Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-29
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa realizacja mikroinstalacji
Organizator:Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o
Adres: ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 485 43 01, fax: 77 485 5171, 602 296 389
E-mail:
Opis:,,KOMPLEKSOWA REALIZACJA MIKROINSTALACJI"
III. Zakres zapytania (SIWZ):
Przedmiotem zapytania jest kompleksowa realizacja mikroinstalacji (niezbędna dokumentacja, uzgodnienia, wykonawstwo, przebudowa rozdzielni, przyłączenie do sieci OSD) powiązanych z niżej wymienionymi PPE :
1. 590322413600298886; Wytwórnia Pasz, Elewatory 1,48-130 Kietrz Ul. Okrzei, dz. nr 4/19 - moc 50 kWp;
2. 590322413600854341; Wytwórnia Pasz, Elewatory II, 48-130 Kietrz Ul. Okrzei, dz. nr 4/19 - moc 50 kWp:
3. 590322413600857366; Zakład Rolny, Warsztaty, 48-130 Kietrz Ul. Zatorze 2, dz. nr 2/62 - moc 50 kWp:
4. 590322413600150467; Ferma Krów, 48-130 Kietrz, Krotoszyn, dz. nr 48/34 - moc 50 kWp;
5. 590322413600317297; Ferma Krów, 48-130 Kietrz, Pilszcz, dz. nr 44/68 - moc 50 kWp;
6. 590322413600514016; Hotel Pilszcz, 48-130 Kietrz, Pilszcz, dz. nr 44/5 - moc 4,5 kWp;
7. 590322413600503942; Ferma Krów nr 1,48-120 Baborów Ul. Krakowska, dz. nr 532/6 - moc 50 kWp; 8.590322413600592311; Ferma Krów nr 2, 48-120 Baborów Ul. Krakowska, dz. nr 1627/5 -moc 50 kWp; 9.590322413600812457; Ferma Tłustomosty, 47-480 Tłustomosty, dz. nr 6/34 - moc 50 kWp;
10. 590322413600459560; Gospodarstwo Rogów, 47-480 Rogów, dz. nr 1599/1 - moc 40 kWp:
11. 590322429801572083; Oczyszczalnia Ścieków, 38-315 Regietów 28, dz. nr 16/2 i 25/7 - moc 14 kWp;
12. 590322429801572076; SKH Gładyszów, dz. nr 834 - moc 14 kWp.
Dla wszystkich w/w PPE Operatorem Sieci Dystrybucyjnej jest Tauron Dystrybucja S.A.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin i miejsce złożenia odpowiedzi na zapytanie ogłoszeniodawcy :
Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres: oferty@kombinatkietrz.pl z tytułem: ,,KOMPLEKSOWA REALIZACJA MIKROINSTALACJI" do dnia 12.08.2022r do godz.: 14.00.
Termin składania:2022-08-12
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji: 31.10. 2022r.
Wymagania:II. Informacje ogólne:
1. Ogłoszeniodawca nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn .
3. Ogłoszeniodawca nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania.
4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o zakończeniu postępowania.
5. Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 KC.
Wszelkie dodatkowe ustalenia zostaną omówione podczas obowiązkowej wizji lokalnej oferenta na
obiekcie.
V. W ofercie należy podać :
- ceną za kompleksową realizację mikroinstalacji (dla każdego PPE oddzielnie);
- sposób i termin płatności;
- warunki gwarancji;
- certyfikaty proponowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów;
- okres ważności oferty min. 15 dni.
Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta w tym nr telefonu i adres e-mail.
VII. Warunki postępowania :
1. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeśli Oferent wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 50 kWp i potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania mocy.
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodnie z art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii)
lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń ,
instalacji i sieci elektroenergetycznych.
3.Warunkiem realizacji jest przystąpienie do podpisania umowy.
Kontakt:1 .Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie ogłoszeniodawcy. 2. Bliższe informacje pod numerem telefonu: 602 296 389 lub adresem email:
mariusz.kupiec@kombinatkietrz.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: