy".
Miejsce i termin składania ofert: 1. Informacja o zasadach złożenia i otwarcia ofert:
forma złożenia oferty: pisemna na adres 13 WOG, w zamkniętej kopercie, oznaczonej ,,oferta, nie otwierać do 26.04.2021 r. g.11:00 - numer sprawy: 7/2021/P"
termin złożenia oferty: 26.04.2021 r. do godz. 10:30
Otwarcie ofert:termin otwarcia ofert: 26.04.2021 r. do godz. 11:00, bez udziału Wykonawców, informacje z sesji jawnej otwarcia ofert zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otwarciu na stronie internetowej www.13wog.wp.mil.pl dla ofert, oświadczeń, pełnomocnictw, zmian oferty - wymagana forma pisemna dla wniosków, zapytań, wyjaśnień dopuszcza się formę elektroniczną e-mail, faks lub pisemnie
Termin składania:2021-04-26
Miejsce i termin realizacji:2) Termin realizacji zamówienia: usługa winna być realizowana w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2021 r.
Wymagania:tryb udzjelenia zamówienia: zapytanie o cenę
informacja o procedurze: zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł z zastosowaniem
przepisów kodeksu cywilnego Iz wyłączeniem zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych/
liczba zadań: 1_
data wszczęcia procedury zakupu: 14.04.2021 r.
3) Warunki i sposób realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2 do ,,ZOC" - ,,Ogólne Warunki Umowy".
3. Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca ubiegający się o zamówienie:
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami, które będą wykonywać czynności konserwacji w ramach zawartej umowy i posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania określonej działalności lub czynności (świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi ,,E", Grupa 1, pkt 2,10; Grupa 2 pkt. 5,10; ,,D" Grupa 1 pkt. 5,10; Grupa 2 pkt. 2,10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z póżn.zm.). Oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa w treści formularza ofertowego. Na etapie realizacji umowy Zamawiający zastrzega prawo do zażądania od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę powyższych wymagań.
4. Oferta i informacje w zakresie złożenia ofert:
1. Wykonawca jest zobowiązany do terminu składania ofert dostarczyć:
1) Formularz ofertowy - druk Załącznika nr 1 do dokumentacji ,,ZOC"
2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy - o ile dotyczy
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.
3. Oferta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z dokładnością do wskazanej godziny i minuty musi być złożona w kancelarii Zamawiającego - budynek nr 1 pom. nr 7. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert na biurze przepustek. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej.
4. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii Zamawiającego oraz czas niezbędny na przejście do kancelarii i złożenie oferty.
5. Oferta przekazana w inny sposób niż opisany przez Zamawiającego (pkt 1 ZOC - Informacja o zasadach złożenia i otwarcia ofert) lub złożona po wyznaczonym terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez Zamawiającego.
5. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: stanowi najniższa cena (waga=100%), która spełni wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego. Punktacja zostanie ustalona według wzoru:
(cena oferty najniższej)
Cn (liczba punktów = cena najniższa) =-------------------------------------x 100 pkt
Cof.b. (cena oferty badanej)
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrąglania punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).
Jeżeli w procedurze zakupu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
2) Sposób obliczenia ceny: Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny w sposób określony poniżej, z zastosowaniem poszczególnych pojęć jakie wyspecyfikowano w formularzu ofertowym.
Formularz ofertowy:
a) Cena jednostkowa netto w ,,zł" to cena (bez kwoty podatku VAT), która obejmuje wykonanie usługi konserwacji na jednej sztuce urządzenia; określonej w treści Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do ,,ZOC" i opisanej w § 2 i § 5 OWU (,,Ogólnych Warunków Umowy") - Załącznik nr 2 do ,,ZOC"-kolumna nr 4 Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do ..ZOC";
b) Wartość netto w ,,zł" to wartość bez kwoty podatku VAT w danej pozycji tabeli (ilość usług- kolumna nr 3 x cena jednostkowa netto bez kwoty podatku VAT - kolumna nr 4) - kolumna nr 5 Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do ..ZOC".
c) Stawka VAT w % (procentach) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106 j.t.) - kolumna nr 6 Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do ..ZOC";
d) Cena w ,,zł" to wartość wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto - kolumna nr 5 i podatku VAT - kolumna nr 6) - kolumna nr 7 Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do ,,ZOC".
e) Cena całkowita ogółem to cena ogółem oferty za całkowity przedmiot zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn.zm.). W tej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową, która stanowi podstawę oceny oferty.
Cena ogółem oferty - to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto wszystkich pozycji obsługowych wyszczególnionych w treści Formularza Ofertowego - stanowi ona podstawę oceny oferty.
f) Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (Podstawa: art. 106e ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106 j.t.).
g) Ceny i wartości należy podawać w złotych polskich (PLN). Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Informacje:
1) Badanie i ocena ofert:
- treść oferty musi być sporządzona w języku polskim i musi być zgodna z dokumentacją ,,ZOC" pod rygorem uznania jej za niezgodną z ,,ZOC";
- w przypadku, gdy złożone dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub będą zawierały błędy, wówczas wezwie on Wykonawcę pisemnie do uzupełnienia braków lub do złożenia stosownych wyjaśnień, pod rygorem niezakwalifikowania oferty do oceny w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
- w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał wątpliwości co do wystąpienia rażąco niskiej ceny dany Wykonawca, którego powyższe dotyczy zostanie wezwany celem wyjaśnienia elementów ceny i okoliczności stanowiących podstawę do wyliczenia ceny.
2) Wybór oferty najkorzystniejszej: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zakończeniu procedury bez udzjelenia zamówienia, Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców (e-mail lub/i za pośrednictwem Poczty Polskiej), którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu procedury zakupu, zamieszczając również informację w tym zakresie na stronie www.13wog.wp.mil.pl.
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia:
Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W przypadku nie dysponowania przez Zamawiającego danymi Wykonawcy niezbędnymi do wypełnienia treści umowy Wykonawca jest zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie do udostępnienia tych danych w określonym treścią wezwania terminie.
Wykonawca, o którym mowa, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do ,,ZOC", uzupełnionych o zapisy wynikające z treści złożonej i wybranej oferty.
Przed podpisaniem umowy (jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie), Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.
Uwagi:7. Informacje w zakresie ochrony danych / RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
2) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych -p. Monika Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG - ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
3) dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom /osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzjelenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
7) w odniesieniu do indywidualnych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Udostępniający I wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO;
Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub li art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktowania się w sprawie: p. Marlena Jeziorska. Zamawiający zastrzega, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie wyjaśnienia mające wpływ na treść ofert, dla zapytań obowiązuje forma jak powyżej.
Numer dokumentu:7/2021/P
Źródło: Internet i własne
Załączniki: