Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24443038 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i naprawa dźwigu towarowego
Organizator:Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu
Adres: Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. żyrardowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (46) 831 81 70,46 831 81 91 w. 117.
E-mail:
Opis:konserwacja i naprawa dźwigu towarowego użytkowanego w kuchni w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu w 2023 r.
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji i naprawie dźwigu towarowego w kuchni w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu o numerze rejestracyjnym 3114002611, w 2023 roku polegających na:
- utrzymaniu sprawności eksploatacyjnej dźwigu,
- prowadzenie ewidencji wykonanych prac konserwacyjnych,
- przygotowanie i uczestnictwo w przeglądach okresowych prowadzonych przez UDT,
- czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 8 godzin.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być złożona w sekretariacie placówki za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego, do dnia 04.01.2023 r., do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
7.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak poniżej:
,,Konserwacja dźwigu towarowego w 2023 r. - nie otwierać przed 04.01.2023 r. godz. 12:30".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2023 r., o godz. 12:45.
Termin składania:2023-01-04
Wymagania:Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
5.1 Oferta powinna być sporządzona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1), w języku polskim, w sposób czytelny i powinna być podpisana przez oferenta lub upoważnionego przez oferenta przedstawiciela(li) Wykonawcy.
5.2 Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę do skierowanego zapytania.
5.3 Podana cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, tj.: koszty usługi, dojazdu/transportu/dostawy, materiałów, itp.
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
6.1 Oferta cenowa - formularz ofertowy (załącznik nr 1).
6.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
6.3 Dokument potwierdzający prawidłowe umocowanie do reprezentowania podmiotu:
a) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym lub,
b) pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, obejmujące umocowanie do przystąpienia podmiotu do zamówienia i zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie.
6.4 Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3).
6.5 Podpisana klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
8.1 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
8.2 Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana stosowna umowa.
9. Warunki realizacji zamówienia:
9.1 Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2023 r.
9.2 Termin płatności: w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury w rozliczeniu miesięcznym.
Uwagi:Rozstrzygnięcie postępowania:
10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na adres mailowy podany w ofercie.
10.2 O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty na adres mailowy podany w ofercie.
11. Postanowienia końcowe:
11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
11.2 Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentowi.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Rafał Szulc, r.szulc@studzieniec.oow.gov.pl , telefon 46 831 81 91 w. 117.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: