Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17733189 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach
Organizator:Lira Sp. z o.o
Adres: ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. + 48 55 625 54 02, + 48 664 428 747,
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019 - TARGI
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach Light & Building we Frankfurcie (Niemcy), które odbędą się w dniach 8-13.03.2020 roku.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LIRA poprzez udział w branżowych targach Light & Building we Frankfurcie. Dzięki udziałowi w targach Spółka osiągnie wiele korzyści jakimi są: zwiększenie rozpoznawalności oraz promocja marki produktów i wizerunku firmy, promocja dotychczasowych oraz nowych produktów, zacieśnienie współpracy z obecnymi odbiorcami i dostawcami, weryfikacja potencjalnych dostawców i ich produktów, pozyskanie niezbędnej wiedzy o konkurencji krajowej i międzynarodowej, zmniejszenie sezonowości sprzedaży i zmniejszenie kosztów działalności Spółki.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach Light & Building we Frankfurcie (Niemcy), które odbędą się w dniach 8-13.03.2020 roku.
Kompleksowa organizacja obejmuje w szczególności:
I. Wynajem powierzchni wystawienniczej - łączne koszty wynajmu powierzchni u organizatora targów (wszystkie wymagane koszty na podstawie rezerwacji powierzchni 60 m2 udostępnionej przez Zamawiającego po złożeniu Oświadczenia o poufności;
II. Zaprojektowanie stoiska zgodnie z wytycznymi w Załączniku Nr 4 wraz z jego wizualizacją 3D; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia;
III. Wykonanie zabudowy, montaż i demontaż stoiska wraz z jego utylizacją;
IV. Transport eksponatów na targi i z powrotem wraz z ubezpieczeniem (2 samochody typu Bus o długości 4,3m);
V. Przygotowanie i druk katalogu firmowego w ilości 2000 szt. - zgodnie z wytycznymi w Załączniku nr 5;
VI. Zapewnienie pobytu dla 3 pracowników firmy LIRA we Frankfurcie lub pobliżu Frankfurtu w dniach 7-13.03.2020 roku - hotel max. 3* z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje), bilety lotnicze Gdańsk - Frankfurt - Gdańsk, wynajem samochodu we Frankfurcie (wraz z wszystkimi kosztami), dowóz osób z siedziby firmy na lotnisko w Gdańsku i odbiór z lotniska w Gdańsku.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 02-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia 02.08.2019 r. do godz. 15:00 na adres Zamawiającego: Lira Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Saperów 4 lub elektronicznie na adres m.nowosad@liralighting.pl.
a/ Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym będącym Załącznikiem nr 3 do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymienionymi tam dokumentami stanowiącymi integralną część oferty.
b/ Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta zgodnie z zapisami w KRS (lub innym odpowiednim rejestrem). W przypadku podpisania Oferty przez upoważnionego przedstawiciela należy złożyć Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne.
c/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d/ Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim.
e/ Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
f/ W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Termin składania:2019-08-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Elbląg / Frankfurt nad Menem
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin przesłania projektu i wizualizacji zabudowy do dnia 31.10.2019 r.
Termin przekazania materiałów promocyjnych do 14.02.2020 r.
Termin transportu eksponatów do 4.03.2020 r.
Termin wykonania zabudowy do dnia 6.03.2020 roku do godz. 15.00
Termin demontażu stoiska po zakończeniu targów - 13.03.2020 roku od godz. 22
Termin wykonania zamówienia: do 14.03.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest spełnienie poniższych warunków:
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże się realizacją: minimum 2 usług związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, w tym organizacją międzynarodowych targów;
W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołączy odpowiednie referencje.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia /nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia /nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż nie zalega w opłacaniu podatków, opłat i składek ubezpieczeniowych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołączy aktualne, nie starsze niż trzy miesiące, zaświadczenie właściwego Naczelnika US i właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych.
Dodatkowe warunki
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże brak powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia /nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Ofertowego.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dostarczenie chociażby jednego z wymaganych dokumentów będzie skutkować wykluczeniem Oferenta z postępowania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
2. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
3. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
4. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta.
Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o zachowaniu poufności
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami prawidłowo wypełniony i podpisany
3. Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru
4. Aktualne, nie starsze niż trzy miesiące, zaświadczenie właściwego Naczelnika US i właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych.
5. Referencje
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej:
Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny:
a/ Cena - waga 80% - maksymalna ilość 80 pkt
b/ Termin płatności faktur - waga 20% - maksymalna ilość 20 pkt
Sposób obliczenia punktów:
a/ w kryterium Cena netto (C) punkty przyznawane będą wg następującego wzoru:
C = C najniższa / C Oferenta * 80 pkt
b/ w kryterium Termin płatności faktur (T) punkty przyznawane będą wg następującego wzoru:
T - 0 pkt - Oferent oferujący termin płatności krótszy lub równy 14 dni
T - 20 pkt - Oferent oferujący termin płatności dłuższy niż 14 dni
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie:
P = C + T
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach uznana zostanie za najkorzystniejszą.
W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny netto tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną netto.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Saperów 4
82-300 Elbląg
warmińsko-mazurskie , Elbląg
Numer telefonu
552361185
Fax
552326589
NIP
5782587133
Tytuł projektu
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LIRA poprzez zakup usług związanych z internacjonalizacją firmy.
Numer projektu
RPWM.01.03.05-28-0024/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Nowosad
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tel. + 48 55 625 54 02, + 48 664 428 747,
Kod CPV:79956000-0
Numer dokumentu:1197822, 1/2019 - TARGI
Źródło: Internet i własne
Załączniki: