Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15457988 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa obsługa gastronomiczna
Organizator:NIDZICKI OŚRODEK KULTURY
Adres: Ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-89) 625-03-76 lub (0-89)625 31-44
E-mail:
Opis:Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579) określonego w art.4 pkt.8.
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na:
kompleksową obsługę gastronomiczną podczas imprezy ,,DNI NIDZICY 2018"
organizowanej w dniu 06- 07 lipca 2018r na terenie Placu Wolności w Nidzicy
2.Opis przedmiotu zlecenia:
na przedmiot zlecenia składa się:
- zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas imprezy ,,Dni Nidzicy
2018" organizowanej w dniach 06 i 07 lipca 2018r na terenie Placu Wolności w Nidzicy.
3. Zakres zlecenia
a) mała gastronomia (stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie)
sprzedaż napojów bezalkoholowych i piwa
b) zapewnienie wystarczającej ilości miejsc siedzących za stołami i część stołów z
zadaszeniem (parasolami lub daszkiem)
c) Organizator (zleceniodawca) żąda opłaty za udostępnienie możliwości obsługi
gastronomicznej imprezy
d)Wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone
usługi według ustalonych przez siebie cen.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2018 do godz.10,oo
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Nidzickiego Ośrodka
Kultury ul. Zamkowa 2 13-100 Nidzica.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz adres wykonawcy i napis
propozycja cenowa na zadanie ,,KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
GASTRONOMICZNA ,,DNI NIDZICY 2018" .
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.nok@op.pl w pliku zatytułowanym
,,OBSŁUGA GASTRONOMICZNA DNI NIDZICY 2018"
Otwarcie ofert:3. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 11.06.2018 o godz.101o w siedzibie Zamawiającego tj. w Nidzickim Ośrodku Kultury ul. Zamkowa 2
Termin składania:2018-06-11
Wymagania:1. Opis przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć listownie w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego
nazwę i adres Wykonawcy oraz napis ,,propozycja cenowa na zadanie: kompleksowa
obsługa gastronomiczna podczas imprezy ,,DNI NIDZICY 2018"
1.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.3. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.4. ma obejmować całość zamówienia.
lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.nok@op.pl w pliku zatytułowanym
,,OBSŁUGA GASTRONOMICZNA DNI NIDZICY 2018"
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ustanowionego przez
organizatora
5. Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi
organizatora
6. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w
imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach
swojego obszaru w czasie imprezy
7) wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych
8. Po stronie oferenta leży uzyskanie zgody Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na
sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń
i pozwoleń
9. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- wysokość kwoty zaproponowanej za wyłączność na obsługę gastronomiczną- 80%
- różnorodność asortymentu na stoiskach handlowych zaproponowaną przez oferenta
-20%
10. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego
wykonawcę do występowania w obrocie prawnym(potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę),
3) oświadczenie Wykonawcy że spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zlecenia,
c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
11.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
- Zleceniobiorca zobowiązany jest do podania kwoty jaką może zapłacić za uzyskanie
wyłączności.
- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Przy ocenianiu propozycji cenowych uznanych za ważne Zleceniodawca będzie
kierował się:
a) wysokość kwoty zaproponowanej za wyłączność na obsługę
gastronomiczną - 80%
b) różnorodność asortymentu na stoiskach handlowych zaproponowaną przez
oferenta - 20%.
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję
przed terminem upływu jej składania.
5. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
zleceniobiorca ma podpisać umowę w dziale administracji Nidzickiego Ośrodka
Kultury ul. Zamkowa 2
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
Kontakt:4. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Bolesław Karpik - Kierownik administracyjny Nidzickiego Ośrodka Kultury ul.
Zamkowa 2 (Administracja zamku) tel. (0-89) 625-03-76 lub (0-89)625 31-44
Numer dokumentu:DA/371/03/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: