Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17205849 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksową organizację i przeprowadzenie imprez plenerowych
Organizator:Gmina Sompolno
Adres: 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. koniński
Państwo: Polska
Telefon / fax:63 2714054,
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Sompolno zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację i przeprowadzenie imprez plenerowych: XXIV Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów oraz Dni Sompolna w dniach 3-4 sierpnia 2019 r.
2. Przedmiot zamówienia: kompleksowa organizacja i przeprowadzenie imprez plenerowych XXIV Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w dniu 03.08.2019 r., w godzinach: 15:00 - 3.00 oraz Dni Sompolna w dniu 04.08.2019 r. w godzinach: 11:00 -- 1:00, na placu targowym przy ul. 11 Listopada w Sompolnie.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Snosób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: ,,Oferta na organizację XXIV Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów oraz Dni Sompolna w dniach 3-4 sierpnia 2019 r." - ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2019 r. do godz. 11:00. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem, musi zawierać cenę podaną w wartości brutto oraz wartość podatku VAT. Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną (ryczałtową) zawierającą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikającą wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również winna uwzględniać elementy w opisie nie ujęte, mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin składania:2019-04-26
Wymagania:Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:
- proponowany przez Wykonawcę plan sytuacyjny imprezy, uwzględniający wszystkie wymagane atrakcje,
- dokumentację fotograficzną sceny i techniki estradowej, urządzeń wesołego miasteczka, gastronomi oraz organizacji miejsc siedzących,
- aktualny wydruk z CEIDG lub KRS,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Opisu przedmiotu zamówienia i Riderami artystów oraz nie wnoszeniu do nich żadnych zastrzeżeń,
oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia,
- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat min. 3 podobnych przedsięwzięć wraz z podaniem dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których były wykonywane.
UWAGA!
Cena zawarta w ofercie powinna stanowić różnicę między kosztami/wydatkami Wykonawcy poniesionymi na realizację imprez a skalkulowaną równowartością dochodów Wykonawcy z tytułu dzierżawy placu, wynikającej z faktu udzjelenia Wykonawcy wyłączności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej w trakcie imprezy Piknik Sołtysów i Dni Sompolna.
Uwagi:(postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: