Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa usługa w zakresie tworzenia projektów graficznych
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12/ 630 33 33
E-mail:
Opis:Kompleksowa usługa w zakresie tworzenia projektów graficznych, służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim w 2024 roku, wraz z przekazaniem praw autorskich
Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, planuje zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie tworzenia projektów graficznych, służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim w 2024 roku, wraz z przekazaniem praw autorskich.
Prosimy o dokonanie wyceny zgodnie z opisem w OPZ i podanie wyceny w formularzu wyceny.

Przedstawiona cena posłuży do ustalenia wartości szacunkowej tego zamówienia. Wycena powinna mieć charakter orientacyjny, mający na celu rozpoznanie rynku i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: MW-VIII.272.19.2023

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich wycen, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w razie potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania/wyjaśnienia przesłanej wyceny.

Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany przez Unię Europejską z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
Miejsce i termin składania ofert: W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wycenę ww. zamówienia oraz przesłanie jej do dnia 20.11.2023 r., na adres e-mail: katarzyna.krupa@umwm.malopolska.pl
Termin składania:2023-11-20
Wymagania:Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO - informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania: Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku, przy czym przesłane szacowanie może być wykorzystane przez Zamawiającego do przygotowania innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do ustalenia w należyty sposób wartości zamówienia.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych: konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonej wyceny, przy ustalaniu wartości przedmiotowego zamówienia.

VI. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą przedstawionej wartości szacunkowej oraz zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowe informacje.

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:MW-VIII.272.19.2023
Źródło: Internet i własne