Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18035444 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu
Organizator:Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD.-KAN." Spółka z o.o
Adres: ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02 fax.: 44 634 90 05
Opis:2.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD.- KAN." Sp. z o.o. w zakresie:
a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych,
b) ubezpieczenia Autocasco,
c) ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów,
d) ubezpieczenia Assistance.
Szczegółowe warunki ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku
nr 2 do Specyfikacji Zamówienia.
2.2. Wykonawca musi zapewnić osobę/osoby do prowadzenia kompleksowej obsługi Zamawiającego.
Osoba/osoby, o których mowa wyżej muszą być dostępne od poniedziałku do piątku, w godz.
8-15.
Specyfikacja:9. Specyfikację zamówienia można uzyskać:
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD.
- KAN." Sp. z o.o.: http://e-bip.pl/Start/12558/PublicOrders
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
a) Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD. - KAN." Spółka
z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, w pokoju nr 100 (Kancelaria);
Termin składania ofert: do dnia 03.10.2019 r., do godz. 10:45
Otwarcie ofert:b) Miejsce otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pokój nr 110; Strona 4 z 4 Termin otwarcia ofert: w dniu 03.10.2019 r. o godzinie 11:00
Termin składania:2019-10-03
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 25.10.2019r. - 24.10.2020r.
Wymagania:2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej.
4. Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Strona 2 z 4
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż prowadzi
działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, poz. 1273, poz. 1348) na podstawie
zezwolenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej
w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń
wymienionych w załączniku do ww. ustawy, co najmniej jednak w zakresie tożsamym
z przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca na potwierdzenie o nie
podleganiu wykluczenia składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Specyfikacji
Zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -
Wykonawca na potwierdzenie o nie podleganiu wykluczenia składa oświadczenie
stanowiące załącznik nr 4 do Specyfikacji Zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.2. ÷ 1.12. oraz ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie -
Wykonawca na potwierdzenie o nie podleganiu wykluczenia składa oświadczenie
stanowiące załącznik nr 4 do Specyfikacji Zamówienia oraz odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych
w § 16 Regulaminu.
4.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
4.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
4.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem,
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Zamówienia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w §21 ust. 2 pkt 2.3. Załączniku nr 13 do Regulaminu;
h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy
i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 Specyfikacji Zamówienia.
Strona 3 z 4
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony według załącznika nr 1 do Specyfikacji
Zamówienia.
5.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Zamówienia złożone w formie oryginału
i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji
Zamówienia wraz z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.
5.4. Zezwolenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów
ubezpieczeń wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, poz. 1273, poz. 1348), co najmniej jednak
w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia;
5.5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy przedstawiony
odpis z rejestru nie odzwierciedla stanu faktycznego i może wprowadzić w błąd, co do poprawności
złożenia oferty (uprawnienia do jej podpisywania) wymagane jest przedłożenie złożonego wniosku
o wpis do odpowiedniego rejestru zawierającego dane o zmianie stanu np. reprezentacji. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
5.6. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
5.7. Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
5.8. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Kryteria oceny ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna
ilość punktów do
uzyskania
Cena ( C ) 100% 100
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu do składania ofert.
Kontakt:8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
? w sprawach merytorycznych - p. Wioletta Sałacińska, p. Szymon Piotrowski
? w sprawach formalnych - p. Agnieszka Niziołek
Numer dokumentu:85/SK/FA/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: