Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa organizacja szkolenia
Organizator:CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU UNEP/GRID-WARSZAWA, ZAKŁAD NFOŚ
Adres: Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 840 66 64 wew. 108
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Kompleksowa organizacja szkolenia, 3-dniowego dla 2 grup max. 15-os.: w Lublinie w terminie 20-22.11.2018 r.;
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szkolenia realizowane są w ramach projektu POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17 ,,Akcja Geoinformacja - szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia, 3-dniowego dla 2 grup max. 15-os. obejmująca wynajem dwóch sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz usługi noclegowe (dla trenerów i uczestników szkolenia) w Lublinie w terminie 20-22.11.2018 r.;
Obydwie sale szkoleniowe muszą być przystosowane do indywidualnej pracy uczestników z komputerami (16 laptopów w każdej z sal) oraz zapewniać możliwość prezentacji za pomocą rzutnika i pracę grupy z wykorzystaniem flipchart'a i akcesoriów prezentacyjnych (mazaki, wskaźnik laserowy, wkład do flipcharta, magnesy itp.).
Każda z dwóch sal musi mieć wielkość co najmniej 38 m2.
Każdego dnia szkolenia musi być zapewniona ciągła przerwa kawowa i obiad dla: uczestników szkolenia, trenerów i rezydentów. Konieczne jest zagwarantowanie noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją pomiędzy dniami szkoleniowymi (2 noclegi) dla uczestników szkolenia oraz trenerów według listy dostarczonej przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa usług zawartych w ofercie. Wymaga się aby Oferent był dysponentem przedstawionego w ofercie obiektu.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi zapewnienia sali szkoleniowej, cateringu i noclegów (dla trenerów) na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17 ,,Akcja Geoinformacja - szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia, 3-dniowego dla 2 grup max. 15-os. obejmująca wynajem dwóch sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz usługi noclegowe (dla trenerów i uczestników szkolenia) w Lublinie w terminie 20-22.11.2018 r.;
Obydwie sale szkoleniowe muszą być przystosowane do indywidualnej pracy uczestników z komputerami (16 laptopów w każdej z sal) oraz zapewniać możliwość prezentacji za pomocą rzutnika i pracę grupy z wykorzystaniem flipchart'a i akcesoriów prezentacyjnych (mazaki, wskaźnik laserowy, wkład do flipcharta, magnesy itp.).
Każda z dwóch sal musi mieć wielkość co najmniej 38 m2.
Układ każdej sali będzie zapewniał brak przeszkód w polu widzenia ekranu. Będzie możliwe zaciemnienie obydwu sal szkoleniowych.
Każdego dnia przewidziana jest ciągła (nielimitowana) przerwa kawowa oraz dwudaniowy obiad dla uczestników, trenerów i rezydenta.
Konieczne jest zagwarantowanie noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją pomiędzy dniami szkoleniowymi (2 noclegi) dla uczestników szkolenia oraz trenerów według listy dostarczonej przez Zamawiającego.
1. Wymagania w zakresie lokalizacji szkolenia:
1.1) Lokalizacja obydwu sal szkoleniowych w tym samym miejscu w Lublinie
1.2) Miejsce szkolenia z dedykowaną przestrzenią do prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, nie może jednocześnie pełnić funkcji oświatowych;
1.3) Miejsce szkolenia zlokalizowane nie dalej niż 500 m od miejsca noclegu (pieszo);
1.4) Zapewniony dojazd do miejsca szkolenia i noclegu komunikacją miejską z głównego Dworca PKP w danej miejscowości, nie może przekraczać 30 min. Czas dotarcia do miejsca szkolenia/noclegu, uwzględnia czas przejazdu środkiem komunikacji i dotarcie uczestnika do obiektu szkolenia/noclegu.
1.5) Miejsce szkolenia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (szerokie przejścia, wejścia do sal, dostosowana toaleta, windy itp.);
1.6) Zapewnione wydzielone, zamykane pomieszczenie w miejscu szkolenia, na potrzeby organizacyjne np. przechowywanie sprzętu, materiałów szkoleniowych w okresie obowiązywania umowy (czas trwania szkolenia).
2. Wymagania w zakresie noclegów:
2.1 Zapewniona możliwość rezerwacji noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie dla wybranych uczestników/trenerów na następujących zasadach:
2.1.1 koszt noclegu może być doliczony do faktury jeśli wg Zamawiającego dany uczestnik/trener spełnia wymogi refundacji kosztów w projekcie. Będzie zachowana cena zgodna ze złożoną ofertą cenową.
2.1.2 Gdy uczestnik nie spełni warunku refundacji, koszt będzie pokrywać sam zainteresowany, z zachowaniem ceny zgodnej ze złożoną ofertą cenową.
2.2 Obiekt, w którym oferowane będą noclegi posiada kategorię cnm. 3 gwiazdek.
UWAGA: Wykonawca przedstawi dokumentację poświadczającą kategorię 3 gwiazdek dla obiektu noclegowego.
2.3 Śniadania będą serwowane w formie bufetu w drugim i trzecim dniu pobytu uczestników;
2.4 Kolacje serwowane w dniu przyjazdu oraz w dzień następny, w tym na żądanie opcja wegetariańska lub dla diety bezglutenowej lub dla alergików (np. bez ryby).
3. Wymagania w zakresie cateringu:
3.1 Przerwy kawowe i obiady serwowane w tym samym budynku co sala szkoleniowa,
3.2 Catering serwowany na/w szklanych naczyniach;
3.3 Przerwa kawowa obejmuje cnm: napoje zimne, napoje gorące (kawa, herbata), przekąski w tym ciastka kruche, owoce, ciasto.
2.4 Obiad serwowany jest w formie bufetu i spożywany na siedząco przy stolikach.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa usług zawartych w ofercie. Wymaga się aby Oferent był dysponentem przedstawionego w ofercie obiektu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 06.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa, lub przesyłając na adres e-mail: power@gridw.pl wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
Wielkość załączników w mailu nie może przekroczyć 20 MB.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pani Katarzyna Ślepowrońska (e-mail: power@gridw.pl).
Termin składania:2018-11-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20-22.11.2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione poniżej:
1) Nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
2)Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Nie są powiązani z Zamawiającym w rozumieniu zapisów oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa usług zawartych w ofercie. Wymaga się aby Oferent był dysponentem przedstawionego w ofercie obiektu.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat:
1) wykażą doświadczenie w realizacji 10 usług szkoleniowych, polegających na kompleksowej organizacji szkoleń co najmniej 2-dniowych, obejmujących wynajem sal szkoleniowych oraz obsługę cateringową dla szkoleń.
2) Wykażą doświadczenie w dostawie usługi noclegów dla grup co najmniej 15 osobowych, zorganizowanych w obiekcie posiadającym kategorię nie mniejszą niż trzy gwiazdki.
W celu opisania wymaganego zakresu wiedzy i doświadczenia należy wypełnić Załącznik nr 4 i dodatkowo załączyć potwierdzenie wykonania usług (np. protokół odbioru, referencje, skan faktur, oświadczenie). Jeżeli Oferent nie ma możliwości dostarczenia potwierdzenia prawidłowo wykonanej usługi np. w formie referencji lub protokołu odbioru, może złożyć oświadczenie o prawidłowym wykonaniu usług wymienionych w załączniku 4 Wykaz usług. Oświadczenie to, podpisane przez Wykonawcę, musi zawierać informacje umożliwiające kontakt z instytucją dla której była wykonywana usługa, w tym co najmniej e-mail, telefon, imię i nazwisko osoby do kontaktu. Informacje te muszą umożliwiać Zamawiającemu skontaktowanie się z Usługobiorcą w celu potwierdzenia wykonania deklarowanej usługi.
UWAGA: Do wskazanego załącznika nr 4 należy załączyć dokumentację fotograficzną oferowanego obiektu noclegowego i szkoleniowego.
Potencjał techniczny
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione poniżej:
1. Posiadają w dyspozycji co najmniej 2 sale szkoleniowe, z których każda pomieści co najmniej 15 os. w ustawieniu szkolnym;
Co najmniej 2 sale szkoleniowe spełniają następujące Wymagania:
1.1) Każda sala mieści w ustawieniu szkolnym 15-20 osób wraz ze stanowiskiem dla prowadzącego;
1.2) Każda sala posiada powierzchnię co najmniej 38 m2.
1.3) Układ stołów gwarantuje swobodne korzystanie z laptopa przez każdego uczestnika szkolenia.
1.4) Dostęp do prądu umożliwia bezpieczne podpięciu 16 laptopów.
1.5) Dostęp do dedykowanego, zabezpieczonego, bezprzewodowego łącza internetowe o minimalnej prędkości 25 Mb/s . UWAGA w formularzy ofertowym należy wskazać prędkość łącza
1.6) Wyposażenie sali szkoleniowej w akcesoria prezentacyjne: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart z zestawem mazaków, magnesy, wskaźnik laserowy, mikrofon i nagłośnienie;
1.7) Możliwość zaciemnienia sali na potrzeby prezentacji.
1.8) Wyposażenie sali w klimatyzację z regulacją temperatury.
1.9) Spełnione wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi np. poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich w tym co najmniej: wjazd do budynku, szerokie przejścia, wejście do sali, możliwość ustawienia większego stanowiska pracy.
2. Posiadają w dyspozycji co najmniej 30 miejsc noclegowych, które spełniają następujące wymagania:
2.1 Obiekt, w którym oferowane są noclegi posiada kategorię cnm. 3 gwiazdek.
UWAGA: Wykonawca przedstawi dokumentację poświadczającą kategorię 3 gwiazdek dla obiektu noclegowego.
2.2 Śniadania i obiady są serwowane w formie bufetu.
2.3 Posiłki mogą być przygotowane dla wymagań diety: wegetariańskiej lub bezglutenowej lub dla alergików (np. bez ryby).
3. Posiadają w dyspozycji, w miejscu gdzie są zlokalizowane sale szkoleniowe, miejsce do serwowania cateringu.
Wymagania w zakresie cateringu:
3.1 Catering serwowany na/w szklanych naczyniach.
3.2 Zakres przerw kawowych obejmuje przynajmniej: napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, przynajmniej 2 rodzaje soków), napoje gorące (kawa z ekspresu, kawa rozpuszczalna, herbata do wyboru przynajmniej herbata czarna, zielona i owocowa), przekąski w tym ciastka kruche, owoce, ciasto, wrzątek do zaparzenia herbaty lub kawy rozpuszczalnej, mleko do kawy,
cukier, cytryna świeże plastry itp.
3.3 Obiad serwowany jest w formie bufetu. Zakres dań obejmuje zupę, drugie danie oraz napój. W ramach drugiego dania zagwarantowane jest co najmniej 1 danie w wersji wegetariańskiej, oraz na żądanie dla diety bezglutenowej lub dla alergików (np. bez ryby, laktozy itp.).
3.4 Obiad konsumowany przy stolikach, na siedząco.
3.5 Kolacja obejmuje cnm. zimną płytę wraz z napojem gorącym (kawa, herbata).
Informacje o spełnianiu wyżej wymienionych wymagań należy przedstawić w formularzu ofertowym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Menadżer, Menadżerka - 1 osoba, odpowiedzialna za komunikację i bezpośrednią współpracę z Zamawiającym w zakresie logistyki szkolenia oraz noclegów dla uczestników, rozwiązywania sytuacji problematycznych w trakcie szkolenia. Posiada 3 letnie doświadczenie w koordynacji usług polegających na realizacji kompleksowej obsługi szkoleń, konferencji, warsztatów realizowanych w obiektach hotelowych, posiadających sale szkoleniowe i/lub centrach konferencyjnych. W tym okresie koordynował, koordynowała przynajmniej 10 usług szkoleniowych ww. zakresie.
Technik - 1 osoba odpowiedzialna za bieżące wsparcie techniczno-informatyczne dotyczące obsługi infrastruktury i sprzętu będącego na wyposażeniu sali szkoleniowej np. w przypadku problemów z łączem internetowym, obsługi rzutnika, nagłośnienia itp. Posiada cnm. 2 letnie doświadczenie w
realizacji ww. zadań w ramach obsługi warsztatów, konferencji, szkoleń.
Informacje o spełnianiu wymaganego doświadczenia należy wykazać w Załączniku 5
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa usług. Wymaga się aby Oferent był dysponentem przedstawionego w ofercie obiektu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
Wykonawca:
a) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) ze względu na to, że uczestnikami szkoleń mogą być objęte osoby niepełnosprawne/wymagające specjalnego wsparcia, Zamawiający wymaga, aby sposób realizacji całego zamówienia był dostosowany do ich potrzeb i możliwości np. poprzez realizację usługi w miejscach bez barier architektonicznych.
Dodatkowe warunki będą potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu z zastrzeżeniem, że nie będą one prowadziły do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na potwierdzenie spełniania warunków należy złożyć:
1) Formularz ofertowy z podaniem ceny netto oraz brutto wykonania usługi oraz odpowiednimi oświadczeniami (wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1)
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2)
3) Prezentację graficzną oferowanego miejsca szkolenia (np. w formie folderu, zdjęć, katalogu itp.) wraz z dokumentem poświadczającym kategorię 3 gwiazdek dla obiektu noclegowego.
4) Dokument poświadczający wymagane doświadczenie i wiedzę (Załącznik nr 4)
5) Dokument poświadczający wymagane doświadczenie i kwalifikacje osób (Załącznik nr 5)
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji Opis kryteriów oceny:
OCENA FORMALNA: Ocenie zostaną poddane na zasadzie spełnia - nie spełnia:
1) Czas złożenia oferty - oferty złożone po minięciu terminu złożenia ofert zostaną odrzucone z dalszej oceny.
2) Kompletność oferty co do wymaganych załączników - oferty niekompletne zostaną odrzucone z dalszej oceny.
3) Spełnianie wymagań umieszczonych w formularzu oferty w części: DEKLARACJA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ REALIZACJI ZAMÓWIENIA - oferty w których zadeklarowano brak spełnia wymagań, zostaną odrzucone z dalszej oceny.
OCENA MERYTORYCZNA:
1) Cena W kryterium Cena, maksymalną liczbę punktów (czyli 75) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: Liczba punktów = (cena najniższa/cena oferty ocenianej) * 75 Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta zawarta w formularzu ofertowym cena PLN brutto, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Spełnienie wymagań dodatkowych dotyczących potencjału technicznego Wykonawcy. Kryterium to będzie ocenione na podstawie sumarycznej liczby punktów za spełnianie dodatkowych kryteriów ujętych w formularzu oferty w części: WYMAGANIA DODATKOWE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów za dodatkowe wymagania wynosi 25 punktów.
Ocena oferty (w punktach) zostanie obliczona w następujący sposób: Liczba punktów = (liczba punktów za spełnianie wymagań dodatkowych oferty ocenianej/maksymalna liczba punków)* 25
3) Ocenę końcową złożonej oferty stanowi suma uzyskanych punktów dla kryterium 1 i 2. Podstawą wyłonienia Wykonawcy usługi będzie uzyskanie najwyższej sumarycznej liczby punktów w wyniku oceny kryteriów oceny ofert. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie będą spełniały wymogów formalnych. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia do 50 % wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym oraz co do których istnieją przesłanki wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa usług zawartych w ofercie. Oferent musi być dysponentem przedstawionego w ofercie obiektu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU UNEP/GRID-WARSZAWA, ZAKŁAD NFOŚ
Adres
Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
228406664
Fax
228516201
NIP
5220001889
Tytuł projektu
Akcja Geoinformacja - szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych
Numer projektu
POWR.02.19.00-00-KP09/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Ślepowrońska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 840 66 64 wew. 108
Kod CPV:55120000-7
Numer dokumentu:1144966
Źródło: Internet i własne
Załączniki: