Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa obsługa ratownicza
Organizator:Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Gmina Miasta Tarnowa
Adres: ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 14 622 07 10
E-mail:
Opis:II. Przedmiot przetargu
1. Nazwa przetargu: ,,Kompleksowa obsługa ratownicza Pływalni Letniej TOSiR w
sezonie 2022".
2. Zakres zamówienia:
1) Kompleksowa obsługa ratownicza Pływalni Letniej TOSiR Al. Tarnowskich 1 w
Tarnowie obejmujące:
a) basen pływacki o wymiarach 50 m x 20 m, o głębokości od 1 ,lm do 1,8m,
b) basen rekreacyjny o wymiarach 25 m x 20 m, o głębokości od 0,8 m do 1,1m,
c) zjeżdżalnia wodna - 45 metry.
d) brodzik - o nieregularny kształcie, o powierzchni 68,96m2 i głębokości 0,15m,
2) Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które muszą
być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonymi
w: ,,Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego"
(Dz. U. 2012 r. póz. 108) oraz ustawie z dnia 18 sierpnia 201 lr.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. 2022 póz. 147).
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z przedmiotem zamówienia:
1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia ,,Kompleksowej obsługi
ratowniczej Pływalni" musi spełniać następujące wymagania:
a) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią
ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę
i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby zatrudniane przez
wykonawcę muszą posiadać aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy
w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające
zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz będą
przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż,
b) wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników
wodnych w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych
kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji
zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji,
c) ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia
obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi
ratowniczej,
d) ponosi pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie
usługi. Ratownicy którzy, mają sprawować nadzór na obiekcie zobowiązani są do
zapoznania się z charakterystyką pływalni w pełnym składzie osobowym na
minimum 1 dzień przed rozpoczęciem pracy,
e) odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz
kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników,
f) ratownicy wykonujący zamówienie nie będą podejmować żadnej dodatkowej
działalności gospodarczej w miejscu świadczenia usług wynikających z niniejszej
umowy.
2) Do zakresu obowiązków ratowników wodnych należeć będzie:
a) zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek
basenowych przez użytkowników odkrytej pływalni. W sytuacji zaistnienia takich
szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do zarządcy,
b) samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji tj. dziennika pracy ratowników
z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie,
c) planowanie pracy przez zatrudnionych ratowników wodnych poprzez
przygotowywanie grafików zmian,
d) imienne wytypowanie Starszych Ratowników (kierowników zmiany) nadzorujących
wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach,
e) sprawdzenie przed otwarciem pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni
i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektu, a w przypadku
zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi/
gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do
dziennika pracy,
f) noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem ,,Ratownik " oraz spodenek
kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze,
g) stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, itp.) z lustra wody oraz z urządzeń
rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed
otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej,
h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających
z atrakcji wodnych,
i) stała obserwacja lustra wody, strefy mokrej oraz reagowanie na każdy sygnał
wzywania pomocy,
j) ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia,
k) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku
z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia
ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego,
l) obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych oraz zjeżdżalni,
m) kontrola stanu apteczek pierwszej pomocy,
n) pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów,
o) udzielanie klientom informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów
korzystania ze zjeżdżalni,
p) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur
w przypadku ich łamania,
q) dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po
godz.ch otwarcia basenu oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu
ratowniczego,
r) ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się
z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcja
Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
3) Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy): nie dotyczy
4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): NIE
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): NIE
Miejsce i termin składania ofert: 1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 25.05.2022 r. do godz. 11;00.
2. Miejsce składania ofert: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33-101 Tarnów,
ul. Traugutta 5a, sekretariat.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33-101 Tarnów, Ul. Traugutta 5a, sekretariat, dnia 25 maja 2022 r. o godz. 11;15. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2022-05-25
Miejsce i termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia
w terminie:
Pływalnia Letnia TOSiR Al. Tarnowskich 1, od poniedziałku do niedzieli: od dnia
24 czerwca do dnia 31 sierpnia 2022r. w godz. od 10:00 do 19:00.
Wymagania:Przetarg organizowany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilnym oraz na podstawie zarządzenia Nr 2/2021 Dyrektora Tarnowskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż
kwota 130.000 zł, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. póz. 2019 z późn. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub zmiany terminów otwarcia Pływalni
Letniej TOSiR Al. Tarnowskich 1 w wyniku zaistnienia obostrzeń w związku
z m.in. zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju oraz zastosowania
przepisów instytucji nadrzędnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku obowiązujących przepisów prawa
mających na celu zamknięcie lub ograniczenie działalności pływalni krytych
w pierwszej kolejności wykorzysta własną kadrę ratowniczą do celów obsługi
ratowniczej pływalni letniej TOSiR Al. Tarnowskich 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniej szego otwarcia pływalni ze względu
na warunki atmosferyczne i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz
terminu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług określonych w pkt. 1
w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów.
Termin otwarcia obiektów uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych
i może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych wskazujących na brak frekwencji osób korzystających z odkrytych
pływalni.
6. Terminy określone w pkt. 1. mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia
usługi,
3) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
IV. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium: nie dotyczy.
V. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy załączą do oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
3) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 200.000,00 zł
obowiązującą podczas całego okresu obowiązywania Umowy, z tym, że jeśli okres
obowiązywania aktualnej polisy kończy się przed okresem obowiązywania Umowy
Wykonawca zobowiązuje się wznowić polisę w taki sposób, aby obowiązywała do
zakończenia okresu Umowy.
2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru, wraz
z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy uczestniczący
w przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: Brak
wymagań.
VII. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom: Brak wymagań.
VIII. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia:
Ofertę i wszystkie załączone oświadczenia i dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba
reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo osoba należycie umocowana
przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane poniżej kryteria oceny ofert.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
cena najniższa/cena badana x waga 100%
3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
X. Umowa:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów
na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych cyfrowo i słownie, a przedstawioną
cenę w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
2. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym.
3. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia określony w zapytaniu
ofertowym.
4. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje
(np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
5. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały
okres realizacji zamówienia.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w języku polskim w formie
pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia więcej niż
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i zostać sporządzona według
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Oferta i dokumenty, które sporządza Wykonawca muszą być podpisane przez osobę(y)
uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy
lub pełnomocnika Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo
załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne
pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań
cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny
ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność
z oryginałem.
7. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
Spis dokumentów zawiera rozdział V- VII ogłoszenia.
8. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca pływalni i jego otoczenia,
a także zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu w taki sposób aby nie
można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, zaadresowanym na
Zamawiającego, tj. na Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 33-101 Tarnów,
ul. Traugutta 5a. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę
przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie
z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
4. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania
ofert.
5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu ich składania będą nieważne, bez względu na
datę stempla pocztowego i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej
oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji
i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty
lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
2. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy
wykonania oraz okresu gwarancji zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas
otwarcia ofert.
3. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania ofert, oceny oraz porównania ofert,
wyboru Wykonawcy nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego
Wykonawcy,
4. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Wykonawcy mogą zastrzec
w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o nieuczciwej konkurencji (arf 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji). Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona
na życzenie każdego Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu.
5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert zawierający nr oferty, nazwa
Wykonawcy, adres Wykonawcy, cena oferty.
XV. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest
Mateusz Starzec - Kierownik Zespołu Obiektów, tel. 14 622 07 10.
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie (e-mail sekretariat@tosir.com.pl.
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający niezwło cznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią
Ogłoszenia pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na
2 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim potencjalnym
Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/tosirekreacii oraz pisemnie
stronie pytającej.
5. W szczególnych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść ogłoszenia jednak nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert.
6. Dokonaną modyfikację ogłoszenia Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie
internetowej https ://bip.malopolska.pl/tosirekreaci i
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści
ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie umieści
na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/tosirekreacii
8. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty.
XVII. Odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych
w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące
istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów,
8) została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie,
w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
XVIII. Informacje dodatkowe
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Zamawiający
niezwłocznie powiadamia Wykonawców obowiązkowo drogą elektroniczną,
jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego.
2. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży dokumentów, o których mowa w rozdziale
V- VIII, lub Zamawiający stwierdzi, że dokumenty zawierają błędy lub budzą
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez siebie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy przetargu podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienia postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru,
w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą
zostać przez Zamawiającego zmienione.
6. Przetarg może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie odwołany bez podawania
przyczyny.
Numer dokumentu:DN.271-4/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: