Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16188043 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów
Organizator:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (12) 63 08 031 fax: (12) 63 08 016
Opis:Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP - ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, wymienione w załączniku nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 32 (Komenda) Kancelaria Główna
Termin złożenia oferty upływa w dniu 23.10.2018 roku, o godz. 11:00;
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert upływa w dniu 23.10.2018 roku, o godz. 11:30; Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Głównej Szpitala. Otwarcie odbędzie się w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych (pokój 2 budynek nr 52).
Termin składania:2018-10-23
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.
2. Dokumenty w postępowaniu składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 3 niniejszego rozdziału.
3. Wymaga się, aby oferta byłą złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert - zaleca się, aby Oferent zamieścił ofertę wraz z wszystkimi załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana następująco:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ
30 - 901 Kraków, ul. Wrocławska 1 - 3
SPRAWA Nr 147/ZP/5WSzKzP/2018
Nie otwierać przed dniem............... roku, godz. .....
oraz będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.
4. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie ,,ZMIANA".
5. Oferent ma prawo przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie ,,WYCOFANIE".
6. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zgodnie z warunkami wskazanymi w Opisu przedmiotu zamówienia
F. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 2,
2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika - w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
3. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
4. Oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w pkt 1-warunki ogólne uczestnictwa w postępowaniu
5. Oświadczenie o posiadaniu warunków technicznych i sprzętu do diagnostyki i napraw pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia i spełniającego warunki technologiczne i formalne wymagane przez producentów danej marki pojazdów.
G. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
K. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 100 % znaczenia (WC)
Cena brutto - zawiera koszt roboczogodziny za usługi naprawcze z zakresu mechaniki pojazdowej, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = [( Cn : Cb ) x 100 ] x 100%
WC - wartość punktowa ceny brutto
Cn - cena najniższa
Cb - cena badanej oferty
1L. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
Ł.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
M.ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
N. Adres strony internetowej, na której są dostępne Wymagania ofertowe, odpowiedzi na pytania i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA)
Kontakt:Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:
Ryszard Święchowicz, fax. (12) 630-80-37, zagadnienia merytoryczne,
Numer dokumentu:147/ZP/5WSzKzP - SP ZOZ/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: