Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres: aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
łódzkie
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 22 50 55 500
E-mail:
Strona www:http://www.pfron.org.pl
Opis:kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Wybrane technologie wspomagające dla osób z niepełnosprawnością ruchową"
Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Wybrane technologie wspomagające dla osób z niepełnosprawnością ruchową" dla pracowników 16 Centrów informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością i 19 Ośrodków Wsparcia i Testów w ramach programu ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".
2) Zamówienie składa się z następujących usług:
a) szkolenie;
b) zakwaterowanie;
c) wyżywienie;
d) transport;
Miejsce i termin składania ofert: Wyceny szacunkowe na załączonym Formularzu należy przesłać drogą e-mailową na adres: anna.jarzebska@pfron.org.pl do dnia 09 lipca 2024 r., do godz. 16.00.
Termin składania:2024-07-09
Miejsce i termin realizacji:Realizacja zamówienia nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż do 31 października 2024 r.
Wymagania:Wymiar szkolenia:
a) czas trwania szkolenia wynosi 14 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna - 45 min.).
b) planowane jest przeprowadzenie w pierwszym dniu szkolenia 8 godzin lek. i 6 godzin lek. w drugim dniu zajęć.
c) do czasu trwania szkolenia należy doliczyć w pierwszym dniu szkolenia 4 przerwy (trzy 30 min. i jedną 60 min.) i 2 przerwy w drugim dniu szkolenia (jedną 30 min. i jedną 60 min.). Czas przeznaczony na przerwy nie wlicza się do godzin dydaktycznych.
5) Liczba uczestników szkolenia:
a) grupa szkoleniowa będzie liczyć maksymalnie 85 osób.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników w szkoleniu maksymalnie o 5 uczestników. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona przez Zamawiającego na 5 dni przed terminem szkolenia, z wyszczególnieniem liczby osób korzystających z noclegu.
c) w przypadku zmiany liczby uczestników szkolenia należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę policzoną jako: iloczyn liczby osób nieuczestniczących w szkoleniu i stawki szkolenia za jednego uczestnika określonej w ofercie Wykonawcy.
d) Zamawiający na 5 dni przed dniem szkolenia poda Wykonawcy ostateczną listę uczestników szkolenia.
e) Zamawiający dopuszcza, aby ze względów organizacyjnych i dydaktycznych w szczególności podczas części praktycznej szkolenia zajęcia odbywały się z podziałem na grupy. Zajęcia z podziałem na grupy muszą być realizowane równolegle dla wszystkich grup. W takiej sytuacji należy uwzględnić ewentualne koszty w kalkulacji cenowej oferty.
f) rekrutacja uczestników szkolenia leży po stronie Zamawiającego.
6) Zakres tematyczny szkolenia:
a) celem szkolenia jest prezentacja nowoczesnych trendów w zakresie technologii dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie szeroko rozumianych technologii ogólnych wspomagających osoby mające problemy z poruszaniem się, w szczególności zaprezentowanie nowoczesnych modeli wielofunkcyjnych wózków i skuterów elektrycznych, przenośnych koncentratorów tlenu, łóżek rehabilitacyjnych.
b) odbiorcami szkolenia będą pracownicy 16 Centrów informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach wszystkich Oddziałów PFRON oraz pracownicy 19 Ośrodków Wsparcia i Testów z terenu całego kraju.
c) program szkolenia powinien zawierać prezentację nowości rynkowych w zakresie technologii wspomagających dla osób mających problemy z poruszaniem się oraz omówienie przez trenerów różnego rodzaju technologii wspomagających ogólnych z uwzględnieniem specyficznego zastosowania do określonej grupy docelowej. Trenerzy zaprezentują wybrane funkcje udostępnionych na szkoleniu sprzętów z kategorii Technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, wózki i skutery elektryczne, itp.;
d) Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia wybranych technologii dostępnych w wykazie sprzętu udostępnionym na stronie Funduszu pod linkiem: https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/ lub innych nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami.
e) na czas trwania szkolenia Wykonawca zapewni/udostępni w/w wybrane urządzenia w miejscu powadzenia zajęć i umożliwi uczestnikom zapoznanie się z obsługą sprzętów w formie ćwiczeń praktycznych.
f) Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia oraz dokumentację szkoleniową, które wymagają akceptacji Zamawiającego.
g) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację rozliczeniową ze szkolenia.
h) strony Umowy na etapie realizacji doprecyzują treści tematyczne poszczególnych szkoleń, uwzględniając specyfikę działania i poziom wiedzy pracowników CIDON i OWIT.
7) Metody szkolenia:
a) szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną, która połączy przekazywanie wiedzy przez trenerów oraz aktywne zaangażowanie uczestników.
b) metody prowadzenia zajęć między innymi: mini-wykład, prezentacja, dyskusja, praktyczne warsztaty z obsługi wybranych technologii wspomagających zapewnionych/ udostępnionych przez Wykonawcę podczas szkolenia.
c) podczas pokazywania grafik, obrazów, tabel, filmów na prezentacji prowadzący szkolenie powinni omawiać przedstawiane treści, wyświetlać opisy alternatywne, aby były zrozumiałe dla osób z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu.
8) Materiały szkoleniowe:
a) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu wraz z prawami autorskimi materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w oparciu o wymagania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
b) Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym treść materiałów szkoleniowych zgodnie z tematyką szkolenia.
c) materiały szkoleniowe są przekazywane wraz z prawami autorskimi.
d) materiały szkoleniowe będą obejmować co najmniej: prezentację wykorzystywaną przez trenerów podczas szkolenia, liczącą minimum 30 slajdów lub inne opracowania/skrypty przygotowane przez trenerów.
e) każdy uczestnik otrzyma jeden pakiet szkoleniowy w pierwszym dniu szkolenia. Pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje m.in.: notatnik A4 min. 20 kartek, długopis, teczka A4 z gumką, wydrukowany tematyczny skrypt/prezentacja.
f) Zamawiający otrzyma wersję elektroniczną materiałów szkoleniowych na wskazany email minimum 1 dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
g) Wykonawca zapewni dostępność cyfrową materiałów szkoleniowych używanych podczas szkolenia. Materiały szkoleniowe muszą być przygotowane z zachowaniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, powinny zawierać prosty zrozumiały język, w przypadku grafik, obrazów należy umieść tekst alternatywny.
h) materiały szkoleniowe zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającego w edytowalnej wersji elektronicznej w terminie 7 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem szkolenia.
i) w trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji materiałów szkoleniowych na bieżąco (np. w przypadku zaistnienia zmian stanu prawnego lub faktycznego).
j) w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przekazania zmienionej wersji materiałów w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag. Zamawiający po otrzymaniu ostatecznie poprawionej wersji materiałów, dokona ich pisemnej akceptacji w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.
9) Zespół szkoleniowy:
a) Wykonawca zapewni zespół szkoleniowy w liczbie co najmniej dwóch trenerów.
b) dopuszcza się wspólne prowadzenie zajęć przez min. dwóch trenerów lub samodzielnie w podziale na min. 2 grupy w ramach szkolenia.
c) każdy z trenerów szkolenia musi posiadać wiedzę, przedmiotowe doświadczenie zawodowe i doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń tematycznie związanych z obsługą, serwisem, doradztwem i instruktażem w zakresie różnego rodzaju technologii wspomagających ogólnych.
10) Potwierdzenie udziału w szkoleniu:
a) każdy uczestnik szkolenia otrzyma w formie papierowej imienny certyfikat/zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
b) wzór dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu wymaga akceptacji Zamawiającego.
c) Zamawiający przekaże Wykonawcy dane uczestników niezbędne do wystawienia w/w dokumentów w terminie minimum 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
d) Wykonawca sporządzi listę obecności uczestników szkolenia i przekaże kopie listy Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
11) Miejsce realizacji zamówienia:
a) szkolenie odbędzie się na terenie województwa łódzkiego, Łódź lub jej bliskie okolice.
b) Wykonawca wymaga, aby obiekt hotelarski był położony w odległości nie większej niż 20 km (w jedną stronę) od Dworca Głównego PKP w Łodzi (plac Bronisława Sałacińskiego 1, Łódź) a wskazanym przez Wykonawcę w ofercie obiektem za pośrednictwem Google Maps ,,Samochodem" (sieć dróg publicznych).
c) Wykonawca zapewni zakwaterowanie w obiekcie o standardzie nie niższym niż hotel trzygwiazdkowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) wraz z aktami wykonawczymi.
d) hotel ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - tj. dysponować pokojami oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, niepełnosprawnościami wzroku.
e) obiekt przystosowany do organizacji pobytu na wyjeździe szkoleniowym powinien spełniać określone standardy, tj. baza noclegowa, sanitarna i gastronomiczna.
f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zakwaterowanie, usługę restauracyjną i salę konferencyjną, w której odbywać się będzie szkolenie, w jednym obiekcie.
g) Wykonawca zapewni na terenie obiektu bezpłatny parking dla co najmniej 30 pojazdów.
h) Wykonawca zapewnia salę konferencyjno-szkoleniową wielkością i wyposażeniem dostosowaną dla przewidywanej liczby uczestników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Sala konferencyjna powinna pomieścić swobodnie 85 osób (bez trenerów prowadzących szkolenie). Powierzchnia sali powinna zapewnić swobodne przemieszczenia się oraz ruch wszystkich uczestników szkolenia, w tym z niepełnosprawnościami ruchowymi.
i) w przypadku podziału na grupy Wykonawca zapewnia odpowiednią liczbę sal szkoleniowych zgodnych z wymaganym standardem i wyposażeniem.
j) sala konferencyjna powinna spełniać wszystkie wymagania BHP i PPOŻ. Ustawienie stołów i krzeseł na sali konferencyjnej zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji Umowy i dostosowane do zaproponowanego przez Wykonawcę programu szkolenia.
k) sala musi posiadać odpowiedną akustykę, powinna spełniać warunki profesjonalnej, biznesowej sali konferencyjnej pod względem wyposażenia i aranżacji, w tym posiadać:
o miejsca siedzące dla wszystkich uczestników szkolenia i trenerów,
o projektor/rzutnik multimedialny,
o ekran do wyświetlania prezentacji,
o tablicę flipchartową, papier do flipcharta, markery,
o mikrofon bezprzewodowy,
o bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
l) sala konferencyjna musi być klimatyzowana, z dostępem do światła dziennego, z możliwością wietrzenia (otwierane okna) oraz z możliwością zaciemnienia (rolety, żaluzje, zasłony).
m) sala konferencyjna nie powinna być podzielona kolumnami ani zawierać elementów spadku dachowego/pochyleń ograniczających bądź utrudniających poruszanie się bądź ustawienie dodatkowych elementów (banerów, niestandardowych roll-upów).
n) Wykonawca zapewni dostęp do sali konferencyjnej w terminach i w czasie trwania szkoleń (zgodnie z ustalonym harmonogramem).
o) zakwaterowanie będzie w pokojach jedno- i dwuosobowych z łazienkami.
p) Zamawiający wymaga zapewnienia 40 pokoi jednoosobowych (dopuszczalne są pokoje dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania) oraz co najmniej trzech pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Uczestnicy pobytu powinni być umieszczeni w pokojach blisko siebie, w jednym budynku (Zamawiający preferuje umieszczenie na jednym lub dwóch piętrach obiektu).
q) Zamawiający wymaga zapewnienia wszystkim uczestnikom szkolenia wyżywienia i zastrzega, że na etapie realizacji Umowy Zamawiający wskaże liczbę posiłków mięsnych lub wegańskich lub wegetariańskich lub bezglutenowych.
r) usługa restauracyjna powinna uwzględniać: 1 x śniadanie, 2 x obiad i 1 x kolacja oraz ciągłe przerwy kawowe dla każdego uczestnika, w szczególności:
o Przerwy kawowe ciągłe, dostępne podczas trwania 2 dni szkolenia, na które składa się: kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna), soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, świeże owoce, mix ciastek typu kruche, maślane, ciasta pieczone (min. 3 rodzaje ciast domowych typu szarlotka, sernik).
W pierwszym dniu szkolenia serwis kawowy powinien być dostępny 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia, dodatkowo powinien obejmować mini kanapeczki/tartaletki - min.5 szt./osoba (jedno podanie bez uzupełniania);
Serwis kawowy powinien być dostępny obok sali konferencyjnej lub w sali konferencyjnej w wydzielonym miejscu.
o Śniadanie - bufet: kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna), soki, woda mineralna, jasne i ciemne pieczywo, masło, wędliny, deska serów żółtych, twarożek, jogurty, dżem, sałatki, warzywa (min. pomidory, ogórki, papryka, sałata), jajecznica, parówki lub kiełbaski na ciepło. Śniadanie musi być zapewnione dla wszystkich uczestników jeden raz w drugim dniu szkolenia w sali restauracyjnej.
o Obiad - bufet: zupa (2 do wyboru) , danie główne (2 do wyboru; zawierające sztukę mięsa/ryby o wadze zgodnej ze standardami i normami żywienia grupowego), a także dania wegetariańskie i wegańskie (do uzgodnienia), zestaw surówek, deser (minimum dwie propozycje do wyboru), kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna), soki, woda mineralna. Obiad musi być zapewniony dla wszystkich uczestników dwukrotnie w każdym dniu szkolenia w sali restauracyjnej.
o Uroczystą kolację składającą się z: bufetu zimnego - min. 3 rodzaje przystawek, np. paszteciki, koreczki, tortille; bufetu ciepłego - 2 zupy, 2 dania ciepłe (główne), dodatki (skrobia, warzywa); bufetu sałatkowego - min. 3 rodzaje sałatek/surówek; bufetu słodkiego - min. 3 rodzaje ciasta pieczonego (np. szarlotka, sernik), min. 2 rodzaje deserów na zimno (np. panna cotta, lody, sorbet); napoi bez ograniczeń (kawa z ekspresu ciśnieniowego, herbata, woda, soki) oraz dodatków (mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna); Kolacja musi być zapewniony dla wszystkich uczestników jeden raz w pierwszym dniu szkolenia w sali restauracyjnej.
s) ustawienie stołów podczas posiłków zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji Umowy.
t) wszystkie produkty będą świeże (nie z dnia poprzedniego). Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę bezwzględnie muszą być świeże, z zastrzeżeniem innego menu na każdy dzień i muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyki podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia.
u) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji menu na wszystkie posiłki zaproponowane przez Wykonawcę (Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego dwie propozycje menu na każdy dzień szkolenia).
v) w przypadku osób ze szczególnymi preferencjami żywieniowymi, Wykonawca na prośbę Zamawiającego uwzględni sugestie dot. przygotowania specjalnego dania głównego na ciepło np. wegetariańskiego, wegańskiego czy bezglutenowego, uwzględniając je w menu przesłanym do wyboru Zamawiającego.
12) Transport uczestników szkolenia:
a) zapewnienie transportu dla około 50 uczestników szkolenia.
b) Wykonawca zapewni autokar wyposażony w tyle miejsc siedzących, aby pomieścić wskazaną liczbę uczestników szkolenia. Autokar musi być wyposażony w siedzenia z pasami bezpieczeństwa, sprawną klimatyzację/ ogrzewanie i być nie starszy niż 12 lat.
c) Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autokaru w należytym stanie technicznym oraz zapewnić posiadanie przez kierowcę pojazdu wszystkich niezbędnych i aktualnych dokumentów pojazdu, w tym ubezpieczenia OC.
d) w przypadku awarii autokaru uniemożliwiającej dalszą jazdę, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podstawić pojazd zastępczy, o co najmniej tym samym standardzie.
e) transport powinien być zapewniony w pierwszym dniu szkolenia z Dworca Głównego PKP przy placu Bronisława Sałacińskiego 1 do miejsca docelowego szkolenia oraz w drugim dniu szkolenia z miejsca docelowego szkolenia do Dworca Głównego PKP w Łodzi, plac Bronisława Sałacińskiego 1.
f) miejsce podstawienia autokaru oraz dokładne godziny transportu zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Ostateczna liczba osób korzystających z transportu zostanie potwierdzona na 5 dni przed planowaną datą szkoleń.
13) Koordynacja organizacji szkolenia:
a) Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktu na etapie organizacji, realizacji i rozliczenia szkolenia.
b) Wykonawca zapewni koordynację organizacji szkolenia w terminie i miejscu jego realizacji.
III. Termin realizacji zamówienia:
Dodatkowe informacje:
3.
1) Wycena powinna zostać wyrażona w złotych polskich i po uwzględnieniu podatku VAT.
2) Złożona wycena powinna również uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
3) Wycena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i sporządzona na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania o szacunkową wycenę.
4) Przedstawiona przez Państwa szacunkowa wycena realizacji usługi nie będzie stanowić podstawy do roszczeń dotyczących udzielenia zamówienia lub jego części, zawarcia i realizacji umowy.
5) Niniejsze zapytanie o szacunkową wycenę nie stanowi także zapytania ofertowego ani ogłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
6) Zapytanie szacunkowe prowadzone jest tylko w celu dokonania właściwego określenia wartości docelowego zamówienia zgodnie z art. 36 cytowanej ustawy.
7) PFRON może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia zapytania PFRON nie ponosi kosztów postępowania.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji celem doprecyzowania, wyjaśnienia treści złożonych wycen.
9) W przypadku pytań warunkujących przygotowanie przez Wykonawcę wyceny prosimy o przekazanie zapytania na adres poczty elektronicznej wskazane w zapytaniu (mailu).
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z?siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail:kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zapytania o szacunkową wycenę wartości zamówienia na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Wybrane technologie wspomagające dla osób z niepełnosprawnością ruchową".
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego).
Źródło danych osobowych
Administrator może pozyskiwać dane osobowe od podmiotu składającego ofertę w przypadku danych pracowników i innych przedstawicieli Wykonawcy.
Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko oraz inne dane podane przez Wykonawcę w związku z uczestniczeniem w zapytaniu o szacunkową wycenę wartości zamówienia na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Wybrane technologie wspomagające dla osób z niepełnosprawnością ruchową".
Okres, przez który dane będą przechowywane
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w PFRON, nie dłużej jednak niż do ustania celu, dla którego dane zostały zebrane, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym, stronom postępowania administracyjnego.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Państwu prawo:
1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3. na podstawie art. 17 RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
4. na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o?ewentualnych konsekwencjach niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający udział w?zapytaniu dot. oszacowania wartości zamówienia.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się wyłącznie na?zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: