Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20427385 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-17
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa usługa redakcyjno - wydawnicza i drukarska, dotycząca publikacji monografii naukowych
Organizator:Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Adres: G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23094
Opis:Kompleksowa usługa redakcyjno - wydawnicza i drukarska, dotycząca publikacji dwóch monografii naukowych w języku polskim przygotowanych w ramach realizacji projektu ,,KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" dla kierunku ,,Management".

Opis
Kompleksowa usługa redakcyjno - wydawnicza i drukarska, dotycząca publikacji dwóch monografii naukowych w języku polskim przygotowanych w ramach realizacji projektu ,,KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" dla kierunku ,,Management".
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług:
Zadanie 1: Monografia ,,Społeczne znaczenie systemów informatycznych w zarządzaniu", red. T. Grabiński
1. nadanie numeru ISBN z przekazaniem egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom;
2. korekta z redakcją tekstu;
3. przygotowanie koncepcji graficznej (projektów), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
4. opracowanie graficzne i redakcyjne (w tym projekt okładki);
5. skład i łamanie tekstu, korekty dostarczonych przez Zamawiającego materiałów oraz wprowadzenie poprawek wskazanych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb;
6. przygotowanie do druku (DTP) oraz wydruk próbny;
7. przygotowanie i dostawa elektronicznej wersji publikacji (format PDF w wersji zamkniętej oraz format INDD lub CDR w wersji otwartej do edycji);
8. druk dwustronny w formacie B5, nakład 150 egz. czarno-biały z możliwością kolorowej wkładki; objętość monografii 4-4,5 arkusza wydawniczego (ok. 112 stron); liczba fotografii/rysunków/wykresów kolorowych: 50, liczba fotografii/rysunków/wykresów czarno-białych: 11, druk po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wydruku próbnego;
9. oprawa miękka ze skrzydełkami, czwarta strona okładki będzie zawierać oznaczenie zgodne
z zasadami informacji i promocji Funduszy Europejskich;
10. dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego.
Zadanie 2: Monografia wieloautorska ,,Zarządzanie informacją w erze Internetu. Wybrane zagadnienia" pod red. M.Szepskiego i M.Pękali:
1. Skierowanie monografii do recenzji wydawniczej (recenzent powinien posiadać stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi monografii);
2. nadanie numeru ISBN z przekazaniem egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom;
3. korekta z redakcją tekstu;
4. przygotowanie koncepcji graficznej (projektów), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
5. opracowanie graficzne i redakcyjne (w tym projekt okładki);
6. skład i łamanie tekstu, korekty dostarczonych przez Zamawiającego materiałów oraz wprowadzenie poprawek wskazanych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb;
7. przygotowanie do druku (DTP) oraz wydruk próbny;
8. przygotowanie i dostawa elektronicznej wersji publikacji (format PDF w wersji zamkniętej oraz format INDD lub CDR w wersji otwartej do edycji);
9. druk dwustronny w formacie B5, nakład 150 egz. czarno-biały z możliwością kolorowej wkładki (do 10 stron); objętość monografii 3,5-4 arkuszy wydawniczego (80-85 stron); liczba fotografii/rysunków/wykresów kolorowych: 24, liczba fotografii/rysunków/wykresów czarno-białych: 10, druk po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wydruku próbnego;
10. oprawa miękka ze skrzydełkami, czwarta strona okładki będzie zawierać oznaczenie zgodne z zasadami informacji i promocji Funduszy Europejskich;
11. dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-12-24
Termin składania:2020-12-24
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z053/17 - KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy ws. realizacji zamówienia na skutek:
- zmiany przepisów prawa, wytycznych horyzontalnych lub programowych, względnie ich obowiązującej interpretacji,
- rozwiązania lub zmiany umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
- istotnej zmiany wniosku o dofinansowanie projektu,
- zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,
- zmiany terminów z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego,
- zaistniałej omyłki pisarskiej,
- zmiany danych teleadresowych, zmiany nazwy, osób upoważnionych do reprezentacji itp.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenia zgodne z przedmiotem zamówienia, w szczególności mają udokumentowane doświadczenie wydawnicze dotyczące monografii naukowych, na które składa się wydanie w ciągu ostatnich 3 lat publikacji naukowych (wykonanie co najmniej trzech usług redakcyjno-wydawniczych dotyczących monografii naukowych).
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (na podstawie zestawienia zawartego w formularzu ofertowym, a na żądanie Zamawiającego- również na podstawie stosownych dokumentów), iż nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi redakcyjno-wydawniczych publikacji.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w ,,Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe" - zob. Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.
W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty z załącznikami,
2. Zaparafowany projekt istotnych postanowień umowy
3. aktualny odpis z KRS lub z CEIDG
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-17
Data ostatniej zmiany
2020-12-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
Cmin (najniższa cena spośród ofert ważnych)/Cbad (cena badanej oferty) *100.
Cmin i Cbad ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert . Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Szuba-Boroń
tel.:
e-mail: aszuba@afm.edu.pl
Wojciech Huszlak
tel.:
e-mail: whuszlak@afm.edu.pl
Kod CPV:79800000-2, 92312212-0
Numer dokumentu:2020-2250-23094, 29/POWR/Z053/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: