Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-07-18
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarzadzanie elektronicznymi legitymacjami studenckimi
Organizator:Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Adres: Maksymiliana Marii Kolbego 8, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48) 33 842 98 56
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Kompleksowa dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarzadzanie elektronicznymi legitymacjami studenckimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego, oraz dostawa spersonalizowanych blankietów ELS
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarządzania elektronicznymi legitymacjami studenckimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego, oraz dostawa spersonalizowanych na zlecenie blankietów ELS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 787).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarządzania elektronicznymi legitymacjami studenckimi oraz dostawa zestawów (urządzeń, oprogramowania i certyfikatów) do podpisów kwalifikowanych a także dostawa spersonalizowanych na zlecenie blankietów legitymacji oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.
Elektroniczne legitymacje studenckie muszą być zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów.
Cel zamówienia
Dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarządzania elektronicznymi legitymacjami studenckimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego, oraz dostawa spersonalizowanych blankietów ELS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 787).
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarządzania elektronicznymi legitymacjami studenckimi oraz dostawa zestawów (urządzeń, oprogramowania i certyfikatów) do podpisów kwalifikowanych a także dostawa spersonalizowanych na zlecenie blankietów legitymacji oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 02-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, pok. 1.05 budynek Collegium Primum (Kancelaria Ogólna).
Termin składania ofert upływa w dniu 02.08.2019 r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Termin składania:2019-08-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie:
Dostawa i wdrożenie sprzętu, oprogramowania, licencji do zarządzania elektronicznymi legitymacjami studenckimi oraz, dostawa części spersonalizowanych blankietów legitymacji, przeszkolenie pracowników Zamawiającego - nastąpi w terminie do 10 września 2019 r.
Dostawa zestawów (urządzeń, oprogramowania i certyfikatów) do podpisów kwalifikowanych nastąpi w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Dostawa pozostałych spersonalizowanych blankietów elektronicznych legitymacji studenckich, będzie następować w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Przewiduje się około 12 dostaw.
W przypadku zamówienia Wykonawca ma 7 dni na jego realizację od momentu zatwierdzenia danych.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
21. 5 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie zamówienia lub zmianą zapotrzebowania ilościowego dostarczanych legitymacji.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone.
c) Zwiększeniu liczby zamawianych legitymacji. Wynagrodzenie ulegnie w takim przypadku proporcjonalnemu zwiększeniu.
d) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z oferty przetargowej. Zaistnienie takiej sytuacji może być również podstawą do aneksowania terminu realizacji umowy.
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym zmiana stawki podatku VAT).
f) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę,
g) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie,
h) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy , zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie na temat przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
16. 1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) ,,cena" - waga kryterium 60 %.
Ilość punktów w kryterium ,,cena" dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cn - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Cx - cena brutto oferty badanej
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2) ,,okres gwarancji jakości i rękojmi " - waga kryterium 40 %.
Okres gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Ocena będzie następowała w sposób:
a) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 60 m-cy - 40 pkt
b) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 48 m-cy - 30 pkt
c) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 m-cy - 20 pkt
d) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 m-cy - 10 pkt
e) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 m-cy - 5 pkt
f) Okres gwarancji jakości i rękojmi na okres 6 m-cy - 0 pkt
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2. Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 5 ustawy PZP .
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.4 SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 7 SIWZ.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU
Adres
32-600 Oświęcim
małopolskie , oświęcimski
Numer telefonu
338430691
Fax
338430530
NIP
5492231652
Tytuł projektu
Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu.
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z049/17-00
Załączniki

Załącznik nr 4 - projekt umowy
Załącznik nr 1,2,3 do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Boba
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(+48) 33 842 98 56
Kod CPV:30162000-2
Numer dokumentu:1196203, 575404-N-2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: