Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16079572 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy
Organizator:Gmina Sarnaki
Adres: Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. łosicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./ Faks (83)359 91 98
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Sarnaki i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury od dnia 11 listopada 2018 roku do 10 listopada 2021 roku.
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Sarnaki i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury".
KOD CPV - 66 11 0000-4 usługi bankowe 1. Bieżąca obsługa bankowa, w tym:
a) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego dla budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych tj.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Sarnaki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach
Przedszkole Samorządowe w Sarnakach
Szkoła Podstawowa w Sarnakach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Ltewnikach
Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
Gminny Ośrodek kultury w Sarnakach
b) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków: -rachunków pomocniczych i celowych -rachunków sum na zlecenie i depozytowych
- rachunków wydzielonych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej (ilość będzie zmienna w zależności od potrzeb zamawiającego), w razie zaistnienia potrzeby w walutach obcych,
- rachunków lokat terminowych,
- innych rachunków zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego,
c) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
d)prowadzenie obsługi kasowej, w tym:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki,
- dokonywanie wypłat gotówkowych, na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub wystawionych czeków gotówkowych,
e) realizacja zleceń płatniczych - przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu,
f) sporządzanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,
g) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
h) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją. System ma obejmować dostawę, instalację systemu oraz bezpłatna pomoc techniczną pracownikom Gminy Sarnaki i jednostkom organizacyjnym pracującym w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej. Elektroniczny system obsługi bankowej powinien zapewniać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- składanie poleceń przelewów, w tym do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu.
i)możliwość korzystania z podpisu elektronicznego w systemie bankowości elektronicznej, j) gotowość doradztwa finansowego,
k) udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokość określonej upoważnieniem w Uchwale Rady Gminy Sarnaki na poszczególne lata budżetowe w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Pozostałe usługi bankowe:
a) lokowanie środków na lokatach terminowych oraz przyjmowanie na wniosek Zamawiającego lokaty typu Overnight z rachunku bieżącego budżetu gminy. Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBIT O/N pomnożenie przez wskaźnik określony w ofercie,
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym, oraz innych opinii i zaświadczeń,
c) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
d) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych,
e) inne czynności nie wymienione w niniejszym opisie niezbędne do prawidłowej obsługi bankowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: -sporządzanie wyciągów bankowych i wtórników do wyciągów bankowych -otwieranie i zamykanie rachunków bankowych -realizację wszystkich przelewów wewnętrznych,
- wypłat gotówkowych,
- druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe,
- wpłaty gotówkowe na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie.
Dla potrzeb przygotowania oferty prosimy o przyjęcie stopy procentowej z dnia 31.08.2018r. w wysokości:
- oprocentowanie bieżących rachunków bankowych -WIBOR IM - 1,64%, -oprocentowanie lokat terminowych - WIBOR 6M - 1,79%,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - WIBOR IM - 1,64%.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem ,,Obsługa bankowa budżetu Gminy Sarnaki i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury" na adres zamawiającego:
Urząd Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106 - Sekretariat w terminie do dnia 02 października 2018 roku do godz. 10:00.
Termin składania:2018-10-02
Wymagania:III. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
Ubiegający się o realizację zamówienia winien spełniać następujące warunki:
1. Być bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
(Dz.U. z 2012r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami) i dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym oraz dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2. Dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zamówienia - dołączyć oświadczenie.
3. Prowadzić obsługę bankowa dla klientów instytucjonalnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych - dołączyć oświadczenie.
4. Prowadzić działalność w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia co najmniej 5 lat - dołączyć oświadczenie.
5. Posiadać oddział, filie, placówkę, punkt kasowy lub punkt obsługi klienta w miejscowości Sarnaki - dołączyć oświadczenie. W przypadku niespełnienia tych warunków - oświadczenie o ich utworzeniu w terminie do 11 listopada 2018 r. w związku z obsługą kasową Gminy Sarnaki.
IV. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE PROJEKTU UMOWY NA BANKOWA OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
Istotne postanowienia, które powinny być zawarte w projekcie umowy o obsługę bankową: Zamawiający wymaga, aby rachunki były oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej.
1. Oprocentowanie środków gromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych będzie obliczane wg zmiennej stawki WIBOR IM jako iloczyn stawki WIBOR IM, oraz stałego współczynnika w złożonej ofercie,
2. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych ustala się w oparciu o stawkę WIBOR 6M.
3. Odsetki są naliczane, kapitalizowane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, na wszystkich prowadzonych rachunkach.
4. Bank realizuje dyspozycje na rachunku bankowym wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku wymienione w karcie wzoru podpisów.
5. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze w dniu ich złożenia zgodnie z przyjętym cyklem rozliczeniowym.
6. Bank z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego będzie pobierał miesięcznie opłatę ryczałtową. Opłata ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w okresie trwania umowy.
7. Wielkość opłat ryczałtowych za obsługę bankową nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.
8. Zapłata ryczałtu następuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca w sposób uzgodniony z Oferentem.
9. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi bez prowizji i opłat.
10. Oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR IM. Wysokość oprocentowania kredytu wyznaczana będzie każdego dnia jako suma stawki WIBOR IM, zmiennej codziennie i marży Banku (stałej w całym okresie obowiązywania umowy) określonej w ofercie. Odsetki pobierane na koniec miesiąca.
V. OFERTA
Oferta obejmuje całość zamówienia określonego w niniejszych warunkach z uwzględnieniem wszystkich jego zapisów zawartych w pkt I-IV. Oferta złożona przez Bank winna zawierać co najmniej:
1. Ryczałtowe wynagrodzenie roczne i łączne za 3 lata, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Stawkę oprocentowania środków na rachunkach bankowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Stawkę oprocentowania środków na rachunku lokaty terminowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokumenty lub oświadczenia o spełnieniu warunków wymienionych w pkt III.
6. Do oferty należy załączyć projekt umowy uwzględniający postanowienia zawarte w pkt IV.
Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie na zdane pytania wniesione nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zapytania ofertowego o czym poinformuje na stronie internetowej www.e-bip.pl. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian zajdzie konieczność przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin aby zapewnić Oferentom złożenie kompletnej oferty.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.
Zamawiający wybierze ofertę banku, która w jego opinii jest najkorzystniejsza.
Z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostaną zawarte stosowne umowy
o obsługę bankową Gminy i jednostek organizacyjnych na okres 3 lat.
Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostanie przedstawiony w piśmie informacyjnym o wyborze oferty.
W przypadku nie zawarcia umowy w terminie wskazanym w piśmie informacyjnym zamawiający zawrze umowę z kolejnym oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę jako drugą w kolejności uznanej za najkorzystniejszą.
Uwagi:Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
Kod CPV:66 11 0000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: