Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów zawodowych
Organizator:Powiat Wałecki
Adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.+48 67 250 84 51
E-mail:
Opis:III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji oraz przeprowadzenia kursów
zawodowych, tj. kursu gastronomicznego i kelnerskiego (szkolenie zamknięte) wraz
z egzaminem potwierdzającym nabyte kompetencje zawodowe potwierdzone odpowiednim
dokumentem w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 dla
Uczestników/czek Projektu p.n.: ,,NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU -
aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia
w Zakładzie Aktywności Zawodowej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie
7.2. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na
rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
2. Przedmiot zmówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 (szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia o zamówieniu.
3. Przedmiot zamówienia należy realizować uwzględniając zapisy zawarte w załączniku nr 3 i 3a do
ogłosznia o zamówieniu (podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i standardy szkoleń,
staży i praktyk w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś
VII RPO WZ 2014-2020).
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
5. Warunki na jakich zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia
publicznego zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia
o zamówieniu.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (Punkt Obsługi Interesanta) lub przesłać na
adres zamawiającego wskazany w rozdziale I w terminie do dnia 7 lutego 2019 r. do godz.
11:15.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
Otwarcie ofert:2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 11:20 w pokoju nr 301. 4. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-02-07
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do dnia 25 lutego 2019 r.
Wymagania:V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej - warunek ten będzie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej (w zakresie każdej
z części zamówienia) jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia
(odpowiedzialną za świadczenie usług) posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie
w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu danej części zamówienia, na którą wykonawca składa
ofertę.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
2. Do oferty wykonawca dołącza tylko aktualne na dzień składania oferty oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 1
ogłoszenia o zamówieniu (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu - formularz oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 5 do ogłoszenia
o zamówieniu - wykaz osób).
4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
7. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie
załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz oferty).
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę, o ile jest to wiadome, firm
podwykonawców (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do ogłoszenia o
zamówieniu - formularz oferty).
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
1) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zaleca
wykorzystanie formularzy udostępnionych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne z
treścią formularzy udostępnionych przez zamawiającego;
2) oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
3) wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
4) oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy;
5) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski;
6) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem);
7) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
(upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza;
8) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - złożyć pełnomocnictwo,
o którym mowa w pkt 7;
9) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - złożyć dokument
stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
10) błędy w ofertach i innych dokumentach składanych przez wykonawcę mogą być poprawiane
przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub
liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego
upoważnionej;
11) wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA";
12) wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed
upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia);
13) zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
14) wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
15) wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres
zamawiającego:
Powiat Wałecki
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: ,,Oferta na usługi przeprowadzenia szkoleń w
ramach realizowanego projektu pn.: ,,NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU -
aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w
Zakładzie Aktywności Zawodowej" i opisu ,,Nie otwierać przed dniem 7 lutego 2019 r. godz. 11:20",
poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę (firmę) i adres wykonawcy.
16) W przypadku braku danych, o których mowa w pkt 15, zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Cena za przedmiot zamówienia (cena oferty) podana w ofercie (załącznik nr 1 do ogłoszenia o
zamówieniu) zawierać musi wszystkie koszty związane z jego należytym wykonaniem na
warunkach określonych przez zamawiającego, w tym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - waga 100%.
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
cena najniższej oferty
podlegającej ocenie
Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość
punktów w ramach kryterium cena.
Kontakt:6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Paweł Węgrzynowski (tel.: 697
691 652 w godzinach: 8:00 - 18:00, e-mail: p.wegrzynowski@powiatwalecki.pl).
Kod CPV:80000000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: