Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25995734 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i drobne naprawy urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu i uproszczonemu dozorowi technicznemu w obiektach dydaktycznych
Organizator:Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 531 96 00, 501 347 000
E-mail:
Opis:" Konserwacja i drobne naprawy urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu i uproszczonemu dozorowi technicznemu w obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zgodnie z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.11.2023 roku, do godz. 13.00 w jednej z dopuszczonych form tj. w zaklejonej kopercie* w siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin, Ul. Głęboka 28 pok. 073 lub e:mailem na adres: michal.potiopa@up.lublin.pl
Termin składania:2023-11-19
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagania:(postępowanie realizowane na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie o wartości mniejszej niż kwota 130.000 złotych)
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1/ należy ją złożyć*:
a/ w jednej zamkniętej kopercie,
b/ emailem na adres: michal.potiopa@up.lublin.pl
21 na kopercie / w emailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego
Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe na: "Konserwacja i drobne naprawy urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu i uproszczonemu dozorowi technicznemu w obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie."
3/ Ofertę należy przygotować według wzoru formularza oferty (załącznik nr 3). 4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5/ Oferta należy sporządzić w języku polskim, czytelnie trwałą techniką. 6/ Oferowane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
7/ Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. 8/ Oferta ma obejmować całość zamówienia.
9/ Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres trwania zlecenia. 10/Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom o najniższej cenie.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
l/Cena - 100%,
5. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
o Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,
o Wypełnione Załączniki nr 2 i 3,
o Zaakceptowany i podpisany Załącznik nr 4
o Referencje na realizację umowy na kwotę minimum 55 000,00zł netto
o Zaświadczenie o uprawnieniach elektrycznych i ciśnieniowych
o Zaświadczenia od producenta o odbytym szkoleniu z zakresu serwisów Autoklawów.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę propozycji należy wliczyć: 1/ Wartość dostawy / usługi / rob. budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
21 Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będzie oceniana, a jeśli została złożona w zaklejonej kopercie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Uwagi:9. Informacje dotyczące udzjelenia zamówienia:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówionio/zloconie* lub umowę w sprawie zamówienia publicznego.*
(przygotował - imię i nazwisko) Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska-Brzozowska, e-maił anna.buchlinska@up.lublin.pl, tel. 81 445-60-12,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanym na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie o wartości mniejszej niż kwota 130.000 złotych (w celu oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzjelenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji), a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869)
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE okres ten wynosi 10 lat);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z obowiązkiem stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych i udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z właściwymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Kontakt:8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: Pan/Pani mgr inż. Michał Potiopa
Dział Infrastruktury Technicznej pok. nr 073, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, tel. 81-531-96-00, tel. kom. 501-347-000, e-mail: michal.potiopa@up.lublin.pl.
Numer dokumentu:El. 16.11.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: