Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa obsługa ratownicza
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku
Adres: ul. Telemanna 1, 68-200 Żary
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 684702870, do 71
E-mail:
Opis:Kompleksowa obsługa ratownicza na Wielofunkcyjnym Kompleksie Rekreacyjnym w Żarach przy ul. Źródlanej 1 w sezonie letnim w 2018 r.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kompleksie Rekreacyjno-Basenowym w Żarach przy ul. Źródlanej 1, dalej zwanym Kompleksem, w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Kompleksu i stałej obserwacji niecek basenowych.
1) Opis Kompleksu w Żarach (w zakresie zabezpieczenia ratowniczego):

Basen rekreacyjny:
- basen rekreacyjny o pow. lustra wody ok. 800 m2 (głębokość niecki zmienia się wraz z
długością basenu w zakresie od 0,10 do 1,8 m) z możliwością montażu lin torowych; z zewnętrznymi
i wewnętrznymi biczami wodnymi oraz podwodnymi gejzerami; dwie zjeżdżalnie wraz z wanną
hamowną;
Brodzik:
- o powierzchni lustra wody ok. 100 m2 (głębokość niecki zmienia się w zakresie 0,1 do 0,3 m);

Teren rekreacyjny:
- 2 place zabaw, boisko do piłki plażowej, plaże, wiata grillowa.
2) Świadczenie usługi w szczególności obejmuje:
- kompleksowe zabezpieczenie ratownicze oraz świadczenie usługi pierwszej pomocy przedlekarskiej na Kompleksie przez okres od 16 czerwca do 15 września 2018 r. w godzinach 1000-2000 (maksymalna przewidywana ilość dni otwarcia w planowanym okresie 2018 roku - 92 dni tj. 920 godzin);
- zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Kompleksu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowy zakres obowiązków określają przepisy Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U z 2010, nr 127 p. 857), wraz z obowiązującymi Rozporządzeniami;
- kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminu obiektu, który stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy
- wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków ratownika, który stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy; - prowadzenie nadzoru w zakresie, przestrzegania przez osoby korzystające z Kompleksu obowiązującego Regulaminu, regulaminów dodatkowych atrakcji, przepisów BHP i ppoż., pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, korzystających z Kompleksu Basenowego o obowiązujących przepisach; -zapewnienie świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; - zapewnienie ciągłości obsady min. dwóch stanowisk ratowniczych na Kompleksie w godzinach pracy tj. 7 dni w tygodniu w godzinach od 1000 do 2000 we wskazanym okresie; - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w poważniejszych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego; - zapewnienie osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego zadania; - Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usługi zabezpieczenia ratowniczego z zakresu organizacyjnego, sprzętowego, osobowego i pomocy przedlekarskiej, a w szczególności w zakresie:
zgłaszania Zamawiającemu konieczności uzupełniania niezbędnego bieżącego sprzętu ratunkowego oraz
środków medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
bieżącego wyposażenia swoich ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP,
dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu;
prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania w tym Dziennik Pracy Drużyny WOPR;
Obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru,
Alarmowych, przy wypadkach w rożnych miejscach obiektu,
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
łączności;
określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach.

3) Szacunkowa ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie realizacji umowy wynosi:
- min. 2 ratowników x 92 dni x 10 godz. = 1 840 godz.
a) Wykonawca zapewnia ciągłość obsady ratowniczej w wyznaczonym terminie w godzinach pracy Kompleksu.
b) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmianie (zwiększyć się bądź zmniejszyć ), w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu obiektu, powodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, zmianą godzin pracy lub skróceniem dni otwarcia obiektu ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające korzystanie z basenu.

4) Każdy ratownik zatrudniony do zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się na terenie basenu musi legitymować się ważną legitymacją ratownika, zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie KPP oraz zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu,
5) Szczegółowy zakres usług i warunki realizacji zamówienia przez Wykonawcę określa wzór umowy - zał. Nr 5, oraz załączniki do umowy nr 1 - Regulamin Kompleksu oraz nr 2 Zakres Podstawowych Obowiązków Ratownika.
ROZDZIAŁ IV.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert:.Oferty zostaną otwarte w dniu 05.04.2018 r. o godz. 14:10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-04-05
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
od 16.06.2018 r. do dnia 15.09.2018 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) w zw. z art. 4 ust. 8 w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR (Euro) oraz przepisy innych aktów prawnych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem wymaganych uprawnień t.j. zgody Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208 poz. 1240 ze zm.); ze zgody musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca może wykonywać ratownictwo wodne.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje zamówienia, których przedmiotem jest bądź była usługa ratownictwa wodnego na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 5 osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ratownika stawiane przez ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku nr 208, poz.1240), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na podstawie wykazu osób, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4a do niniejszego postępowania, oświadczenia wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 4b), oraz na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 (Załącznik nr 2).
4. Sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 (Załącznik nr 2), oraz przedstawionej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.3.
ROZDZIAŁ VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien dostarczyć:
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1.1 Oryginał oferty sporządzonej na Formularzu Ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
1.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

2. Wykonawca w celu wykazania (potwierdzenia) spełniania warunków, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć:
2.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
2.2 Wykaz osób - załącznik nr 4a, oświadczenie wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 4b.
2.3 Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca w celu wykazania (potwierdzenia) braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć:
3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4. Inne dokumenty:
4.1 Oświadczenie wykonawcy (złożone na Formularzu Ofertowym załącznik nr 1. do niniejszego postępowania), o:
- związaniu ofertą przez okres 30 dni,
- zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty,
- zapoznaniu się z warunkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
- zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze Umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania).
Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. posiadać adnotację np. ,,za zgodność z oryginałem" opatrzoną odręcznym podpisem Wykonawcy.
ROZDZIAŁ VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY.
1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym postępowaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Oferta oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być podpisane lub parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
6. Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa, a w przypadku korzystania z zasobów lub zdolności finansowych innych podmiotów kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub Wykonawcę.
7. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się u Zamawiającego.
13. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczoną, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu składania ofert.

14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta, oświadczenia oraz dokumenty powinno być oznaczona w następujący sposób:
,,Kompleksowa usługa ratownicza na Wielofunkcyjnym Kompleksie Rekreacyjnym
w Żarach przy ul. Źródlanej 1 w sezonie letnim 2018 r."
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.
16. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie w formie pisemnej zmienionej oferty zgodnie z wymaganiami w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać już złożoną ofertę. Zamawiający wyda ofertę wykonawcy, tylko na podstawie oświadczenia, złożonego w formie pisemnej, zawierającego żądanie zwrotu oferty. Osoba składająca oświadczenie, w którym żąda wycofania oferty, musi być upoważniona ze strony wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania wycofania oferty.
18. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji tj.: nazwa - firma oraz adresy- siedziby, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się w następujący sposób:
- wszelkie oświadczenia, zapytania do treści zaproszenia, warunków w nim zapisanych i wyjaśnienia Zamawiającego, modyfikacje treści projektu umowy, w tym także przedłużanie terminu składania ofert, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane za pośrednictwem e-maila lub pisemnie,
- na żądanie nadawcy e-maila odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie,

2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert i projektu umowy, jednak nie później niż do dnia 22.03.2018 r. do godz. 14.00.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się z zapytaniem, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
Korespondencję pisemną należy przekazywać na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt. 2 zaproszenia.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcom niezwłocznie oferty złożone po terminie składania ofert jedynie na wniosek Oferenta.
2. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poda kwotę przewidzianą przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
5. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Koperty oznaczone ,,WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 5.
8. Komisja dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nie odrzuconych, oferty najkorzystniejszej.
9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.

11. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie.
1. Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród wykonawców nie wykluczonych z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję.

ROZDZIAŁ XIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda wartość za realizację całego przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne miesiące.
2. Cena oferowana musi uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące, związane z realizacją zamówienia.
3. Ceny muszą być określone przez Wykonawcy z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje.
4. Wykonawca poda cenę netto i brutto za całość zadania a także wysokość podatku VAT.
5. Cena musi być również podana w złotych polskich słownie.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie polskiej).

ROZDZIAŁ XIV.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu będą podlegać ocenie ze względu na następujące kryterium:
1.1 Cena ofertowa - waga 100 %,
2. Sposób liczenia kryterium cena (maksymalnie 100 punktów):
W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Ci
Cmin
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,Najniższa Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty ,,i";
Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
,,Najniższa Cena".
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
ROZDZIAŁ XV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.4 Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, którego ofertę wybrano. Wykonawca zobowiązany jest stawić się we wskazanym terminie w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Niezgłoszenie się Wykonawcy w w/w terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że brak będzie kolejnych oferentów lub kwoty jakie zaoferowali będą przewyższały środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania - wówczas postępowanie zostanie unieważnione.
4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (po zawarciu umowy) Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego postępowania, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

ROZDZIAŁ XVI.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
ROZDZIAŁ XVII.
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XVIII.
OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ
1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę;
1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca Ofertę:
2.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ XIX.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ
1. Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c) zmianę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania uprawnień wymaganych w niniejszym zamówieniu.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
Uwagi:NAZWA ORAZ ADRES NABYWCY USŁUGI
Gmina Żary o statusie miejskim
pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary
NIP 9282077626
Kontakt:Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Elżbieta Błażejewska - ela.blazejewska@mosriw.zary.pl, tel. 602 651 722
Numer dokumentu:Ko.2410.07.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: