Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-25
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych
Organizator:Gmina Miasta Toruń
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:510-491-583
E-mail:
Opis:Jesienne zabawy - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych.
w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
II. Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych. Podczas zajęć planowane jest ognisko połączone z zajęciami animacyjnymi i sportowymi pt. ,,Jesienne zabawy" w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Grupa docelowa- to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Grupa osób biorąca udział w każdych zajęciach wynosi 50 osób (dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi).
Celem zajęć edukacyjno-integracyjnych jest możliwość wzajemnego uczenia się od siebie, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska lokalnego. Uczestniczy uczą się wzajemnej pomocy i wsparcia. Przeprowadzone zabawy edukacyjne pozwolą na wzajemną wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów.
III. Sposób udzielania zamówienia
1. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. w formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://www.mopr.torun.pl/ w zakładce Informacje Publiczne - zamówienia do 30 tys. euro.
2. Wartość szacunkowa netto zamówienia przekracza kwotę 50 tys. zł oraz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej daje ustawą Pzp, do udzielenia niniejszego zamówienia ustawy Pzp nie stosuje się.
IV. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych. Podczas zajęć planowane jest ognisko połączone z zajęciami animacyjnymi i sportowymi pt. ,,Pocztówka z wakacji" w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
2. Grupa docelowa- to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.
3. Celem zajęć edukacyjno-integracyjnych jest możliwość wzajemnego uczenia się od siebie, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska lokalnego. Uczestniczy uczą się wzajemnej pomocy i wsparcia. Przeprowadzone zabawy edukacyjne pozwolą na wzajemną wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów.
4. Planowana liczba uczestników zajęć wynosi ok. 50 osób każdego dnia zajęć.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania realizowanej usługi zawrzeć odrębne umowy bezimiennego ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków na każdy dzień zajęć. Każda z umów ma obejmować 50 osób.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia informacji wizualnej na terenie organizowanej imprezy, przekazanej przez Zamawiającego (plakat).
V. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV: Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 92300000-4 usługi rozrywkowe, 92340000-6 usługi taneczne oraz przedstawienia teatralne, 92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.
VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2019 r. do godz. 9.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 115 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego.
Otwarcie ofert:1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 112 w dniu 3 października 2019 r. o godz. 9:15.
Termin składania:2019-10-02
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 25 października 2019 r.
Wymagania:VII. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
IX. Informacje o wykluczeniu
Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
X. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) posiadają doświadczenie w organizowaniu wydarzenia/wydarzeń obejmującego/ych minimum 30 osób.
Zamawiający uzna warunek za spełniony po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów (np. referencji), potwierdzających prawidłowe zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej 2 zajęć integracyjno-edukacyjnych, dla minimum 30 osób każde.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zapewnią minimum 4 osoby do realizacji wydarzenia, stanowiącego przedmiot zamówienia:
- 3 animatorów,
- 1 osobę do obsługi ogniska albo grilla.
nieujętymi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
Zamawiający uzna warunek za spełniony po przedstawieniu przez Wykonawcę wykazu osób, wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba wskazana w wykazie może prowadzić tylko jedne stanowisko animacyjne.
2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających
wspólną ofertę.
XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, Wykonawca powinien załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
2) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego);
3) dokumenty (np. referencje) potwierdzające zorganizowanie 2 zajęć integracyjno-edukacyjnych obejmujących minimum 30 osób każde;
4) wykaz minimum 4 osób, wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może prowadzić tylko jedne warsztaty;
5) oświadczenie Wykonawcy, czy jest podmiotem ekonomii społecznej, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
6) zobowiązanie (w formie oryginału) potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty (jeżeli dotyczy), z którego musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania, przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie - oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 pkt. 1), składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będą przedstawione niżej kryteria i przypisane im maksymalne ilości punktów:
cena /C/ - waga 80
podmiot ekonomii społecznej /P/ - waga 20
2. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty zostaną obliczone w następujący sposób:
1) Punkty w kryterium ,,Cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
C= ---------------------------------------- x 80 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
2) P - Wykonawca jest/nie jest podmiotem ekonomii społecznej
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w sposób następujący:
- jeżeli Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej - 20 pkt,
- jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej - 0 pkt. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dokona oceny jedynie tych ofert, które nie zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XV ust. 7 zapytania ofertowego. 6. Jako najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w obu kryteriach łącznie. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna zawierać cenę brutto za zorganizowanie warsztatów objętej przedmiotem zamówienia, podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi być ceną ostateczną, tj. uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia.
4. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale XI zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwił(y) identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. podpis będzie uzupełniony pieczęcią imienną.
8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Ofertę należy złożyć w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: ,,Jesienne zabawy" - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych, w ramach projektu ,,W RODZINIE SIŁA!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych".
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty) lub braku którejkolwiek z informacji podanej w ust. 9.
Kontakt:10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Patrycja Skrzynecka - nr tel. 510-491-583 e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl
Numer dokumentu:SP.2610.34.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: