Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i przegląd instalacji wentylacji mechanicznej
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Adres: ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 601 832 204 lub 47- 731-43-56
E-mail:
Opis:Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem o koszty i inne aspekty i możliwości realizacji następującej usługi:
1. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i przegląd instalacji wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń strzelnicy ćwiczebnej (zgodnie z załącznikiem graficznym) w budynku Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach przy Ul. Wyszyńskiego:
- wymianę filtrów w centrali wentylacyjnej Lennox LX713 w pomieszczeniu wentylatorowni,
- przeprowadzić czyszczenie kanałów wentylacyjnych mechanicznie lub chemicznie,
- dezynfekcję sekcji wentylacji nawiewno - wywiewnej.
2. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
3. Wymagania w zakresie aspektów społecznych, środowiskowych, gospodarczych, związanych z innowacyjnością lub zachowaniem poufności informacji (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: 13. Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć:
1) osobiście w budynku nr 4 Ul. Pstrowskiego 3, pokój nr 206/
2) pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Wydział Inwestycji i Remontów 10-049 Olsztyn, Ul. Pstrowskiego 3 bud. nr 41
3) faksem na nr
4) pocztą elektroniczną na adres e-mail: naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl
katarzyna.wojnowska@ol.policja.gov.pl
do dnia 26.01.2024 godz. 10:00
Termin składania:2024-01-26
Miejsce i termin realizacji:4. Wymagany termin realizacji: do końca lutego 2024,
Wymagania:5. Zapytanie ofertowe zostało/ nie zostało* zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.warminsko-mazurska.policia.gov.pl w zakładce ,,Zamówienia podprogowe".
6. Zapytanie ofertowe można pobrać i uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
8. Kryteriami wyboru oferty będą: Cena -100%.
9. Od wykonawcy wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów (jeżeli dotyczy):
Uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych.
10. Istotne postanowienia umowy lub warunki realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy): Realizacja w czynnym obiekcie - termin realizacji uzgodnić z użytkownikiem. Wynagrodzenie ryczałtowe po zakończeniu i odbiorze prac. W związku z wykonaniem poprawnej wyceny jest konieczność odbycia wizji lokalnej.
11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
12. Warunki gwarancji i rękojmi (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
14. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 13 nie będą rozpatrywane ani zwracane.
15. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcami spełniającymi warunki do realizacji zamówienia.
16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę lub koszt/ najkorzystniejszy bilans ceny i innych warunków realizacji zamówienia*.
17. Wykonawca może udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe z wykorzystaniem załączonego formularza ,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe" lub sporządzić własną ofertę, która powinna zawierać wszystkie informacje wymagane w zapytaniu ofertowym.
18. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający poinformuje pisemnie/ faksem/ droga elektroniczną* o wyborze.
19. Zamawiający nie będzie rozpatrywał roszczeń wykonawców względem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej odpowiedzi na to zapytanie.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
21. Inne informacje dla wykonawcy: Wykonać prace serwisowe z zastosowaniem wyłącznie z
oryginalnych, certyfikowanych filtrów. Praca w obiekcie czynnym, wejścia do poszczególnych
pomieszczeń wymaga dodatkowych uzgodnień z każdym użytkownikiem i może mieć wpływ na termin
realizacji zadania. Wykonanie protokołu pousługowego.
Kontakt:7. Osoba do kontaktu: Katarzyna Wojnowska, tel. 601 832 204 lub 47- 731-43-56
Kod CPV:50730000-1
Numer dokumentu:SIN-101/24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: