Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27172475 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowe postawienie i obsługa ogródka piwnego
Organizator:Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
Adres: ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (29) 75-73-134, 692 895 176.
E-mail:
Opis:W związku z organizacją XXV. Dni Tłuszcza w dniu 08 czerwca 2024 roku odbywających się na terenie na ternie Targowiska Miejskiego w Tłuszczu, Ul. Kielaka 1, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zaprasza do złożenia ofert na ,,Kompleksowe postawienie i obsługę ogródka piwnego" podczas imprezy pn. XXV. Dni Tłuszcza
Opis przedmiotu oferty:
1. ,,Kompleksowe postawienie i obsługa ogródka piwnego" w dniu 08 czerwca 2024 roku w trakcie imprezy plenerowej XXV. Dni Tłuszcza.
2. Organizator dysponuje terenem pod działalność ogródka piwnego zaznaczonym kolorem oliwkowym z napisem GASTRONOMIA.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób dostarczania oferty:
Ofertę na obsługę ogródków piwnych wraz z wypełnionym załącznikiem (OGRÓDEK PIWNY) należy złożyć do dnia 22 maja 2024 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,OGRÓDEK PIWNY" w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu bezpośrednio lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
Tymczasowa siedziba:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuszczu
Ul. Wiejska 12 05-240 Tłuszcz
lub elektronicznie na adres: dyrektor@cktluszcz.pl tel. 692-895-176
Termin składania:2024-05-22
Wymagania:Oferta musi:
1. Być złożona na formularzu stanowiącym załącznik OGRÓDEK PIWNY z podaną kwotą netto i brutto na rzecz organizatora za wynajem terenu za wyłączną obsługę ogródków piwnych. Załącznik musi być opatrzony pieczęcią firmową oraz podpisem właściciela firmy.
2. Zawierać wykaz urządzeń najlepiej z dokumentacją fotograficzną wyglądu ogródka piwnego (posiadane urządzenia opłotowania elementy dmuchane itp.).
3. Zezwolenia wymagane w ramach prowadzonej działalności.
4. Poświadczona kopia polisy ubezpieczeniowej.
Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego wyżej terminu i godziny nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Zakres oferty:
1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, obsługa ,,Ogródka Piwnego" pod parasolami z ławo stołami w sektorze Gastronomia w dniu 08 czerwca 2024 r. na terenie ściśle
określonym przez Organizatora według załączonej mapki (załącznik graficzny - Ogródek Piwny).
2. Dostarczenie i ustawienie ławo stołów w miejscu wskazanym przez organizatora (teren Targowiska Miejskiego w Tłuszczu).
3. Sprzedaż piwa w pojemnikach tylko i wyłącznie plastikowych jednorazowych.
4. Sprzedaż napoi bezalkoholowych w ogródkach piwnych (bez wyłączności) w pojemnikach plastikowych.
5. Dostarczenie, montaż, demontaż minimum 100 miejsc siedzących za stołami pod parasolami tzw. ławo stoły i parasole.
6. Kompleksowe dostarczenie i rozstawienie parasoli i ławo stołów na terenie Ogródka Piwnego.
7. Całkowite wygrodzenie własnymi płotkami ochronnymi ogródków piwnych - sektor Gastronomia.
8. Zapewnienie minimum 4 rollbarów.
9. Zapewnienie odpowiedniej ilości kas fiskalnych w celu zapewnienia sprawnej realizacji usługi.
10. Ustawienie ogródka w wyznaczonym sektorze nadzorować będzie przedstawiciel Organizatora według ścisłych wytycznych organizatora.
11. Ustawienie własnych namiotów mało - powierzchniowych dla uczestników imprezy w ogródkach piwnych.
12. Stały nadzór i dbanie o bezpieczeństwo uczestników na terenie gdzie znajduje się sprzęt oferenta.
Informacje dodatkowe:
1. Wybrany oferent otrzyma wyłączność na organizację ogródka piwnego - sprzedaż piwa, natomiast napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) - bez wyłączności, w wyznaczonym sektorze - ogródku piwnym.
2. Organizator imprezy wyraża zgodę na rozstawienie stoiska (ogródka piwnego) tylko i wyłącznie wymienionego w formularzu ofertowym. Pozostałe stoiska niewymienione w formularzu ofertowym będą niezwłocznie usuwane z terenu ogródka oraz imprezy. W szczególności dotyczy to stoisk asortymentowo niezwiązanych z wymienionym formularzem ofertowym.
3. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń oraz pozwoleń na sprzedaż piwa oraz innych zezwoleń obowiązujących w kraju w zakresie własnej działalności.
4. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników i worków na śmieci.
5. Ceny sprzedaży produktów piwnych oraz napoi ustala oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
6. Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.
7. Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie urządzeń i za ewentualne szkody wywołane przez urządzenie oraz z tytułu świadczonej usługi.
8. Organizator nie odpowiada za sprzęt i mienie oferenta w szczególności kradzież jego sprzętu i wyposażenia, jego uszkodzenie lub inne zdarzenia, zaistniałe przed w trakcie lub po imprezie.
9. Organizator informuje, iż ogródek piwny nie będzie przenoszony w inne miejsce w czasie imprezy np. ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Oferent jest zobowiązany do posiadania:
1. Sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP.
2. Minimum 80 mb przewodu elektrycznego (na jeden sektor piwny) spełniającego normy niezbędne dla zasilania urządzeń związanych z prowadzoną działalnością oraz posiadania odpowiedniej rozdzielni prądu.
3. Podręcznego sprzętu gaśniczego.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie prawo:
a. Możliwość zamknięcia zapytań ofertowych bez rozstrzygnięcia zapytań ofertowych.
b. Ogłoszenia nowego zapytania ofertowego.
c. Unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych ze złożoną ofertą.
4. O wyniku zapytań ofertowych oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Kryteria oceny oferty
1. Cena 100%
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM
1. Oferty, które nie będą kompletne, nie czytelne, nie będą posiadały pieczęci firmowej oferenta oraz jego podpisu nie będą rozpatrywane.
2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazania telefonicznie lub pisemnie).
3. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy wybranego przez organizatora oferenta zgodnej z załączonym projektem i w podanym terminie (po jego upływie) wyznaczony oferent traci możliwość podpisania umowy a organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na obsługę ,,Ogródka Piwnego".
Oferenci związani są treścią oferty w terminie minimum siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofertowego.
Kontakt:W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 692 895 176.
Numer dokumentu:AD.26.6.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: